Rožmanov seznam

R

Časovni pregled intervencij ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana. Imenski seznam več kot 1300 oseb, za katere je pri okupatorjih posredoval ljubljanski škof Gregorij Rožman.

Škofa Rožmana so obtoževali celo, da je okupatorju ovajal komuniste. Resnica je ravno nasprotna: pri okupacijskih oblasteh, ki so sprva škofa razmeroma precej upoštevale, je interveniral v korist za stotine, da, za tisoče ljudi. Že zgolj gradivo, ki je objavljeno v omenjeni monografiji, našteva čez tisoč imen oseb, za katere je škof prosil – za mnoge s popolnim ali vsaj delnim uspehom. Najbolj znan primer je Rožmanova prošnja za komunista Toneta Tomšiča in njegovo ženo Vido. Toda posredoval je tudi za življenje celih skupin beguncev ter internirancev, tudi Judov, pravoslavnih Srbov na Hrvaškem idr. Koliko ljudem je pomagal v internaciji na Rabu prek tajne mreže dr. Janka Kralja, verjetno ne bomo nikoli natančno izvedeli. Toda že objavljeno dokumentarno gradivo pričuje o izjemni škofovi dejavnosti, ko je po raznih očitnih in tajnih poteh reševal življenje in varnost Slovencev, vernih in nevernih, katoličanov in komunistov. Ko so Italijani postopoma spoznali, da škof prosi za vse Slovence ne glede na politično usmerjenost, so ga začeli manj in manj upoštevati. Kar je pri tem hudo, je to, da med Slovenci danes ni pisatelja ali režiserja, ki bi nam kakor Spielberg prikazal to veliko epopejo – Rožmanov seznam. Koliko zgodb, koliko presunljivih življenjskih zapletov v smrtni stiski, a razpletenih z rešilno roko škofa Gregorija! In kolikšen molk o tem med Slovenci danes, kakšna tišina in mrtvilo. Patološka tišina.

https://www.zaveza.si/obvestila/rozmanov-seznam/

Vir: “Med sodbo sodišča in sodbo vesti”, Dokumenti sodnega procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu, M. Čipić Rehar, F. M. Dolinar, T. Griesser-Pečar, B. Otrin, J. Visočnik, za slovensko izdajo Družina d. o. o., Ljubljana, 2009.

Št. Datum Ime priporočenca Naslovnik Priporočil
1 1941 maj pred 16. Benedik Valentin, kaplan v Zagorju ob Savi 1 Državno tajništvo Svetega sedeža 2 škof dr. Gregorij Rožman
2   Čampa Leopold, dekan v Leskovcu, Raka 3 glej št. 1  
3   Dagarin Matej, župnik v Čemšeniku 4 št. 1  
4   Gostiša Vinko, župnik na Jezerskem 5 št. 1  
5   Hočevar Anton, kaplan v Zagorju ob Savi 6 št. 1  
6   Jenko Janez, župnik v Tržišču 7 št. 1  
7   Kalan Janez, kaplan v Zagorju ob Savi 8 št. 1  
8   Križaj Janez (Neomist), kaplan v Zagorju ob Savi 9 št. 1  
9   Lovšin Anton, župnik v Radečah pri Zidanem mostu 10 št. 1  
10   Markež Franc, župnik in dekan v Zagorju ob Savi 11 št. 1  
11   Podbregar Pavel,Št. Ožbalt 12 št. 1  
12   Rupnik Karel, Št. Lambert 13 št. 1  
13   Anton Selan,župnik na Svibnem 14 št. 1  
14   Stolbičar Kristijan, kaplan v Zagorju ob Savi 15 št. 1  
15   Štrekelj Jakob, župnik in dekan v Blagovici 16 št. 1  
16   Tiringar Ivan, Češnjice 17 št. 1  
17   Tom Franc, dr., kaplan Radeče 18 št. 1  
18   Torkar Anton, kaplan ekspozit, Izlake 19 št. 1  
19   Učakar Franc, župnik Kolovrat 20 št. 1  
20   Vodopivec Ivan, župnik Šentgotard 21 št. 1  
21   Zdešar Anton dr. CM, rektor usmiljenk 22 št. 1  
22   Zidar Anton, kaplan Šentgotard 23 št. 1  
23   Žganjar Ignacij, Sv. Gora 24 št. 1  
24 julij Jenko Rudolf, poročnik jugoslovanske vojske Državno tajništvo Svetega sedeža 25  
25 september 29. Jurhar Leopold, kaplan v Rajhenburgu 26 Visoki komisar Emilio Grazioli 27 Anton Vovk, stolni kanonik 28
26   Lončar Jožef, vikar na Gomilskem 29 glej Jurhar  
27 oktober 8. Kanduč Jožef 30 (Giuseppe),
študent in brat Ivana
Visoki komisar Emilio Grazioli 31 starši, župnik Janez Zupančič32
28   Kanduč Ivan 33 (Giovanni), dijak glej zgoraj  
29 December 1 8. Eisenstädter Leopold Državno tajništvo 34  
30 30. Fetzner Josef glej Jellinek Gustav  
31   Hermann Hugo glej Kellner Alfred  
32   Geissler Marcellus glej Jellinek Gustav  
33   Jellinek Gustav, akademski slikar državni tajnik kardinal Luigi Maglione 35  
34   Jellinek Teresia, njegova žena glej Jellinek Gustav  
35   Kellner Alfred kardinal Maglione 36  
36   Kellner Ernestine, žena Alfreda, Judinja glej Kellner Alfred  
37   Rotter glej Jellinek  
38   Schulz Felix glej Kellner Alfred  
39   Schulz Johanna, žena Felixa, Judinja glej Kellner Alfred  
40   Steiner glej Jellinek  
41   Streicher Fritz glej Kellner Alfred  
  1942      
42 februar 8. Tomšič Tone 37 italijansko vojaško sodišče (Tribunale Militare) 38 Ivanka in Mihael Tomšič
43   Tomšič Vida, žena Toneta Tomšiča 39 glej Tomšič Tone  
44 pred 27. Krofta Milka kvestura (kvestor Ettore Messana) 40  
45 20. Širok Karel državni tajnik kardinal Luigi Maglione 41  
46 25. Širok Karel Kralj  
47 pred 27. Dimnik Ciril, ing. kvestura 42  
48 marec 7. Gabrovšek Ciril 43 + 27 na smrt obsojenih na preserskem procesu 7. 3. duce, general Roatta, Pij XII., Viktor Emanuel III., Ministrstvo za pravosodje 44  
49 ? 7. Golec Janez, duhovnik 45 Pij XII. 46  
50   Hornböck Janez, duhovnik 47 glej Janez Golec  
51   Hrastelj Franc, duhovnik, ravnatelj Cirilove tiskarne v Mariboru 48 glej Golec  
52   Munda Matija, duh. 49 glej Golec  
53   Žabot Franjo, namestnik mariborskega župana 50 glej Janez Golec  
54 13. Srien Adi, krščeni Judi kardinal Maglione 51  
55   Srien Ana glej Srien Adi  
56   Srien, hčerka Ane in Adija glej Srien Adi  
57 pred 22. Skebe Silvester, župnik iz Sp.
Loga pri Kočevju 52
   
58 april 2. Erzan Paul kvestura 53  
59 24. Sitar Metoda Grazioli 54  
60   Žagar, mati Grazioli 55  
61   Žagar, hčerka 1 (ok. 17 let) glej Žagar, mati  
62   Žagar, hčerka 2 (ok. 19 let) glej Žagar, mati  
63 maj ?2. Schönberg Maks, Jud škof dr. Aksamović v Đakovu 56  
64   Schönberg – žena Maksa Schönberga, Judinja glej Maks Schönberg  
65 16. Tomšič Tone Pij XII. 57  
66 Pred 18. Škaberne Franc Drž. tajništvo pri Svetem sedežu 58  
67 Pred 19. Planina France, prof., geograf 59 general Taddeo Orlando, komandant 21. pehotne divizije sardinskih grenadirjev (Granatieri di Sardegna) 60  
68 22. Skebe Silvester, župnik iz Sp. Loga pri Kočevju 61 vojaški tožilec podpolkovnik Enrico Macis 62  
69 Pred 27. Grčar Mihael gl. Trškan Vinko  
70   Grčar Peter gl.Trškan Vinko  
71   Špelj Marjan general Orlando 63  
72   Trškan Vinko Orlando 64  
73 Junij 7. Anžič Albin, KA, zidar Orlando 65  
74   Pavčič Jakob, KA gl. Anžič Albin  
75   Pavčič Vinko, KA gl. Anžič Albin  
76   Žumer Alojzij, ing., ravnatelj škofijskih posestev 66 Orlando 67  
77 24. Djurković Živojin 68 general Mario Roatta, poveljnik 2. armade na Sušaku  
78   Jalovec Pavel 69    
79   Majer Jože 70    
80   Novak Ivan 71 Roatta  
81   Pavšič Milan 72 Roatta  
82   Strajnar Anton 73 Roatta, gl. Zalar  
83   Zalar Gregorij Pij XII. 74  
84 26. Fabijančič Vladimir, mestni arhivar 75 Grazioli 76  
85   Jeza Maks, študent 77 glej Fabijančič V.  
86   Štupica Štefan Grazioli 78 I
87   Vogelnik Adolf, dr., načelnik
mestnega statističnega urada in privatni docent za statistiko na univerzi 79
glej Fabijančič  
88 30. Bogelnik Rudolf Grazioli 80  
89   Fabjančič Vladimir Grazioli (glej Vogelnik)  
90   Grafenauer Gorazd 81 Taddeo Orlando 82  
91   Grafenauer Stanko 83 gl. Grafenauer Gorazd  
92   Ježa (Jeza) Maks Grazioli (glej Bogelnik)  
93 Konec junija/začetek julija Fettich Janez, študent 84    
94 Julij 2. Urh Boris, dijak 85   škof Rožman
95 3. Švegelj Rudolf, ing. 86   Rožman
96 4. Berglez Vladimir, uradnik mestne občine kvestura 87 mag. ravnatelj Jančigaj
97 5. Suhadolc Anton, ing. 88 general Orlando 89  
98 6. Dečman Franjo 90    
99   Vilfan Sergij, dr., adv. Pripravnik v Ljubljani 91   Rožman
100   Župančič Marko, ing. arh. 92    
101 Pred 8. Nadrah Ignacij, tajnik občine Višnja gora 93    
102 8. Erzar Stanislav, župn. uprav. v Stari cerkvi pri Kočevju 94 visoki komisar Emilio Grazioli 95 Rožman
103   Leskovic Franc, dr. kvestura 96 Rožman
104 9. Djurković Živojin 97    
105   Jalovec Pavel gl. Djurković  
106   Novak Ivan gl. Djurković  
107   Majer Jože gl. Djurković  
108   Pavšič Milan gl. Djurković  
109   Škrajner Anton gl. Djurković  
110 15. Erjavec Franc, dijak klasične gimnazije 98 general Mario Robotti, poveljnik XI. Armadnega zbora 99 Rožman, dr. Andrej Snoj 100
111   Erjavec Jožef, študent 101 glej Erjavec Franc  
112 21. Horvat Franc, kletar in sadjar posredoval pri kvesturi 102  
113 30. Bogelnik Rudolf Grazioli 103  
114   Fabjančič Vladimir gl. Bogelnik Rudolf  
115   Ježa (Jeza?) Maks gl. Bogelnik  
116 Julij, dan neznan Dolenc Marij (Mario), absolvent tehnične fakultete 104   KA, Rožman, dekanat tehnične fakultete
117 Avgust pred 24. Jakus Bogomil, študent Orlando 105  
118 September pred 5. Šarabon Matjaž (Matija) poveljstvo XI. armadnega zbora 106  
119 19. Suhadolc Anton, ing. Mario Robotti 107 Rožman
120 21. *Jarc (sin prof. E. Jarca) 108   dr. Tomaž Klinar 109
121   *Kamenšek Sava   p. Fortunat Zorman 110
122   *Milač Ciril   dr. Jožef Pogačnik 111 , kanonik Josip Šimenc 112
123   *Milač Metod, dijak 113   Pogačnik,Šimenc
124 22. *Čemeha Janez   Anton Lovšin 114
125   *Dimnik Franc   Aojzij Košmerlj 115
126   *Dimnik Ignacij   Košmerlj
127   *Košir Ivan   Košmerlj
128   *Makovec Janez   Franc Pezdir 116
129   *Porekar Anton   p. Marijan Valenčak OFM 117
130   *Smrtnik Janez   Anton Hočevar 118
131   *Uršič Marijan   Rožman
132 23. *Bojc Etbin 119   Rožman
133   *Grafenauer Bogoslav   Rožman
134   *Grafenauer Gorazd   Rožman
135   *Grafenauer Stanko   Rožman
136   *Hawlina Herbert, dr. 120   Rožman
137   *Jaklič Vili   dr. Josip Valjavec SDB 121
138   *Leban Adolf   p. Urban Grgurič OFM 122
139   *Pavlič Karel   A. Košmerlj
140   *Putrih Ivan   Ivan Caserman 123
141   *Zajc Ivan   Ivan Matko SDB 124
142 24. *Est Mladen Mario Robotti 125 Rožman
143   *Rus Jože   p. Odilo Hajnšek OFM 126
144 25. *Košir Niko, študent 127   dr. Ivan Vrečar 128
145   *Ježičan   Janez Pucelj 129
146 26. *Erker Danica   Janez Jenko, Žužemberk 130
147   *Erker Valter   Janez Jenko
148   *Hladnik Bogdan   dr. Anton Breznik 131
149   *Jalovec Maks   p. Odilo Hajnšek
150   *Jančar Jožef   p. Odilo Hajnšek
151   *Jenko Anton   Mihael Jenko 132
152   *Jenko Janez   Mihael Jenko
153   *Lipar Marijan   p. Odilo Hajnšek
154   *Lipar Stanko   p. Odilo Hajnšek
155   *Tavčar Ivan   p. Jožef Urankar OFM 133
156   *Zupan Bogdan   dr. Peter Šorli 134
157 28. *Baumgartner Mattia   A. Košmerlj
158   *Culjkar Anton   A. Košmerlj
159   *Ogrinc Ivan   Anton Ravnikar, župnik Šmarje135
160   Omahen Bogo glej Omahen Mihael Rožman
161   Omahen Dušan glej O. Mihael Rožman
162   Omahen Mihael Mario Robotti 136 Rožman
163   Omahen, žena Mihaela glej O. Mihael Rožman
164   *Pance (konji) Vič   p. Teodor Tavčar OFM 137
165   *Planinšek Franc – Sostro   Franc Verce, župnik v Sostrem138
166   *Ramovš Ivan   dr. Vrečar, dr. Franc Jaklič 139
167   *Štefančič (?) oficir   kapucini – Štepanja vas
168   *Vogrič Bogomil   Martin Jurčak SDB 140
169   *Vrečar Franc   dr. Vrečar
170   *Zorko Jože   Stanislav Lenič 141
171   *Žakelj Anton (prošnja in izjava)   Filip Žakelj 142
172 29. Bajuk Marko 143 Komandant i. OO GR  
173   *Baumgartner Leopold   Košmerlj
174   *Bernik Ivan   p. Gabriel Planinšek OFM 144
175   *Božič Jernej   Rožman
176   *Hribar Franc   Maksimilijan Stanonik 145
177   *Kromar Janez   Košmerlj
178   *Mihar Robert   Ivan Vindišar 146
179   *Šerjak Neža (radio)   Rožman
180 30. *Beniger Viljem   Rožman
181   *Goršič Jože   Vindišar
182   *Grafenauer Bogo   Rožman
183 Oktober 1. *Bežek Viktor   p. Klavdij Okorn 147 OFM
184   *Debeljak Daniel   p. Krizostom Sekovanič OFM148
185   *Kogovšek Miloš   dr. Franc Kimovec 149
186   *Kranjc Branko   p. dr. Modest Novak 150 OFM
187   *Kranjc Milko   p. Modest Novak
188   *Samec Vaso   dr. Klinar
189   *Simonič Jože   prošt Alfonz Klemenčič OT 151
190   *Slokan Milan   Iv. Vindišar
191   *Vrtačnik Ivan   Iv. Caserman
192 2. *Cenčič Franc   J. Košiček 152
193   *Cenčič Gabriel   J. Košiček
194   *Dolenc Ivan   p. Odilo OFM
195   *Erbežnik Avgust   dr. Franc Mihelčič, župnik v p.153
196   *Jelar Ivan   Jožef Jagodic, škofijski kancler154
197   *Jelar Jože   Jagodic
198   *Margon Bogomir   p. dr. Novak
199   *Osolnik Rajko   p. Klavdij Okorn
200   *Rakovec Fr., Notranje Gorice   Fr. Mihelčič, žpk. v p. 155
201   *Starešinič Niko   p. Odilo OFM
202   *Strle Franc   p. Odilo OFM
203   *Škof Milan   Košmerlj
204   *Šurman Deodat   p. Odilo OFM
205   *Šurman Dušan   p. Odilo OFM
206   *Vrečar Stanko   Florjian Ramšak SJ 156
207 3. *ing. Čopič Henrik, ing. 157   Rožman
208   *Sever Franc   p. Gabriel Planinšek
209   *Škraba Ivan*   Josip Šimenc
210   *Škraba Ivan (sin)*   Šimenc
211 5. *Kink Stanislav*   Janko Mlakar 158
212   *Kürner Oskar   p. Modest Novak, Košmerlj
213   *Marčan Jožef   p. Modest Novak
214   *Peršin Gabriel (Rakitna)   žpk. Ignacij Kunstelj 159
215   *Prhavc Janez   Jurčak, Matija Škerbec 160
216   *Vuk Štefanija   p. Klavdij OFM
217 9. *Cigoj Marijan   p. Krizostom
218   *Erzin Metka (Marjeta) 161   Ivan Gogala, 162 Franc Koretič,163 Vindišar
219   Fabijan Ivan XI. armadni zbor dr. Ivan Fabijan 164
220   * [Havlicin] Stojan   Miha Jenko
221   * [Kadunc] Srečko   Caserman
222   *Kantušar Božo   Šimenc
223   *Krušič Milan   Vindišar
224   *Novak Drago   Miha Jenko
225   *Povše Florijan   prošt Karel Čerin 165
226   *Rabič Viktor   p. Odilo OFM
227   *Simonič Jožef   prošt Klemenčič
228   * [Stibilj] Boris   p. Ramšak
229   *Škof Oton . prof. Franc Kek 166
230   *Vrečar (družina)   dr. Vrečar
231 10. *Hribar Slavko   Rožman
232   *Lozar Anton   Rožman
233   *Lozar Ivan   Rožman
234   *Mikše Alojzij . p. Valerijan Učak OT 167
235   *Ravnikar Vinko   p. Krizostom OFM
236 Pred 12. Hawlina Herbert Mario Robotti 168  
237   Terseglav Franc Mario Robotti 169  
238   Štalec Ivan ali Janez (Giovanni) Mario Robotti 170  
239 12. *Čižman Vinko   p. Klavdij OFM
240   *Dolinar Anton   Košmerlj
241   *Fabijan (nečak)   dr. Fabijan 171
242   *Mrežar Lojze   p. Klavdij OFM
243   *Premelc Franc   p. Krizostom OFM
244   *Šinigoj Lojze   Košmerlj
245 13. *Berce Boris   Rožman
246   *Berce Lojze   Rožman
247   *Brate Fr.   Vindišar
248   *Klinc Stan. prof. (Ladislav, zdravnik in biokemik?)   Košmerlj
249   *Majcen Fedor, študent 172 Mario Robotti 173 Vindišar, Rožman
250   *Mihelič Rud. (Kočevje)   Peter Flajnik 174
251   *Ozvald Branko   Rožman
252   *Ozvald Radivoj   Rožman
253   *Pezdir Franc   msgr. Josip Dostal 175
254 14. *Mežan Janez   p. Klavdij
255   Vogelnik Adolf, dr. kvestor Ravelli in polk. Galla 176  
256 15. *Breznikar Fr.   dr. Jaklič
257   *Fabiani Peter   Rožman
258   *Ipavec Štefan (Moste)   Ignacij Štrancar 177
259   *Klanšek   Rožman
260   *Nadrah Jože (Giuseppe)
(proštov nečak)
  prošt Ignacij Nadrah 178
261   *Nadrah (nečak2)   prošt Nadrah
262   *Nadrah (nečak3)   prošt Nadrah
263   *Poženel Marija   Rožman
264   *Šuštaršič Božo   Rožman
265   *Zierenfeld Henrik   p. Krizostom OFM
266 16. *Groboljšek Ivan   J. Košiček
267   *Leskovec Franc   p. Klavdij Okorn
268   *Leskovec Milan   p. Klavdij Okorn
269   *Muc Martin   p. Modest Novak
270   *Rigler Dušan   prof. Jože Košir 179
271   *Vozelj Marijan   dr. Vilko Fajdiga 180
272 17. *Bizilj Drago   dr. Jožef Kuk SDB 181
273   *Bizilj Marijan   dr. J. Kuk
274   *Gabruč Miran   Rožman
275   *Gostiša Friderik   dr. Andrej Snoj 182
276   *Ivan Marija (Skebetova neč.)   Rožman
277   *Kljun Alojzij   Košmerlj
278   *Kocjan Marjan   p. Krizostom Sekovanič
279   *Kretič Ljubo   dr. Jaklič
280   *Krevel Herman   prof. Kek
281   *Krevel Rado   prof. Kek
282   *Lenček Drago   prof. Kek
283   *Pavletič Karl   p. Teodor Tavčar
284   *Pečan Franc (KA)   Rožman
285   *Pestotnik Bogdan   dr. Snoj, Caserman
286   *Vehovec Mirko   prof. Kek
287   *Vovk Miro, trgovec   p. Krizostom
288 18. *Lesjak Alojz, trg., Lj. . Mar. ozn. v Lj.
289 19. *Božič I.   dr. Kuk
290   *Cenčič Franc   Rožman
291   *Cenčič Gabriel   Rožman
292   *Grilc Alojz KA N.m.   prof. Kek
293   *Javor Jože   Fajdiga – Košir
294   *Kepic Ivan   Rožman
295   *Klemenc Zvonimir KA N. m.   prof. Kek
296   *Krečič Janez   Miha Jenko
297   *Pavlič Drago KA, študent   Rožman, p. Florijan Ramšak 183
298   *Tršar Marij KA   Košmerlj
299 20. *Cimperman Ivan   Caserman
300   *Kreč Vladimir   dr. Jaklič
301   *Gosar Jože   p. Ramšak Vindišar
302 21. *Derganc Demetrij   prof. Anton Anžič 184
303   *Remec Oskar   Vindišar
304   Kepec Ivan 185    
305   Zlobec Andrej, stotnik 186 pov. XI. divizije  
306 22. *Cerovac Peter   Stojan Novak 187
307   *Gjud Aleksander   p. Krizostomi
308   *Gjud Dušan   p. Krizostom
309   *Lesar Jože notar   Rožman
310   *Rožanec Jože   Vindišar
311   *Šmalc Anton KA   žp. Gabriel Petrič 188
312   *Vrečar (družina)   Rožman
313   *Žolgar Zvonko   Rožman
314 23. *Batagelj Slavimir   dr. Vrečar
315   *Bogataj Janez   Vindišar I.
316   *Kovačič Stanislav   prof. Kek
317   *Kveder Alojz   Košmerlj
318   *Kveder Jože   Košmerlj
319   * [Lumir] Viktor   Caserman
320   *Merklin Ludvik   p. Klavdij
321   *Račič Janez   dr. Kuk
322   *Semenič Marij   p. dr. Novak
323   *Truden Anton   žpk. Franc Presetnik 189
324 24. Brglez Ignacij, župni upravitelj Nova Oselica 190 Procuratore del Re, Colonello Enrico Macist 191  
325   *Černigoj Boris, ing. 192   p. Klavdij Okorn
326   *Jerebič Franc   p. Jožef Preac SJ 193
327   *Koman Manca   Rožman
328   *Malahovsky Rudolf   msgr. Škerbec
329   Mate Franc, župnik v Mozlju 194 Robotti 195  
330   *Novak Marijan   prof. Ludvik Bevka 196
331   *Pogačar Tomo   Rožman
332   *Weilguny Gustav   prošt Nadrah
333 25. *Ditrih Anton, ing.   dr. Josip Demšar 197
334 26. *Končar Darko   p. Otmar Vostner OFM 198
335   *Žorga Aleš   p. Konstantin Urankar OFM 199
336   *Žorga Ludvik   p. Konstantin OFM
337 27. *Jankovič Alojz   Košmerlj
338   *Jankovič Fr.   Košmerlj
339   *Jankovič. Janez   Košmerlj
340   *Jankovič Miha   Košmerlj
341   * [Kunstler] Jože   župnijski urad Trnovo 200
342   * [Kunstler] Karel   ž. ur. Trnovo
343   * [Kunstler] Pavel   ž. ur. Trnovo
344   *Legat Marijan   dr. Vrečar
345   *Medič Radoš   p. Krizostom
346   *Mihelič Anton   župnik Jožef Muren 201
347   *Škerl Milan   dr. Snoj – Caserman
348   *Vehovec Jože   Janez Pivek 202
349   *Vidmar Andrej   Mihael Jenko
350 28. *Grafenauer Gorazd   Rožman
351   *Grafenauer Stanko   Rožman
352   *Janežič Fr.   p. Krizostom
353   *Likar Mih   Anžič
354   *Nabernik Jože   p. Krizostom
355   *Osterc Ludvik   Košmerlj
356   *Pogačnik Marij   dr. Franc Ambrožič 203
357   *Trelc Jože   prof. Košir
358   *Vrečar Stanislav   p. Ramšak
359   *Žulič Jože (Sv. Križ)   Andrej Zupanc 204
360 pred 29. Heinrihar Franc, industrijalec 205    
361   Heinrihar Vinko glej Heinrihar Franc  
362 29. *Konstnapfel Aleks.   p. Krizostom
363   *Konstnapfel Janez   p. Krizostom
364   *Mazovec Miha di Giov.   Rožman
365   *Podgornik Stanko   p. Krizostoml
366   *Pleško Jakob   Jakob Vučina p.OFMCap 206
367   *Ravnikar Edvard ing., arhitekt   p. Učak
368   *Zabrič Srečko   dr. Ambrožič
369 30. *Bračko Anton   dr. Jaklič
370   *Deržaj Hilda   Rožman
371   *Majcen Angela   Košmerlj
372   *Mele Ivan   prof. Bevka
373   *Novačan Stane Gon. 1916   dr. Pogačnik
374   *Pregelj Jože di Giov.   Košmerlj
375   *Šalehar Božo   dr. Fajdiga
376   *Štiglic Albina Leonardo Siliatom 207  
377   *Šturm Jožef   Caserman
378   *Valjavec Feliks   p. Ludvik Lederhas 208
379   *Valjavec Ivan   p. Lederhas
380   *Zupan Franc 209 Kvestor Dr. Ravelli 210 Rožman
381   *Žajdela Anton    
382   *Žajdela Franc   Vindišar
383 31. *Bassin Rainer, dr. 211 podpolkovnik Leonardo Siliato 212 Rožman
384   *Erzin Metka   Caserman
385   *Jevnikar Fr.   Košmerlj
386   *Jevnikar Janez   Košmerlj
387   *Kastelic Franc   Ivan Kogovšek 213
388   *Lekše Miloš   Jože Košir
389   *Mangolič Miloš   p. Krizostom
390   *Oskar Borin   Mirko Bartol 214
391   *Podrekar Fr.   p. Krizostom
392   *Podrekar Marko   p. Krizostom
393   *Primožič (sin Ludovika)   p. Krizostom
394.   *Stančič Viktor   Košmerlj
395.   *Stare Egon dr. 215   Rožman
396.   *Šepec Franc   Ludvik Bevka
397.   *Šubic Branko   dr. Peter Šorli
398.   *Šušteršič Vilibald   Alojzij Tome 216
399.   *Ujčič Milan   dr. Snoj, Modest Novak
400.   * [Verbinc] Anton   Košmerlj
401.   *Zupančič Ant.    
402.   *Zupančič Stanislav   Vindišar
403.   *Žajdela Fr.   prof. Bevka
404.   *Žajdela Ant.   prof. Bevka
405. okt./nov. ? Fon Emilija, mag.pharm. 217    
406. nov. 1. Bitenc Mirko 218 general Roatta 219  
407. 2. *Arhar Vojan   Kodeljevo
408.   *Černič Dušan   dekan Ivan Tomažič 220
409.   *Hribar Viktor    
410.   *Jakše Janez   Martin Štular 221
411.   *Klanjšček Vladimir   p. Krizostom
412.   *Kratochwill Kamil   Košmerlj
413.   *Kump Aleks   dr. Ambrožič, Pavel Slapar 222
414.   *Kump Pavel   dr. Ambrožič – Slapar
415.   *Majcen Fedor   p. Avguštin Kostelec, opat iz Stične 223
416.   *Margon Bogomir, prof.   Sp. Šiška
417.   *Meze Anton   dr. Fajdiga
418.   *Meze Drago, študent 224   dr. Fajdiga
419.   *Prah Antona – Gonars   Anton Komlanec 225
420.   *Prah Franc – Gonars   Komlanec
421.   *Pšeničnik Ivan   M. Jenko
422.   *Šinkovec Marijan   dr. Fajdiga
423.   *Štrus Franc   Jakob Štrekelj 226
424.   *Žnidaršič Aleks   p. Zorman
425. 3. *Čop Bojan   dr. Vrečar
426.   *Čop Dušan   dr. Vrečar
427.   *Jager Majda   p. Engelhard. Štucin OFM 227
428.   *Linhart Božo   dr. Šorli in dr. p. Novak
429.   *Rugelj Maks   Caserman
430.   *Šivic Beno   Košmerlj
431. 4. *Hebein Marij   Maks Miklavčič 228
432.   *Kovač Leopold   Košmerlj
433.   *Pavlič Avgust   p. Krizostom
434.   *Slanovec Marij   Jože Jamnik 229
435. 5. *Češnovar Jože   Caserman
436.   *Jamnik Franc   J. Jamnik
437.   *Jamnik Ludvik   J. Jamnik
438.   *Jernejc Janez   Košmerlj
439.   *Keršič Belizar   p. Krizostom
440.   *Krašovec Vladimir   dr. Fajdiga
441.   *Kregar Ivan    
442.   *Kurent Jernej   dr. Klinar
443.   *Lenarčič Drago   dr. Fajdiga
444.   * [Mevlje] Kazimir   Vincencij Zaletel 230
445.   *Mulaček Giov. [Janez ali Ivan]   p. Krizostom
446.   *Pečan Bogomil   dr. Demšar
447.   *Sadar Miro   dr. Rudolf Hanželič 231
448.   *Suknaič Božo – Janez   p. Krizostom
449.   *Tavzes Žanko   p. Krizostom
450.   *Zadnikar Marjan   Vindišar
451. 6. *Černe Bogdan   dr. Jakob Glejnik 232
452.   *Dolgan Danilo   Košmerlj
453.   *Kramar Janez   Košmerlj
454.   *Magister Janez   Caserman
455.   *Magister Stanko   Caserman
456.   *Marinič Stanislav   p. Krizostom
457.   *Maselj Dušan   p. Krizostom
458.   *Pelan Vladimir   dr. Fajdiga
459.   *Peršin Franc   dr. Breznik
460.   *Polach hdvard   dr. Klinar
461.   *Samotorčan Janez   p. Klavdij
462.   *Samsa Marija   Vindišar
463.   *Sluga (družina z Viča)   p. Tavčar
464.   *Tejkal Milan   dr. Fajdiga
465.   *Volta Marijan   Jagodic
466.   *Vuga Zvonimir   p. Krizostom
467.   *Zevnikar Umbert   Košmerlj
468. 7. *Bergant Luka   p. dr. Novak OFM
469.   *Boštjančič Aleksander   Vindišar
470.   *Boštjančič Karl   Vindišar
471.   *Eržen Anton   dr. Janez Oražem 233
472.   *Faganeli Milan   prof. Bevka
473.   *Golob Janez   p. dr. Novak OFM
474.   *Lekan Jože (KA)   Košmerlj
475.   *Marčan Ivan   Caserman
476.   *Rupnik Janez   dr. Fajdiga – Košmerlj
477.   *Serajnik Jože   Košmerlj
478.   *Zakrajšek Stanislav (Stanko) 234   dr. Šorli
479. 9. *Anžič Franc   Jožef Pušnik SDB 235 , Ravnikar
480.   *Bizovičar Janez   Vindišar
481.   *Derčar Ludvik   M. Jenko
482.   *Dolinar Anton   Košmerlj
483.   *Erjavec Franc   Pušnik, Ravnikar
484.   *Janežič Peter, grobar pri Sv. Križu v Ljubljani 236 poveljstvo XI. armadnega zbora 237 Evgen Legat 238
485.   *Kramar Janez   Pušnik, Ravnikar
486.   *Kraškovic Franc   Pušnik, Ravnikar
487.   *Ložar Franc   msgr. Dostal
488.   *Novak Valentin   E. Legat
489.   *Prašnikar Franc   p. Klavdij
490.   *Šenčur Jakob   Caserman
491.   Šuštar Pavel   E. Legat
492.   *Toni Janez   Pušnik, Ravnikar
493.   *Trtnik Franc   Pušnik, Ravnikar
494.   Vihtelič Antonio   Vindišar
495.   *Žel Anton   dr. Vrečar
496. 10. *Bezlaj Anton   dr Fajdiga, Košmerlj
497.   *Goršič Josip   Iv. Vindišar
498.   *Kamenšek Sava   p. Urban Grgurič
499.   *Kušar Franc   p. Klavdij
500.   *Rebec Ludvik   p. Klavdij
501.   *Urbar Ciril   Košmerl
502. 11. *Dečman Janez   M. Jenko
503.   *Dernič Janez   Janez Jalen 239
504.   *Kobal Ljubomir   Caserman
505.   *Kobal Žarko   Caserman
506.   *Musar Franc   M. Jenko
507.   *Perharič Janez   p. dr. M. Novak
508.   *Rebec Franc   p. Klavdij OFM
509.   *Senegačnik Jurij   Vindišar
510. 12. *Drovenik Branko   dr. Fajdiga
511.   *Kozlevčar Anton   p. Klavdij OFM
512.   *Lipičnik Maks.   Franc Lipičnik 240
513.   *Selan Franc   Košmerlj
514.   *Srakar Anton   Košmerlj
515.   *Sperling Franc   p. Krizostom
516.   *Štrukelj Alojzij   p. Krizostom
517.   *Vlachy Silvester   p. Krizostom
518.   *Wester Vladimir   Vindišar
519.   *Zajc Baldomir   dr. Franc Volčič SDB 241
520.   *Zupančič Adolf   Caserman
521.   *Župančič Joahim   p. Konstantin Urankar
522. 13. *Brelih lanez   dr. Šorli
523.   *Keršič Belizar   p. Krizostom OFM
524.   *Kurent Valentin   p. Modest Novak
525.   *Pertot Dušan   prefekt Ivan Tomažič 242
526.   *Pestotnik Janez   dr. Demšar
527.   *Porenta Stanislav   Anton Porenta, župnik 243
528.   *Prelesnik Jože   p. dr. Novak
529.   *Strle Franc   p. Mirko Godina OFMConv 244
530.   *Sušnik Tugomir   M. Bartol
531.   *Šerbec Jože   p. Učak
532. 14. *Babič Anton   p. Novak
533.   *Kogovšek Alojz   Bartol
534.   *Leben Vinko   dr. Jaklič
535.   *Marek Ivan   prof. Anton Cestnik 245
536.   *Martinčič Alojz   p. Novak
537.   *Pirc Alojzij   Fr. Koretič
538.   *Ravnikar Marijan   p. Krizostom
539.   *Ravnikar Roman   p. Krizostom
540.   *Terčič Boris   dr. Fajdiga
541.   *Vovko Anton   Košmerlj
542. 16. *Češnovar Janez   p. Krizostom
543.   *Češnovar Saša   p. Krizostom
544.   *Erklavc Gustav . Jurčak
545.   *Erklavc Janez   Jurčak
546.   *Kobe Janez   p. Krizostom
547.   *Kukavica Franc   Caserman
548.   *Kurent Anton   Košiček – Odar 246
549.   *Milač Ciril   dr. Vrečar, dr. Pogačnik
550.   *Milač Metod, dijak.   dr.Vrečar, dr. Pogačnik
551.   *Podgornik Savo   Caserman
552.   *Podgoršek Marijan   Ljudska tiskarna
553.   *Povše Janez   p. Tavčar – Vič
554.   *Šenčur Jakob   Caserman
555.   *Šinkovec Ludvik   Caserman
556.   *Škerjanc Lovro   Ivan Matko
557.   *Škerjanc Stanislav   Matko
558.   *Starič Franc   Caserman
559.   *Šuštar-Marolt Maks.   Gogala
560.   *Toboljevič Maks.   p. Krizostom
561.   *Zagorc Franc   Caserman
562. 17. *Fettich (Ivan) Janez, študent 247   dr. Šorli
563.   *Horjak Sostenes   Vindišar
564.   *Janežič Peter   E. Legat
565.   *Kernc Rajko   Caserman
566.   *Kerne Valentin   Caserman
567.   *Köchler [Min]   J. Klemenčič 248
568.   *Lekše Miloš   Košir
569.   *Novak Marijan   p. Klavdij
570.   *Ogrinec Stanko   Učak
571.   *Princ Rudolf   Vindišar
572.   *Šušteršič Marjan   Jurčak
573.   *Tabor Ludvik   Vindišar
574.   *Volčič Jože   p. Krizostom, dr. Jaklič
575. 18. *Dimnik Dušan   p. Krizostom
576.   *Dovjak Daniel   dr. Oražem
577.   *Felicijan Vladimir   p. Modest Novak
578.   *Habjan Vincenzo Carlo   p. Modest
579.   *Jurečič Jože   Jože Muren 249
580.   *Klopčič Milan   p. Klavdij
581.   *Martinec Fr.   Vindišar
582.   *Martinec J.   Vindišar
583.   *Novljan Anton   Albin Avguštin 250
584.   *Puppis Miro   Jakob Soklič 251
585.   *Rutar Rado   dr. Fajdiga
586.   *Sajovic Oton   p. Novak
587.   *Sojer Vladislav   Vindišar
588.   *Šerjak Ivan   p. Mirko Godina
589.   *Tomšič Marko   dr. Klinar
590.   *Žmuc Rafael   p. Krizostom
591. 19. *Furlan   A. Novak
592.   *Meglič Ludvik   Caserman
593.   *Pelhan Ciril   Vindišar
594.   *Petrič Frančiška   Košmerlj
595.   *Urbančič Marjan   dr. Anton Čepon 252
596.   *Zrimc Boris   Košir
597. 20. *Acceto Borut   p. Krizostom
598.   *Benedik Jože   msgr. Škerbec
599.   *Dolenc Hinko   dr. Snoj
600.   *Javornik Ant.   dr. Jaklič
601.   *Javornik Marijan   dr. Jaklič
602.   *Koblar Franc   p. Krizostom
603.   *Koblar Izidor   Košir, p. Krizostom
604.   *Koblar Stanko   Zaletel
605.   *Kralj Milan   Košmerlj
606.   *Krištofič Mirko   Košir, p. Krizostom
607.   *Kumer Janez   p. Krizostom
608.   *Lavtižar Stanko   dr. Vrečar
609.   *Pleško Hubert   dr. p. Novak
610.   *Šerjak Anton   dr. Snoj
611.   *Šircelj Branko    
612.   *Šircelj Zdenko    
613.   *Traven Ciril   Milavec
614. 21. *Boskin Alojz   Caserman
615.   *Dovč Valentin   p. Krizostom
616.   *Drolc Milojko   p. Krizostom
617.   *Klobčič Dušan   Košmerlj
618.   *Lenarčič Marko   p. Krizostom
619.   *Mravljak Zdenko   p. Krizostom
620.   *Pajnič Jan.   Caserman
621.   *Podgornik Franc   p. Krizostom
622.   *Puntar Borut   p. Krizostom
623.   *Smerajc Leon   p. Krizostom
624.   *Šega Jožef   dr. Klinar
625.   *Škerlj Pavel   p. Krizostom
626.   *Štefanac Bogomir   p. dr. Novak
627.   *Žibret Franc   Caserman
628. 23. *Benko Jože   žpk. Muren
629.   *Cestnik Anton   prof. Cestnik
630.   *Erzin Marjeta (Metka)* kvestura 253 Caserman
631.   *Kovačič Nada   Košmerlj
632.   *Levstek Niko . dr. Fajdiga
633.   *Oblak Martin   žpk. Muren
634.   *Pavlič Jože   žpk. Muren
635.   *Stante Franc   Matija Čontala CM 254
636.   *ŠeškarIvan   Franc Šeškar 255
637.   *Škraba Anton   Vindišar
638.   *Tilingar lgn.   Vindišar
639.   *Trotovšek Dušan   dr. Fajdiga
640.   *Trpin Peter   Košmerlj
641.   *Zadnikar lože   Vindišar, p. Godina
642. 24. *Balant Ant.   dekan Janez Hladnik 256
643.   *Bevc A   Janez Sladič 257
644.   *Črnovšek Branko   dr. Vrečar
645.   Gričar Jož.   Sladič
646.   *Hešič Maks   dr. Pogačnik
647.   *Jaklič Jože,dr.   Franc Brulc 258
648.   *Jerman J.   Sladič
649.   *Keržan Janez   Gogala
650.   *Klasinc Tugomir 259   p. Tavčar
651.   *Kos V   Sladič
652.   *Korpar Ivan   p. Klavdij
653.   *Krašovec Branko   dr. Fajdiga
654.   *Lenassi Janez   Košmerlj
655.   * [I.ipašek ali Lipovšek] Peter   Vindišar
656.   *Longyka Bogomir 260   Vindišar
657.   *Mrežar (1)   dr. Novak OFM
658.   *Mrežar (2)   dr. Novak
659.   *Orel Vladimir dr. 261   Anton Dodič 262
660.   *Pakiž Anton   dekan Demšar
661.   *Peršina Anton   dr. Kimovec
662.   *Pristernik Arnold   p. Urankar K.
663.   *Repše Fr.   Sladič
664.   *Rozman Anton   Košmerlj
665.   *Rozman Stanko   Košmerlj
666.   *Safošnik Rajmund   dr. Jaklič
667.   *Smrekar Karel   p. Kl. Okorn
668.   *Šašelj H   Sladič
669.   *Valant Anton   Jenko M.
670.   *Vrabec Fr.   Sladič
671.   *Vrabec V.   Sladič
672. 25. *Accesso Ferd.   p. Okorn
673.   *Brecelj Anton   dr. Pogačnik
674.   *Colnarič Ivan   p. Krizostom
675.   *Čibej Boris   Sp. Šiška, ž. ur
676.   *Čibej Vinko   p. Klavdij
677.   *Fale Mirko   msgr. Škerbec
678.   *Hiti Franc   Vindišar
679.   *Jagodic Alojzij   Ravnikar A.
680.   *Ložar Franc   p. Krizostom
681.   *Marenče Ivan   Janko Barle 263
682.   *Meglič Ludvik   Caserman
683.   *Müller Roman   dr. Ambrožič
684.   *Novak Peter   Košmerlj
685.   *Pazdera Erna   dr. Ivan Tul 264
686.   *Rant Franc   msgr. Škerbec
687.   *Stančič Anton   Košmerlj
688.   *Špur Anton   Anton Klemenšek, SDB 265
689.   *Urek Vladimir   Košmerlj
690.   *Vagaja Anton   prof. Košir
691.   *Žitnik Jakob   dr. Pogačnik
692. 26. *Božič Jernej   p. Gabriel
693.   *Budkovič Vlad.   St. Novak
694.   *Černe Fr.   Košmerlj
695.   *Černe Janez   Košmerlj
696.   *Furlan Florjan   Košmerlj
697.   *Jakše Terezija   dr. Franc Knavs 266 , Mrkun
698.   *Jamnikar Franc   Košmerlj
699.   *Lenarčič Vladimir   dr. Kimovec
700.   *I.ukež Leon   dr. Kimovec
701.   *Mehle Jože   Ravnikar
702.   *Mehle Vinko   Ravnikar
703.   *Schulz Marijan   p. Klavdij
704.   *Spindler Cvetko   dr. Fajdiga
705.   *Stanič Viktor   Košmerlj
706.   *Stoviček Jendo   Ravnikar
707.   *Šega Jožef   Klinar
708.   *Škrt Lucijan   p. Klavdij
709.   *Škulj Josip   p. Tavčar
710.   *Štrubelj Mirosl.   Kodeljevo
711.   *Šubert Stanislav   Vindišar
712.   *Tomšič Franc   Košmerlj
713. 27. *Brezigar Danilo    
714.   *Breznikar Fr.   p. Odilo OFM
715.   *Engelmann Dušan   dr. Novak OFM
716.   *Ferkolj Anton   dr. Kraljič 267
717.   *Fon Danilo   Košmerlj
718.   *Humer Franc   p. Klavdij
719.   *Kanduč Stanko   dr. Novak
720.   *Nanut Antonio   Fr. Verce
721.   *Oprešnik Miran   Bartol
722.   *Pirnovar Bogomil   bogosl. Česen 268
723.   *Romih Dušan   M. Jenko
724.   *Sitar Janez   Bartol
725.   *Smrekar Janez   dr. Oražem
726.   *Srečnik Stanislav   Košmerlj
727.   *Škrk Štefan   dr. Janez Vodopivec 269
728.   *Tominec Stanko   Košmerlj
729.   *Vlahovič Teobald   Vindišar
730.   *Živec Karel   Vindišar
731. 28. *Boštjančič Franc   Vindišar
732.   *Bras Milan   Košmerlj
733.   *Breznik Vinko   Šorli, Učak
734.   *Čerček Edvard prof.   Košmerlj
735.   *Gregorič Anton   Košmerlj
736.   *Gregorič Franc   Košmerlj
737.   *Gregoršanec Vinko   Janez Filipič 270
738.   *Japelj Ivan   p. Mirko Godina
739.   *Jerše Vilko   p. Krizostom
740.   *Kodrič Božena   p. Klavdij
741.   *Lipičnik Maks   Lipičnik Fr.
742.   *Martinuč Josip   Karel Matkovič 271
743.   *Martinuč Jože (Josip)   Matkovič
744.   *Mazi Ivan   Matkovič
745.   *Mazi Stanislav, ing. 272   dr. Fajdiga
746.   *Močan Jože   dr. Novak OFM
747.   *Oblak Karel   Košmerlj
748.   *Ocvirk Stanislav   Padova – kurat
749.   *Pengov Anton   dr. Fajdiga
750.   *Perhaj Franč.   Ramovš 273
751.   *Porenta Viktor   Caserman
752.   *Samoborčan Iv. Lado   p. Klavdij
753.   *Štrukelj Egon   Šimenc
754.   *Trpin Peter   Košmerlj
755. 30. *Babnik Filip   p. Klavdij Okorn
756.   *Bajc Maks   Košmerlj
757.   *Berčič Mirko   Koretič
758.   *Bukovec [Viljemina]   dekan Tomažič
759.   *Čamernik Anton 274   p. Klavdij
760.   *Čamernik Evgen   p. Klavdij
761.   *[Čoz] Josip   Vindišar
762.   *Dolinšek Fr.   p. Klavdij
763.   *Furlani Anton   Košmerlj
764.   *Hribar Franc   Košmerlj
765.   *Hribar Jožef   Košmerlj
766.   *Junc Alojzij   Franc Pahulje 275
767.   *Jurca Ivan   Avgust Žavbi 276
768.   *Kopitar Peter   p. Krizostom
769.   *Korošec Alojz   K. Zajc 277
770.   *Krivec Roman   M. Ozn. Lj.
771.   *Križaj Janez   p. Jakob Vučina
772.   *Mahkota Stanislav dr. 278   Vindišar
773.   *Marolt Janez   Vindišar
774.   *Matičič Anton   dr. Fajdiga
775.   *Miklavčič Franc   p. Gabriel Planinšek OFM
776.   *Modrijan Gerard   dr. Fajdiga
777.   *Paučič Jakob   p. Jakob
778.   *Paučič Vinko   p. Jakob
779.   *Peterlin Filip   dr. J. Glejnik
780.   *Porenta Ivan   M. Bartol
781.   *Rihter Oskar   p. Planinšek
782.   *Škorjanc Anton   Ladislav Lampič 279
783.   *Špan Franc   Špan SDB 280
784.   *Špur Janez . Klemenšek S.S
785.   *Stanač Drago   dr. Ambrožič
786.   *Stanač Julijan   dr. Ambrožič
787.   *Topolšek Božo   dr. Šorli – Košmerlj
788.   *Vrtačnik Al., dr.. Odvetnik 281   dr. Franc Grivec 282
789. december 1. *Ahčin Izabela   p. Krizostom
790.   *Bradeško Zvonko   M. Jenko
791.   *Bezek Viktor   Fajdiga
792.   *Bratina Zvonimir   Nadrah
793.   *Breceljnik Viljem   Vindišar
794.   *Erzin Marjeta kvestura 283 Rožmanov dopis
795.   *Gvardjančič Dušan   Sp. šiška
796.   *Gvardjančič Zvonko   Sp. Šiška
797.   *Ibic Rudolf   M. Jenko
798.   *Kamnar Janez   Fr. Verce
799.   *Kurent Tine   dr. Jaklič
800.   *Kveder Lovro   Košmerlj
801.   *Letnar Ivan   dr. Demšar
802.   *Lužar Janez   Matkovič
803.   *Majdič Niko   Sp. Šiška
804.   *Mrežar Franc   p. Klavdij
805.   *Oberšek Jože   dr. Fajdiga
806.   *Pečenko Vladislav, ing.   Košmerlj
807.   *Pirc Franc   J. Jenko
808.   *Plestenjak Janez   Rožman
809.   *Poljak Dušan Košmerlj
810.   *Poljak Miloš   Košmerlj
811.   *Pureber Franc   Anton Orehar 284
812.   *Samarin Stanislav   Sp. šiška
813. *Samsa Marija   Vindišar  
814.   *Seršen Jurij   p. Tavčar Vič
815.   *Šilc Drago   Rožman
816.   *Špam Alojz   M. Jenko
817.   *Uršič Vladimir   p. Klavdij
818.   *Vavpotič Alojzij   J. Barle
819.   *Zrimšek Anton   dr. Vrečar
820. 2. *Čučnik Jože   dekan Franc Golob 285
821.   *Gal Anton   dekan Golob
822.   *Hodnik Anton   dekan Golob
823.   *Japelj Lovro   Janez Burnik 286
824.   *Kavčič Marij   Košmerlj
825.   *Lah Janez   Caserman
826.   *Mrdjen Viljem, ing.   Košmerlj
827.   *Pajnič Ivan   Vindišar
828.   *Žibret Franc   Caserman
829. 3. *Avsec Fr.   Košmerlj
830.   *Božič Jernej   Rožman
831.   *Čerček Marijan   Košmerlj
832.   *Drapal Silvester   dr. Fajdiga
833.   *Jenko Dušan   Caserman
834.   *Jenko Vinko   Caserman
835.   *Keržmanc Ant.   Anton Pipa 287
836.   *Kos Martin   p. Krizostom, Tomažič dek.
837.   *Müller Oskar   p. Krizostom
838.   *Podgoršek Marij   dr. Odar, Košiček
839.   *Polach Edvard   dr. Klinar
840.   *Snoj Anton   p. Gabriel
841.   *Tomšič Marijan   Košmerlj
842.   *Urbančič Svjatopolk   p. dr. Gracijan Heric OFM 288
843.   *Vajda Bogdan   Košir
844.   *Wisiak Janez   dr. Fajdiga
845. 4. *Biber Dušan 289   dr. Vrečar
846.   *Erjavec Janez   Koretič
847.   *Lazar Franc   M. Jenko
848.   *Makše Božidar   Caserman
849.   *Pavlovič Silvester   St. Lenič
850.   *Praznik Ivan   Košmerlj
851.   *Starič Alojzij   Košmerlj
852.   *Šolar Bogomir    
853.   *Toplak Rudolf   dr. Volčič SDB
854.   *Zajc Baldomir   Rakovnik
855. 5. *Ambrož Alojz   p. Klavdij
856.   *Depoli Marij   prof. Bevka
857.   *Jernejčič Franc   M. Jenko
858.   *Jurjavčič Alojz   dr. Snoj
859.   *Kretič Janez   Kodeljevo
860.   *Lindič Vladimir   p. Tavčar
861.   *Majcen Aleksander   p. Planinšek
862.   *Marinko Anton   Anton Skubic 290
863.   *Martinčič Alojz   p. dr. Novak
864.   *Martinič Pavel   Vindišar
865.   *[Pribik] Franc   p. Lederhas
866.   *Pozaršek Franc   dr. Matija Slavič 291
867.   *Ravnik Anton   dr. Vrečar
868.   *Štern Oskar   Bartol
869.   *Šilc Milan   Košmerlj – Šorli
870.   *Škufca Janez   Lovro Sedej CM 292
871.   *Vidic Jože   prof. Stanonik
872. 7. *Badiura Dušan   p. Krizostom
873.   *Badiura Jože   p. Krizostom
874.   *Bergant Milan   Vindišar
875.   *Čop Bojan   dr. Vrečar
876.   *Čop Dušan   dr. Vrečar
877.   *Dolinšek Maks   M. Jenko
878.   *Kreč Franc   Košmerlj
879.   *Jamnikar Edv.   Košmerlj
880.   *Ogrinc Stanislav   p. Val. Učak
881.   *Pazdera Erna   dr. Leonid Pitamic 293
882.   *Prelc Anton   p. Otmar Vostner OFM
883.   *Reisner Jože   msgr. Dostal
884.   *Rigler Alojz   Rožman
885.   *Smole Lojzka   Nande Babnik 294
886.   *Šušteršič Marijan   Vindišar
887.   *Zavadlal Miloš   p. Krizostom
888. 9. *Andlovič Jožef   Pušnik S.S.
889   *Andrejka Jakob   p. dr. Novak
890.   *Boltelar Andr.   p. Mirko Godina
891   *Cerar Fr.   p. Klavdij
892.   *Čepon Janez   dr. Čepon
893   *Čoš Jože   Vindišar
894.   *Dermastja Fr.   Košmerlj
895.   *Dular družina (Vavta vas)   Jožef Kres 295
8%.   *Fon Janez   p. Klavdij Okorn
897   *Gaberc Andrej   Pušnik S.S.
898.   *Goltes Marija   M. Jenko, Košmerlj
899.   *Hrovatin Milan   p. Tavčar
900   *Jager Marija   Zajc K.
901.   *Jamšek Pavel   Filip Terčelj 296
902.   *Jerman Janez   dr. Anton Dolinar 297
903.   *Ješe Jelena   p. Klavdij
904.   *Kermavner Miha   Pucelj
905.   *Kovač Otmar 298   Pušnik S.S.
906.   *Muha Gašper, ing.   dr. A. Čepon
907.   *Pate Pavel   Caserman
908.   *Peric Damjan   dr. Klinar
909.   *Perme Jože   p. Mirko Godina
910.   *Seliškar Janez   p. Krizostom
911.   *Škerjanc Karel   Jurij Lambizar SDB 299
912.   *Toni Jože   p. Mirko Godina
913.   *Urbančič Marijan   dr. Čepon
914.   *Vodopivec Martin   Sp. Šiška
915.   *Zrimc Boris   prof. Košir
916.   *Zupanc Ciril   Franc Jeraša 300
917. 10. *Ajdič Franc   Košmerlj Al.
918.   *Ambrožič Jože   p. Krizostom
919.   *Ažnik Maks   p. Krizostom
920.   *Brajkovič Metod   Janko Amejc 301
921.   *Čizman Anton   p. Klavdij
922.   *Črne Franc   p. Tavčar – Vič
923.   *Gale Stanislav   p. Tavčar – Vič
924.   *Gnidovec Jernej   dr. Gnidovec J
925.   *Ivec Anton   dr. Šorli
926.   *Klemenc Franc   dr. Srečko Zamjen 302
927.   *Kobald Rajko   dr. Franc Mihelčič 303
928.   *Kos Janez   Šorli
929.   *Kosirnik Jože   dr. M. Slavič
930.   *Kovač Vinko   Šorli
931.   *Omahen Miha 304   Anton Ravnikar, Šmarje
932.   Omahen, žena Miha 305   Rožman
933.   *Perič Jožef   p. Tavčar – Vič
934.   *Perko Bogdan   p. dr. Novak
935.   *Pipan Jožef   Košmerlj
936.   *Počivalšek Božo   Filipič
937.   *Podkrajšek Rudolf   Košmerlj
938.   *Podbevšek Zvonimir   p. K. Urankar
939.   *Race Radomir . L. Novak SDB
940.   *Rakovec Ivan   Košmerlj
941.   *Ražem Fedor   msgr. Stanislav Premrl 306
942.   *Snoj Lojze   p. Godina
943.   *Stare Ivan   p. dr. Novak
944.   *Škraba Jakob   p. Godina
945. 11. *Anžič Pavel   Sp. Šiška
946.   *Bedrač Janez   p. Otmar OFM
947.   *Cimperman Viktor   p. Gabriel OFM
948.   *Gornik Lojze   p. Tavčar Vič
949.   *Herga Ludvik   M. Jenko
950.   *Kamenšek Valentin   Ivan Hojnik 307
951.   *Kociper Stanko, študent 308   Rožman
952.   *Lukman Jurij   V. Lavrič 309 itd.
953.   *Lupše Milan   dr. Kuk
954.   *Milavec Jože   p. Krizost., Učak
955.   *Modic Alojz   Klemenčič J.
956.   *Niklsbacher Cornelia   Rožman
957.   *Niklsbacher Ferdo   Rožman
958.   *Petre Franc   p. Krizostom
959.   *Plestenjak Janez    
960.   *Prinčič Miran   dr. Novak M.
961.   *Simončič Alojz   Caserman
962.   *Sitar Ciril   p. Krizostom
963.   *Škrbec Vladimir   Šorli
964.   *Smrekar Fr.   Bartol
965.   *Šnuderl Hinko   p. Gabriel
966.   *Sovinc Jože   p. Otmar OFM
967.   *Švigelj Anton   Košmerlj, Novak
968.   *Švigelj Jože   Košmerlj, Novak
969.   *Vavpotič Alojz   Caserman
970.   *Vavpotič Vilibald   Caserman
971.   *Weble Demeter (Andrej) 310   Rožman
972.   *Žel Anton   prof. Zamjen
973. pred 12. *Dekleva Jože 311 Pij XII. 312 dr. Andrej Snoj
974. 12. *Ahačič Marijan   Rožman
975.   *Andrejka Jakob   dr. Novak
976.   *Babič Marija   p. Krizostom
977.   *Bahar Franc   M. Bartol
978.   *Debeljak Alfonz   Golf
979.   *Debeljak Ant.   Golf
980.   *De Reggi Marijan   dr. Ambrožič
981.   *Logar Viktor   Vindišar
982.   *Lukan Jože   Caserman
983.   *Marješič Filip, župnik 313   Rožman
984.   *Mizerit Ignacij   p. Krizostom Sekovanič 314
985.   *Mizerit Martin   p. Krizostom
986.   *Oražem Jože   M. Jenko
987.   *Oražem Milan   M. Jenko
988.   *Orel Vladimir, dr.   p. Klavdij
989.   *Tomšič Branislav   p. Krizostom
990.   *Tomšič Zlatko   p. Krizostom
991.   *Vlahovič Vilibald   Caserman
992. 14. *Arko Anton   M. Jenko
993.   *Andoljšek Ivan, prof.   dr. Demšar
994.   *Boštjančič Aleksander   Vindišar
995.   *Boštjančič Karel   Vindišar
996.   *Gruden Vinko   Franc Majdič 315
997.   *Hiti Jožef   dekan Alojzij Vvester 316
998.   *Jakše Franc   dr. Ambrožič
999.   *Jugerle Vilko   p. Klavdij
1000.   *Lenič Jože   Jožef Klopčič 317
1001.   *Marc Jožef   Košmerlj
1002.   *Marolt Janez   Franc Krumpestar 318
1003.   *Matkovič Dušan   Košmerlj
1004.   *Mihelič Bogdan   Košmerlj
1005.   *Mohar Janez   A. Bergant
1006.   *Pešl Rudolf   Vindišar
1007.   *Puh Dušan   Caserman
1008.   *Rogelj Anton   p. Krizostom
1009.   *Sedlar Jožef   dr. Modest Novak
1010.   *Sluga Zora   prof. Slapar
1011.   *Šenk Viktor   Bartol
1012.   *Terhljan Jože   Krumpestar
1013.   *Vidic Janez   Košmerlj
1014.   *Vidic Milan   Košmerlj
1015.   *Zabukovec Janez   Fr. Majdič
1016. 15. *Andrée Slavko   Učak
1017.   *Bergelj Leopold   dr. Arnejc
1018.   *Bevc Anton   Košmerlj
1019.   *Boh Jože   Ivan Matko
1020.   *Ercek Franc   p. Učak
1021.   *Erjavec Bogdan   Košmerlj
1022.   *Grebenc Janez   Ramovš
1023.   *Gregorin Lovro   p. Štefan Kržišnik Ocist 319
1024.   *Haller Vladimir   p. Tavčar
1025.   *Hočevar Ivan   Košmerlj
1026.   *Jeločnik Avguštin   Rožman
1027.   *Jeločnik Ivan   Rožman
1028.   *Juršinič Mihael 320   Rožman
1029.   *Kalan Avgust   Rožman
1030.   *Korpar Janez   p. Klavdij
1031.   *Krašovec Branko   M. Jenko
1032.   *Majce Jože   Rožman
1033.   *Milač Ciril   Rožman
.        
1034   *Milač Metod   Rožman
1035.   *Mlakar Janez 321 (prošnja kvesturi) p. Modest
1036   *Ovnik Franc   Anton Oblak 322
1037.   *Pancar Franc   Henrik Povše 323
1038.   *Praprotnik Stanislav   M. Jenko
1039.   *Posavc Jože   Caserman
1040.   *Pučnik Ivan, študent   Jurčak SDB
1041.   *Serajnik Josip   Košmerlj
1042.   *Sterle Franc   p. Mirko
1043.   *Sterle Janez   p. Mirko
1044.   *Trampuž Boris   p. Angelik Tominec 324
1045. 16. *Barle Jože   Čontala
1046.   *Birsa Mirko   prof. Košir
1047.   *Brence (družina)   Ignacij Kunstelj, župnik v Rakitni
1048.   *Cerkvenik Rudolf   p. Jože Šavora OT 325
1049.   *Garbajs Janez   M. Jenko
1050.   *Garbajs Miroslav   M. Jenko
1051.   *Germek Urša   ing. Kunstelj
1052.   *Jarc Vojteh   Košmerlj
1053.   *Končina Marjan   Vindišar
1054.   *Krašnja Feliks   p. Tavčar Vič
1055.   *Lah Milan   Jožef. Rozman 326
1056.   *Levstik Feliks   Košmerlj
1057.   *Mareh Janez   prof. Cestnik
1058.   *Marenče Jože   M. Bartol
1059.   *Marinček Franc   p. Krizostom
1060.   *Martinčič Rudolf   p. Klavdij
1061.   *Mrdjen Viljem, ing.   dr. Ignacij Lenček 327
1062.   *Osredkar Lovro   M. Bartol
1063.   *Pogačar Pavel   p. Tavčar
1064.   *Prašnikar Franc   p. Klavdij
1065.   *Ravnikar Marijan   p. Krizostom
1066.   *Ravnikar Roman   p. Krizostom
1067.   *Romaniuk Mirko   p. Krizostom
1068.   *Stupica Leo   Jurčak SDB, Košmerlj
1069.   *Štrukelj Mihael, bogosl.   Rožmanova izjava
1070. 17. *Blaž Jože   Košmerlj
1071.   *Brežnik Vinko   dr. Šorli, Učak
1072.   *Furlan Cvetko   L. Lampič 328
1073.   *Grašek Peter   p. Angelik
1074.   *Grebenc Jože   Škulj
1075.   *Herzog Jan.   p. Krizostom, A. Demšar
1076.   *Janežič Peter 329   Legat
1077.   *Kalan Adolf    
1078.   *Kočevar Matej   Alojz Kambič 330
1079.   *Krašovec Alojz   p. Klavdij
1080.   *Leban Adolf   p. Odilo
1081.   *Miklavčič Janez   K. Zajc
1082.   *Miklavec Franc (in druž.)   Rožman
1083.   *Mikolič Karel   Caserman
1084.   *Novak Anton   M. Jenko
1085.   *Poženel Martin   Rožman
1086.   *Poženel Niko 331   Rožman
1087.   *Prašnikar Franc   p. Krizostom
1088.   *Puc Karel   Andrej Lavrič 332
1089.   *Pust Janez   mons. Dostal
1090.   *Rešek Adolf   M. Bartol
1091.   *Safošnik Rajko   dr. Jaklič
1092.   *Slamič Franc   p. Krizostom
1093.   *Suknaič Bogdan   p. Krizostom
1094.   *Suknaič Janez   p. Krizostom Sekovanič
1095.   *Toplak Leon   p. Klavdij
1096.   *Toplak Rudolf   p. Klavdij
1097.   *Trampuž Miloš   Košmerlj
1098.   *Urbanc Anton 333   Rožman
1099.   *Urbanc Peter 334 Mario Robotti 335 Rožman
1100.   *Vidmar   Vindišar
1101. 18. *Bizjak Peter   Klemenšek S.S.
1102.   *Falatov Ivan   p. Klavdij
1103.   *Falatov Peter   p. Klavdij
1104.   *Frohlich Hubert ing.   dr. Glejnik
1105.   *Goli Jakob   Vindišar
1106.   *Havliček Maks   p. Tavčar, Vič
1107.   *Kestner Rok   p. Tavčar, Vič
1108.   *Košir Milan   p. Tavčar, Vič
1109.   *Košir Vinko   p. Tavčar, Vič
1110.   *Longyka Bogomir   Rožman
1111.   *Ravnikar Adolf   Vindišar
1112.   *Rejc Albert   M. Jenko
1113.   *Rumpret Fr.   dr. Ambrožič
1114.   *Samsa Anton   Vindišar
1115. 19. *Berce Vladimir   dr. Kraljič
1116.   *Bonča Vinko   dr. Mihelčič S.S.
1117.   *Bregar Alojz   dr. Kraljič
1118.   *Cvar Fr.   Košmerlj
1119.   *Dimnik Ivan   Košmerlj
1120.   *Dobrila Saša   Šorli
1121.   *Gorše Anton   Košmerlj
1122.   *Istenič Janez   Rožman
1123.   *Janežič Antonio   Čontala
1124.   *Jankovič Vinko   Vindišar
1125.   *Jazbinšek Jože   Ivan Špan
1126.   *Jesenko Blaž   A. Hočevar
1127.   *Kosirnik Jože   dr. Slavič
1128.   *Kržič Anton   Ciril Jerina 336
1129.   *Kržič Jakob   Ciril Jerina
1130.   *Magister Marij   prof. Košir
1131.   *Mišglej Andrej   Vindišar
1132.   *Pliberšek Franc   Sp. Šiška
1133.   *Pliberšek Pavla   Sp. Šiška
1134.   *Prah Terezija   Komlanec A.
1135.   *Primc Karel   Vindišar
1136.   *Primc Karel ml.   Vindišar
1137.   *Purič Franc   Caserman
1138.   *Safošnik Rajmund   p. Klavdij
1139.   *Steklasa Al.   dr. Kraljič
1140.   *Škerjanc Jakob   Košmerlj
1141.   *Škrjanc Lovro   Caserman
1142.   *Šolar Alojz   dr. Kraljič
1143.   *Štefanič Avguštin   Andrej Ilc 337
1144.   *Trampuš Valter   prof. Anžič
1145.   *Verbič Janez   Ciril Jerina
1146.   *Vidmar Ivan   Vindišar
1147.   *Weibl Alojz   dr. Fajdiga
1148. 21. *Kunc Viktor   Košmerlj
1149.   *Prepeluh Ivan   Ant. Hočevar
1150.   *Prepeluh Marko   Ant. Hočevar
1151.   *Rajner Bruno   Jan. Jenko, Tržiče 338
1152.   *Srečnik Stanislav   Košmerlj
1153.   *Sušen Jurij   Vič
1154.   *Teršar Branimir   p. Klavdij
1155.   *Teršar Jožef   p. Klavdij
1156.   *Trost Stojan – Ant.   dr. Pogačnik
1157.   *Vasle Branko   dr. Šorli
1158.   *Virant Janez   p. Klavdij
1159.   *Zaplati) Vilko   Iv. Matko
1160. 22. *Gostič Milan   Košmerlj
1161.   *Lavrič Stanislav   Košmerlj
1162. 23. *Dovjak Zdravko   M. Bartol 339
1163. 24. *Bratina Zvonko   Peter Flajnik
1164. 29 *Derganc Stane   dr. Arnejc
1165. 30 *Šmid Andrej   I. Špan SDB
  1943      
1166. januar 3. *Pogačar Stanislav   p. Tavčar
1167. 4. *Jevc Franč.   p. Mirko Godina
1168. 8 *Hrastelj Jože (Ljudska posojilnica)   prof. Cestnik
1169.   *Simčič Martin kvestura Alfonz Klemenčič OT 340
1170. 9. *Vodlan Jožef    
1171. 11. *Bregar Alojz   dr. Kraljič
1172.   *Koren – Šterk (Črnomelj)   Rožman
1173. 15. *Ambrožič Alojzij   dr. Franc Kimovec
1174.   *Kobe Božidar dr., pravnik 341   p. Krizostom Sekovanič
1175. 16. *Jelačin Risto dr.   Rožman
1176. pred 17. Česnik Ivan 342    
1177. 19. *Korun Tatjana   Rožman
1178 20. *Skok Stanislav   p. Hadrijan Kokolj OFM 343
1179 21. *Kastelic Marij   p. Jožef Aljančič 344
1180. 27. *Colnar Alojz   Rožman
1181. febr. 22. *Šuštar Terezija   Rožman
1182. april 4. Žumer Majda, otrok kvestor 345 Rožman
1183. 9. Kranjc Marko 346    
1184.   Krošelj, Jožko? 347    
1185. 25. Logar Ivan (Giovanni) 348    
1186. 1. Skebe Silvester, duh. Pij XII, Viktor Emanuel III 349  
1187. maj 12. Višnar Alojzij (Luigi) in drugih 5 general Gastone Gambarra, poveljnik XI.. armadnega korpusa 350  
1188. po 18. Pajk Angela general Gastone Gambarra 351 Ignacij Nadrah
1189. 24. Tominec Roman OFM 352 Gastone Gambarra 353  
1190. julij pred 1. Kreč (80) 354    
1191. pred 5. Rihar Franc (Francesco) Pismo Colonella Enrica Macisa, da je na smrt obsojeni pomiloščen 355  
1192. 3. Simončič Alojz   Strah Jožef, župnik Bela cerkev356 in 12 vaščanov, Kronovo
1193. ?7. Nadrah Ignacij, tajnik občine Višnja gora 357    
1194. 16. Porenta Janko Kvestor 358 Rožman
1195. sept. ?11. Gogala Stanko, dr. 359    
  MED IT. OKUPACIJO: DATUM NEZNAN      
1196.   Banjaj Josip kvestor 360  
1197.   Beržaj Hilda 361    
1198.   Bešter Janez (Ivan) 362    
1199.   Bohinjc Leopold 363 vicekomandant Siliato  
1200.   Boj in Anton 364    
1201.   Bregar Alojzij 365 Viktor Emanuel III.  
1202.   Bureklje Alojzij 366    
1203.   Cizelj Janez 367    
1204.   [Čerin] Andrej 368    
1205.   Erzin, Jožef 369    
1206.   Fabjančič, Vladimir 370    
1207.   Fideršek Jakob, 371 bogoslovec    
1208.   Fister Franc 372    
1209.   Furman Ladislav 373    
1210.   Gale Marjan 374    
1211.   Gašperlin, Zdravko 375    
1212.   Goričan Henrik 376    
1213.   Grker Anton 377    
1214.   [Grker] Jože 378    
1215.   [Grpovčan] Janez, član KA 379    
1216.   Havlin Eribat 380    
1217.   Jeločnik, Albert 381 Komanda XI. armadnega zbora  
1218.   Jeločnik, Jožef 382 Komanda XI. armadnega zbora  
1219.   Jeza Ludvik, bogoslovec 383    
1220.   Jučnić Stanislav 384    
1221.   Jug Alojzij 385    
1222.   Juršinič 386    
1223.   Kenk Ivan 387    
1224.   Klinar, Anton 388    
1225.   Kocjan Janez 389    
1226.   Koprivec, Frančiška 390    
1227.   Koren Boris 391    
1228.   Koren Franc, družina 392    
1229.   Koren Peter 393    
1230.   Kosec [Miloš] 394    
1231.   Kozina 395    
1232.   Kregar Stane, akademski slikar 396    
1233.   Krištof Franc 397    
1234.   Kržan Pavel 398    
1235.   Macus Franjo dr. 399    
1236.   Majer Jožef (Giuseppe) 400    
1237.   Margos Bogomir 401    
1238.   Maršič Franjo 402    
1239.   Mašič Ciril 403    
1240.   Mašič Pavel 404    
1241.   Melik Vasilij 405    
1242.   Merlak Franc 406    
1243.   Midelsbacher Ferdinand 407    
1244.   Midelsbacher Kornelija 408    
1245.   Nastran Franc, župnik Horjul 409    
1246.   Omahen oče 410    
1247.   Omahen sin 411    
1248.   Pavlič Anton 412    
1249.   Perme Bruno 413    
1250.   [Plečič, morda Blečič] Marjan 414    
1251.   Potočnik [Franc] 415    
1252.   Poženel Franc 416    
1253.   Poženel Janez 417    
1254.   Prelesnik Jožef 418    
1255.   Pregelj Ivan 419    
1256.   Podboj Karel kvestor 420  
1257.   [Rigelj] Stanislav    
1258.   Rogelj Anton 421    
1259.   Rojina Anton 422    
1260.   Schwarz Rose glej Schwarz Samuel  
1261.   Schwarz Samuel 423 kvestor 424  
1262.   Seljak Vojnimir (Vojko), bogoslovec in vikar namestnik na Uncu pri Rakeku 425    
1263.   Simčič Ivan 426    
1264.   Skvarča Stanko 427    
1265.   Slemenšek Ervin 428    
1266.   Strah Alojzij, župni upravitelj 429    
1267.   [Šablančan] Anton 430    
1268.   [Šitko] Vladimir 431    
1269.   Šlirk Katica 432    
1270   Šmalc Matija 433    
1271.   Špelj Marjan visoki komisar Grazioli 434  
1272.   Štucin, Adolf 435    
1273.   Šturm Franc kvestor 436  
1274.   Šuštaršič Božo 437    
1275.   Tomec Vekoslav 438    
1276.   Veber Franc 439    
1277.   Veber Miro 440    
1278.   Veiss Bogumir 441    
1279.   Vižintin Maria kvestor 442  
1280.   Zaletel Vincenc 443    
1281.   Zorc Pavle 444    
1282.   Zorc Rudolf 445    
1283.   [Zrimškelc] Janez 446    
1284.   Zupan Julij 447    
1285.   Žolger Zvonko 448 vicekomandant Siliato  
  NEMŠKA OKUPACIJA: JESEN 1943 in 1944      
1286. po 24. 10. 1943 Leopold – Lavov, p. dr. Josip Edgar 449 Nemci 450  
1287. marec 1944 Vodnik Dora, prof. pedagogike, filozofije, nemščine, prevajalka Ljubljanska policija 451  
1288. med 6. 5. 1944 in 1.3. 1945 Kranner Martin Nemci, šef pokrajinske uprave Leon Rupnik 452  
  NEMŠKA OKUPACIJA: 1945      
1289. januar 27. Babnik Ferdinand (Nande) Erwin Rosener 453  
1290.   Aljančič Jožef p. OFM Erwin Rosener 454  
1291.   Aljančič Stanislav, dr., p. OFM 455 gl. Aljančič, Jožef  
1292.   Goričan Henrik gl. opomba Korbič  
1293.   Korbič Ivan, p. Beno OFM 456 gl. Aljančič  
1294.   Okorn Franc 457 gl. Aljančič  
1295.   Štucin p. Engelhard OFM gl. opomba Korbič  
1296.   Tominc Angelik, dr., p. OFM 458 gl. Aljančič  
1297.   Tominc Roman, dr., p. OFM gl. Aljančič  
  1.2. PROŠNJE ZA DOLOČENE SKUPINE      
  1941      
1. maj pred 16. za ok. 350 duhovnikov Državno tajništvo pri Svetem sedežu 459  
2. julij 59 izseljenih duhovnikov v Sremskih Karlovcih 460 Grazioli  
3. sept.6. krščeni hrvaški Judje, ki so našli zatočišče v Ljubljanski pokrajini državni tajnik kardinal Luigi Maglione 461  
4. 11. hrvaški Judje Maglione 462  
5. oktober 3. hrvaški Judje Maglione 463  
6. 8. 3 mladi, ki so bili obsojeni na smrt 8.10.1941 visoki komisar Grazioli 464  
7. november 1. od Nemcev deportirani Slovenci Pij XII. 465  
8. 3. Slovenci, deportirani v Nemčijo in Srbijo Maglione 466  
9.   Duhovniki, deportirani v beograjsko nadškofijo generalni svet papeške družbe za širjenje vere 467  
10. nov. 21. 24 intelektualci na sodišču v Trstu pred procesom 2.12.1941 visoki komisar 468  
11. 24. 600 otrok v taborišču Treviso – Monigo Državno tajništvo 469  
12. dec.l. *13 študentov z Raba   p. Klavdij Okorn – Mihael Jenko
13. 7. *10 Lipoglavčanov   župnik Martin Pečarič
14. 11. *24   Salez. Kodeljevo
15. 17. *Lipoglav (47)   župnik Martin Pečari 470
16. 31. Judje iz Hrvaške v Ljubljanski pokrajini Maglione 471  
17. pred koncem leta deportirani duhovniki    
  1942      
18. Marec 7. (23.59h v Vatikanu) in 8. obsojeni na preserskem procesu: Gabrovšek Ciril in 27 obsojenih na smrt duce, general Roatta, sveti oče, Ministrstvo za pravosodje, kralj, 472  
19. 0?7. vojni ujetniki, ki so rojeni na Primorskem kardinal Luigi Maglione 473  
20. 14. lavantinski bogoslovci kardinal Maglione 474  
21. 27. tri na smrt obsojeni kardinal Maglione 475  
22. ? 27. Judje (Jellineck in drugi) Državno tajništvo 476  
23. april 9. preganjanje pravoslavnih Srbov na Hrvaškem Sv. sedež (kardinal Maglione) 477  
24. maj 1. prebivalci vasi Mačkovec visoki komisar F.milio Grazioli 478  
25.   otroci v taboriščih nuncij Francesco Borgongini Duca, it. zunanji minister grof Galeazzo Ciano 479  
26.   interniranci v taborišču Gonars Državno tajništvo, nuncij Francesco Borgongini Duca 480  
27. Maj 1.,2. junij talci, ki so bili prijeti po umoru na prof. dr. Lamberta Ehrlicha Grazioli, Robotti 481  
28. julij 4. več tisoč mož in fantov, ki so bili odgnani v koncentracijska taborišča Taddeo Orlando 482  
29.   interniranci: hrana in obleka Emilio Grazioli 483  
30. sept. 26. zaporniki, interniranci in begunci Grazioli 484  
31. nov. 2. internirani jugoslovanski oficirji general Roatta 485  
32.   *Moščani (43)   Mihael (enko, župnik v Mostah486
33. 6 otroci v taboriščih apostolski nuncij pri Kvirinalu Borgongini-Duca 487  
34. 9. *Moste (3)   Anton Anžič 488
35.   *Šmarčani (41)   Pušnik S.S. 489 – Anton Ravnikar, župnik v Šmarju
36. 11. *Dobrovčani (43)   župnik 490
37. 13. *Vič (38 imen)   p. Tavčar župnik
38. ? otroci v taboriščih (1700 otrok do 14. leta starosti, ne samo slovenski tudi hrvaški – do 10 let starosti 181) Gastone Gambarra, Poveljstvo XI. armadnega zbora 491  
39. 20. interniranci Pij XII. 492  
40. 24. otroci v taborišču Treviso Drž. Tajništvo 493  
41. 30. *13 mož iz Lipoglava 494   Martin Pečarič, župnik na Lipoglavu
42. december 15. *skupina iz Gore   dekan Anton Gornik 495
43.   *Štepanja vas (26)   kapucini
44. 16. *skupina Sodražičanov   Fr. Majdič
45.   *Dolenja vas (57)   Karel Škulj 496
46.   *Dolenja vas (16)   Škulj
47. pred 18. internirani v taborišču Renicci Sveti sedež 497  
48.   interniranci na Rabu, predvsem tudi za ženske in otroke Sveti sedež 498  
  1943      
49. januar 3. internirani verniki ljubljanske škofije v konc. taborišču Rab – duhovna pomoč general Mario Roatta, poveljnik 2. armade: Mario Robotti 499  
50. februar 11. interniranci v taborišču na Rabu Mario Robotti 500  
51. april 26. interniranci Gastone Gambarra 501  
52. junij 8. Judje iz Ljubljane Pij XII. 502  
53.   interniranci Pij XII. 503  
  DATUM NEZNAN. ITALIJANSKA OKUPACIJA      
54.   gojenci organistovske šole 504 jamstvo škofa  
55.   internirani otroci 505    
56.   otroci: 1. v taborišču Monigo do 10 let (Treviso) ok. 700 2. na Rabu različne starosti ok. 1000 general Mario Robotti, poveljnik XI. Amadnega zbora 506  
57.   8 na smrt obsojenih general Vittorio Ambrossio, poveljnik 2. armade na Sušaku 507  
  1945      
58. maj 1. zaporniki v ljubljanskih zaporih 508    

1Valentin Benedik (13. 2. 1907 Kranj – 10.10.1989 Ljubljana).

2Bundesarchiv (prej Abt. Potsdam), R 901/69662, 179, zapisek it. veleposlaništva v Berlinu 23. 5. 1941; prav tam 180, priloga zapiska it. veleposlaništva št. 05815 z dne 23. 5. 1941. Actes et documents du Saint Sige relatifs a la Seconde guerre mondiale , zv. 4, Libreria Editrice Vaticana: Vatikan 1967, št. 349, 16. 5. 1941, str. 492-493; št. 371, 22. 5. 1941, str. 509 (Vatikanski dokumenti so bili izdani v 11 knjigah v letih 1965 do 1981. Odslej bodo citirani: ADSS). Več o tem: Tamara Griesser-Pečar in France M. Dolinar, Rožmanov proces, Družina: Ljubljana 1996, str. 158. Omenjeni duhovniki so bili izgnani na Hrvaško in v Srbijo.

3Leopold Čampa (28. 5. 1909 Velike Poljane – 30. 3. 1975 Preloka). Bil je izgnan v Đakovo.

4Matej Dagarin (13. 9. 1880 Škofja Loka – 13. 11. 1943 Stična), izgnan v Požešiti Brestovec, prišel v Stično 30. 1.1942.

5Vinko Gostiša (21. 1. 1894 Ajdovec – 22. 8. 1961 Zaplana). Nemci so ga izgnali v škofijo Đakovo, od koder se je vrnil in bil od 13. 1. 1943 v Stični.

6Anton Hočevar (13. 1. 1913 – 26. 10. 1942 v gozdovih med Šmarjem – Sapom in Škofljico).

7Janez Jenko (29. 1. 1898 Smlednik – 30. 11. 1964 Črmošnjice).

8Janez Kalan (22. 10. 1908 Škofja Loka – 11. 8. 1967 Ramos Mejia, Argentina).

9Janez Križaj (13. 3. 1916 Zagorje ob Savi – 7. 8. 2002 Ljubljana).

10Anton Lovšin (18. 8. 1883 Ribnica – 27. 3. Nova Štifta). Nemci so ga izgnali v škofijo Đakovo.

11Franc Markež (27. 8. 1900 Jesenice – 18. 1. 1948 Trbovlje).

12Pavel Podbregar (21. 1. 1802 Šmartin v Tuhinju – 31. 10. 1970 Ribno).

13Karel Rupnik (7. 11. 1886 Črni vrh nad Idrijo – 1. 2. 1964 Stična).

14Anton Selan (30. 3. 1891 Sostro – 13. 7. 1960 Rim).

15Kristijan Stolbičar (2. 12. 1908 Jesenice – 15. 6. 1985 Kranj – Primskovo). Nemci so ga izgnali v škofijo Đakovo, potem kaplan v Sarajevu (Vrhbosanska škofija).

16Jakob Štrekelj (13. 10. 1891 Škofja loka – 10. 1. 1973 Zalog – Cerklje na Gorenjskem).

17Ivan Tiringar (5. 4. 1901 Šmartin pri Kraniu – 8. 1. 1918).

18Dr. Franc Tom (29. 3. 1903 Šentgotard – 27. 12. 1945 Jesenice).

19Anton Torkar (16. 12. 1890 Bled – 15. 11.1960 Jesenice).

20Franc Učakar (27.3. 1889 Špitalič – 22. 8. 1962).

21Ivan Vodopivec (6. 4. 1882 Cerklje ob Krki – 6. 4. 1971 Stična), prišel v Stično 28. 8. 1941.

22Dr. Anton Zdešar CM (11. 1. 1871 Horjul – 18. 4. 1945 Jastrebarsko).

23Anton Zidar (5. 11. 1910 – 10. 9. 1978 Argentina).

24Ignacij Žganjar (1. 2. 1889 Dobrepolje – 16. 11. 1956 Šentjanž). Nemci so ga izgnali v škofijo Đakovo.

25AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, fasc. 122, ae 281, 93, Segretario di Stato, Montini, 2. 2. 1942. Bil je vojni ujetnik, pristojen v Ljubljanski pokrajini. Vatikan je preko nuncija v Berlinu uspešno interveniral. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

26Leopold Jurhar (1. 10. 1916 Griže – 2. 4. 1970 Gornja Polskava).

27Anton Vovk je naprosil visokega komisarja Graziolija, da bi posredoval za vrnitev duhovnikov Jurharja in Lončarja s Hrvaškega. Rožman je prošnjo priporočil. AS 1931, Pregled dokumentarnega arhiva o delovanju duhovščine za časa okupacije, Material Visoki komisar. Dok. št. 24.

28Anton Vovk (19. 5. 1900 Breznica – 7. 7. 1963 Ljubljana), leta 1946 imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa in po Rožmanovi smrti za ljubljanskega škofa leta 1960 in nadškofa 1961 (umeščen 4.3. 1962).

29Lončar Jožef (24. 3. 1918 Gomilsko – 12. 11. 1972 Št. Janž pri Velenju). Posvečen je bil 19. 7. 1942 v Đakovu.

30Jožef Kanduč (21. 1. 1919).

31NŠAL 332, Zapuščina škofa Gregorija Rožmana (odslej: NŠAL 332) Prezidialni arhiv, Gradivo, ki ga je pridobil Alojz Vrtačnik, branilec škofa Rožmana po službeni dolžnosti (cit. NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik). Emilio Grazioli (1899 – 1969), pred 2. svetovno vojno pokrajinski tajnik fašistične stranke v Tridentu in Trstu, po italijanski okupaciji civilni komisar, po aneksiji 3. 5. 1941 visoki komisar Ljubljanske pokrajine do 15. 6. 1943, potem prefekt v Catanii in vodja province Bergano. T. Griesser- Pečar, Dr. Stanislav Lenič, Življenjepis iz zapora, Mohorjeva založba: Celovec – Ljubljana – Dunaj 1997, str. 74.

32Janez Zupančič (13. 12. 1891 – 3. 8. 1974 Oblica), župnik v Škocjanu pri Turjaku.

33Ivan Kanduč (12. 5. 1920).

34NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 107. Oblasti so ga zaprle, ker so mislile, da je Jud.

35Prošnja na državnega tajnika pri Svetem sedežu Luigija Maglioneja, da posreduje za (krščene) Jude, ki so zbežali iz Avstrije na Hrvaško ter živeli tri leta in pol pod zaščito zagrebškega nadškofa Alojzija Stepinca, nato pa v Ljubljanski pokrajini, da se jim ne bi bilo treba vrniti nazaj. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 112a/pr., št. 116/pr. in 135/pr., 27. 3. 1942. Državno tajništvo v Vatikanu sporoča 24. 5. 1942, da se je družina Jellinek preselila v Villanovo d’Asti. Prav tam, št. 153.

36Prošnja, da se krščeni Jud preseli iz koncentracijskega taborišča Draganići na Hrvaškem v Italijo. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 112(a)/pr.

37Tone Tomšič (9. 6. 1910 Trst – 21. 5. 1942 Ljubljana), organizacijski komisar CK KPS, ki je bil aretiran 10. 12. 1941 in 16. 5. 1942 obsojen na smrt. Dne 21. 5. 1942 je bil ustreljen v Gramozni jami v Ljubljani.

38NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik, prošnja Ivanke in Mihaela Tomšiča 8. 2. 1942 za sina Toneta in snaho Vido, da intervenira, da ju Nemci vrnejo v italijanske zapore.

39Vida Tomšič, roj. Bernot (26. 6. 1913 Ljubljana – 10. 12. 1998 Ljubljana), pravnica in članica CK KPJ in CK KPS, je bila aretirana decembra 1941 in maja 1942 obsojena na 25 let zapora. V Slovenijo se je vrnila januarja 1944. Imela je različne partijske in državne funkcije.

40NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik, kvestor Ettore Messana 27. 2. 1942 odgovarja na posredovanje škofa Rožmana, da bo postopek proti ge. Krofta objektiven in hiter.

41Prošnja sina Bogdana za izpustitev očeta iz celovške ječe. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 125/pr., 26. 2. 1942.

42AS 1515, fasc. 122 ae 281, 82, kvestor Ettore Messano škofu 27. 2. 1941 in 83 Ettore Messano škofu, 5. 3. 1942.

43Ciril Gabrovšek (26. 6. 1911 Godovič – 7. 3. 1942 Ljubljana, Tomačevo) je bil obsojen na smrt in usmrčen.

44Glej pod tabelo Prošnje za določene skupine: obsojeni na preserskem procesu.

45Janez Golec (28. 8. 1888 Polje ob Sotli – 24. 5. 1965 Maribor).

46Prošnja za izpustitev iz taborišča oz. ječe. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 141 /pr., kard. Maglione potrjuje prejem prošnje 29. 3. 1942. in šk. 17, ae 84, Preserski proces.

47Janez Hornböck (5. 7. 1878 Št. Janž v Rožu – 5. 8. 1942 Dachau) je bil poslan v taborišče Dachau, kjer je umrl. Tamara Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi. Družina: Ljubljana 2005, str. 27

48Franc Hrastelj (3. 11. 1894 Zagorje – 20. 12. 1981 Maribor) se je vrnil iz Dachaua z repatriacijskirn transportom 10. 6. 1945 in se takoj znašel v komunističnem zaporu. Franc Hrastelj, Njegova pot, Družina: Ljubljana 2004; Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, str. 27, 89-90.

49Matija Munda (3. 2. 1904 Št. Tomaž pri Ormožu – 27. 12. 1959 Slovenj Gradec). Bil je v Dachauu. Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, str. 27.

50Franjo Žebot (10. 8. 1881 Selnica ob Muri – 13. 4. 1945 Dachau), časnikar in politik. Od leta 1935 je bil podžupan Maribora, dokler ga ni gestapo leta 1941 odpeljal v Dachau. Marca 1944 je bil zaradi bolezni izpuščen. Nemci so ga decembra 1944 v Ljubljani vnovič prijeli in poslali v Dachau, kjer je umrl. Enciklopedija Slovenije , knj. 15, Mladinska knjiga: Ljubljana 2001, str. 293.

51NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 132/pr., 13.3. 1942.

52NŠAL 332, šk. 17, gradivo o medvojnih dogodkih. Skebe se 22.3.1942 zahvaljuje škofu za intervencijo, čeprav ni bila uspešna. Rožman je poslal tudi denarno pomoč, ki jo je delil z drugimi.

53AS 1515, fasc. 122, ae 281,85, odgovor na prošnjo kvestorja Ferrante, 20. 4. 1942.

54NŠAL Gradivo Vrtačnik. Posredovanje za Žagarjeve in go. Sitar. Zasliševali so jo neko noč po 16.4.1942. Glej Žagar, mati.

55NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Gospa Žagar in njeni hčerki so bile v noči med 16. in 17. aprilom prepeljane najprej v zapor vojaškega sodišča, od tam pa na kvesturo, kjer jih je poloblečene oz. gole zasliševal gestapo. Tudi naslednjo noč so hčerki peljali na zaslišanje na kvesturo. Grazioli je 17. 5. 1942 sporočil, da je ukazal, da v nočnih urah ne smejo več zasliševati žensk.

56NŠAL 332, Prezidialni arhiv. št. 145,2. 5.1942. Prošnja za Juda Schönburga za osvoboditev njegove žene iz taborišča.

57Rožmanovo pismo svetemu očetu 16. 5. 1942; pismo staršem 15. 6. 1942, da je papež posredoval, vendar intervencija ni bila uspešna. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 155 in Gradivo Vrtačnik. AS 1931. Rožman, 3113, izjava Ivanke Tomšič, 22. 8. 1946.

58Kardinal Maglione sporoča škofu Rožmanu, 18. 5. 1942, da je bila intervencija uspešna in da se Škaberne vrne iz internacije škof se je zahvalil 10. 6. 1942.AS 1515. fasc. 122 ae281.

59France Planina (29. 9. 1901 Škofja Loka – 14. 1.1992 Ljubljana), geograf, biolog in kartograf. Do 1941 je bil svetnik na prosvetnem oddelku banske uprave. Italijani so ga internirali v Gonarsu, potem pa je leta 1943 postal upravnik pokrajinske šolske založbe v Ljubljani. Enciklopedija Slovenije, knj. 8, Ljubljana 1994. str. 376-377.

60NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik Odgovor Orlanda 19. 3. na prošnjo škofa, da se izpusti iz internacije.

61Silvester Skebe (14. 12. 1899 Hinje – 2. 2. 1960 Lipoglav).

62NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 159/pr. Odgovor na dopis vojnega sodišča II. armade v Ljubljani, da se je pričel postopek proti Silvestru Skebetu. Prav tam, št. 157, 21. 6. 1942.

63AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva (prej Dokumenti o belogardizmu), Granatieri di Sardegna, Komandant Orlando, 27.5. 1942; AS 1931. Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

64AS 1515, fasc. 122, ae 281, 79. Dopis komandanta XI. Corpo d’Armata, da so bili na Rožmanovo intervencijo izpuščeni Vincenc Trškan, Mihael in Peter Grčar. AS 1931, AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814-5.

65AS 1515, fasc.122, ae 281, 77, prošnja 7. 6. 1942; odgovor: Il generale comandante Granatieri di Sardegna škofu Rožmanu, 14. 6. 1942 – zadevo (Anžič Albin, roj. 1923, Pavčič Jakob, roj. 1915 in Vinko, roj. 1921) bodo še enkrat z naklonjenostjo preverili. AS 1931. Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

66Alojz Žumer (26. 6. 1899 Železniki – 29. 11. 1978 Ljubljana), gozdarski in lesnoindustrijski strokovnjak, od 1926 pa do 1942 upravitelj posesti ljubljanske škofije v Zgornji Savinjski dolini s sedežem v Nazarjah. Enciklopedija Slovenije, 15. knj., Ljubljana 2001, str. 380.

67NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik, 9. 6. 1942. Dne 27.5.1942 je bil Alojzij Žumer aretiran in zaprt v vojašnici pri Sv. Petru. Škof je v prošnji navedel, da ga dobro pozna, ker je bil od leta 1926 ravnatelj škofijskih posestev; ta so bila po letu 1941 na ozemlju, ki so ga zasedli Nemci. Prosil je, da se postopek pospeši in da dobi najmilejšo kazen, ki je po zakonu mogoča. Prav tam: Odgovor T. Orlanda, 14.6. 1942.

68Živojin Djurković (8. 1. 1919 – 8. 7. 1942 Tomačevo, Gramozna jama). Glej Ivan Novak.

69Pavel Jalovec (30. 6. 1908 Samobor – 7. 8. 1942 Tomačevo, Gramozna jama). Glej Ivan Novak.

70Jože Majer (9. 9. 1913 Ljubljana – 7. 8. 1942 Tomačevo, Gramozna jama).

71Ivan Novak je bil justificiran 7. 8. 1942 pod ilegalnim imenom. Njegovo pravo ime je bilo Franc Viljem Simon Prijatelj (25. 3. 1923 Krekade, Nizozemska). Podatek je prispevala Vida Deželak-Barič iz računalniške baze podatkov o Žrtvah druge svetovne vojne in neposredno po njej, ki jo pripravlja Inštitut za novejšo zgodovino. Potrdila je tudi, da so bili Pavel Jalovec, Živojin Djurković, Anton Škrajner, že omenjeni Ivan Novak oz. Prijatelj, Jože Majer in Milan Pavšič, ki so bili 8. 7. 1942 obsojeni na smrt, 7. 8. 1942 justificirani. NŠAL 332, šk. 17, ae 99. Tone Ferenc, Ubija se premalo. Obsojeni na smrt – talci – ustreljeni v Ljubljanski pokrajini 1941-1943. Dokumenti, Ljubljana 1999, str. 86 in 232 (There is not enough killing, str. 232).

72Milan Pavšič (2. 3. 1915 Gorica – 7. 8. 1942 Tomačevo, Gramozna jama). Glej Ivan Novak.

73Anton Škrajner (23. 5.1921 Ljubljana – 7. 8. 1942 Tomačevo, Gramozna jama).

74Prošnja naslovljena na svetega očeta za posredovanje za oprostitev smrtne kazni. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 160, 24. 6. 1942. Državno tajništvo v Vatikanu odgovarja. Prav tam, št. 201, 8. 9. 1942.

75Vladislav Fabjančič (19. 5. 1894 Bučka – 17. 6. 1950 Ljubljana), arhivar, publicist in politik.

76NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Če so aretiranci Vladimir Fabijančič (roj. 1894), Adolf Vogelnik (roj. 1909) in Maks Jeza kaj zagrešili, naj se jih postavi pred sodišče ali pošlje v taborišče, naj se jih pa ne izbere za talce. Odgovor Graziolija, 30. 6., da bo postopek pospešen.

77AS 1931, Mikrofilmi Sove, II0002624. 30. 7. 1942.

78NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Štefan Stupica (roj. 1912) je bil pred vojaškim sodiščem dne 12. 5. oproščen in kljub temu pridržan v zaporu. AS 1931, 80-6-K, Dr. Gregorij Rožman 3463 (odslej AS 1931, Rožman), dopis Graziolija, 30. 6. 1942, da je bil Stupica zaradi škofove intervencije izpuščen; AS 1931, Pregled dokumentarnega arhiva o delovanju duhovščine za časa okupacije, material visokega komisarja, dok. 25, II0002624. Tukaj je naveden datum 27.6. 1942.

79Adolf (Dolfe) Vogelnik (8. 4. 1909 Dunaj – 22. 3. 1987 Ljubljana), ekonomist, demograf, 1942-43 je bil v italijanskem zaporu in konfinaciji, nato na raznih položajih pri Vrhovnem štabu NOV in POJ; spomladi 1944 je ustanovil državni statistični urad pri Nkoju na Visu, 1944-46 prvi direktor Državnega statističnega urada v Beogradu. Enciklopedija Slovenije, 14. knj., Ljubljana 2000, str. 304.

80AS 1931, Mikrofilmi Sove. Pregled dokumentarnega arhiva o delovanju duhovščine, dok 25, II0002624. Škof je prosil Graziolija za posredovanje, da Vladimira Fabijančiča, Rudolfa Bogelnika in Maksa Jeza Italijani ne bi ustrelili, naj jih raje pošljejo v taborišče.

81Gorazd Grafenauer (16. 5. 1924 Ljubljana), čelist, brat zgodovinarja Boga Grafenauerja

82NŠAL, Gradivo Vrtačnik. Prošnja za takojšnji izpust dijakov Gorazda in Stanka Grafenauerja, ki sta bila 29. 6. 1942 zadržana v kasarni V. Emanuela III. Škof piše, da starše pozna že od poroke in da prevzema jamstvo. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 141812.

83Stanko Grafenauer (13. 5. 1922 Ljubljana), rudarski strokovnjak.

84Janez Fettich (9. 10. 1921 Ljubljana – 26. 8. 2004 Ljubljana), dermatovenerolog. Zahvalno pismo očeta odvetnika dr. Otona Fetticha 8. 1. 1943, da se je sin po šestmesečni internaciji v Gonarsu in Trevisu vrnil domov. NŠAL 332, šk. 17, ae 89.

85AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva., fasc 122, ae 281,121, izjava 2. 7. 1942, da ga pozna in da ni komunističnega oz. antiitafijanskega mišljenja. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

86AS 1515, ae 281, 114, 3. 7. 1942. Škof izjavlja, da ni komunističnega in antiitalijanskega mišljenja. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 9141816.

87AS 1515, ae 281, 113, 4. 7. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816

88Anton Suhadolc (2. 7. 1897 Ljubljana – 14. 3. 1983 Ljubljana), ing. gradbeništva in arhitekt, tesen Plečnikov sodelavec. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, knj. 1, str. 1091.

89AS 1931, Rožman 3467, 10. 7. 1942; Lm 0141812. Suhadolc je zginil pri napadu na vlak 28. junija. Zajeli so ga partizani. Orlando odgovarja škofu, da mu ne more ustreči, ker je Suhadolc izginil, da pa bo intervencijo upošteval, če se bo javil pri kakšni italijanski posadki.

90NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Kljub temu da je bil duševno bolan (roj. 1919), so ga Italijani odpeljali iz parka na Ambroževem trgu v belgijsko vojašnico. Škof ga je poznal od otroških let.

91AS, 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, 115, 6. 7. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816 in II0002615. Sergij Vilfan (5. 4. 1919 Trst – 6. 3. 1996 Ljubljana) je bil poslan v internacijo junija 1942. Materine prošnje niso zalegle. Na osebno prošnjo Rožmana, poslano 17. 7. 1942, v kateri škof utemeljuje, da je Vilfan eden prvih borcev proti komunizmu in da se je njegovega znanja italijanskega jezika poslužil tudi sam na potovanju v Rim leta 1938, so Italijani Vilfana 31. 10. 194.2 izpustili. Vilfan je bil pravnik, zgodovinar, arhivist, etnolog, zelo znana je njegova publikacija Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961.

92NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Sin upravnika narodnega gledališča Otona Župančiča (roj. 1914), je bil prijet pri blokadi 29. 6. in po vsej verjetnosti odpeljan v belgijsko vojašnico.

93NŠAL 332, šk. 17, ae 89, zahvalno pismo 8. 7. 1942.

94Stanislav Erzar (14. 12. 1914 Cerklje na Gorenjskem – 17. 6. 1951 Ribnica) je bil kaplan v Kočevju in potem, ko so Italijani 2. 6. 1942 ubili župnika Eppicha, njegov začasni naslednik. Italijani so ga 21. 6. aretirali in poslali v internacijo – bil je nekje pri Faenzi. Vrnil se je 1. 7. 1943, bil od 10. 10. 1944 župnijski upravitelj v Stari Cerkvi in ko so poleti 1945 zaprli dekana Viktorijana Demšarja, je bil žup. upr. v Ribnici. T. Griesser-Pečar. Cerkev na zatožni klopi, str. 485-486.

95AS 1515, fasc. 122 ,ae 281, pismo škofa, 8. 7. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

96AS 1515, fasc. 122, ae 281, 116, 8. 7. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816-7. Leskovic je bil odveden v zapor zaradi suma komunizma. Škofje v pismu zatrjeval, da je nasprotnik komunizma.

97NŠAL 332, šk. 17, ae 99. Bili so usmrčeni 8.7. 1942. Glej pod št. 78-83.

98Franc Erjavec (28. 4. 1925 Ljubljana – 13. 8. 2004 Ljubljana), farmakolog, profesor na univerzi.

99AS 1931, Rožman 3470, 15. 7. 1942. Brata Franc in Jožef Erjavec sta bila 30. 6. 1942 poslana v Gonars.

100Dr. Andrej Snoj (2. 12. 1886 Ljubljana Šentvid – 29. 12. 1962 Jesenice).

101Jožef Erjavec (roj. 7. 4. 1920 Ljubljana).

102AS 1515, fasc. 122 ae 281,63, Rožmanovo posredovanje in odgovor Ravellija 12. 9. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814; NŠAL 332, šk. 17, ae 89. Zahvalni dopis (brez datuma) Franca Horvata za posredovanje, da je bil izpuščen iz zapora, in dopis ravnatelja kmetijske šole Novo mesto ing. Avseca, da se je Horvat vrnil.

103AS 1931, Mikrofilmi Sove, II0002624, 30. 7. 1942. Škof Rožman je prosil, naj Grazioli intervenira, da Italijani ne bodo ustrelili Vladimirja Fabjančiča, Rudolfa Bogelnika in Maksa Ježa, naj jih raje internirajo.

104AS 1931, Rožman 3535. Ni povsem jasno, na koga sta bili prošnji naslovljeni. Avgusta je za absolventa mineralne inženirije na tehnični fakulteti v Ljubljani prosil tudi dekanat fakultete. Prošnjo je poslal na poveljstvo divizije Granatieri di Sardegna. oddelek I. Dolenc je bil 1. 7. 1942 odveden v vojašnico Viktorja Emanuela III. in naslednjega dne prepeljan v koncentracijsko taborišče Gonars, od tam pa v taborišče v Padovi.

105AS 1515, fasc. 122, ae 281, dopis Orlanda Rožmanu, 24. 8. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

106AS, 1515, fasc. 122, ae 281, 34, Commando XI Corpo d’Armata, polkovnik Gallo sporoča škofu Rožmanu 5. 9. 1942, da bo izpuščen iz internacije. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 014181 3, obvestilo XI. armadnega zbora, da je bil izpuščen.

107AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, Rožmanovo pismo 19. 9. 1942, odgovor 22. 9. 1942. Mario Robotti (1901 – 1982), general, poveljnik XI. armadnega zbora, 12. 12. 1942 poveljnik 2. armade v Sušaku. T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 93.

108NŠAL 332, Prezidialni arhiv. Gradivo, ki ga je pridobil Alojz Vrtačnik, branilec škofa Rožmana po službeni dolžnosti. Seznam tistih, za katere je škof prosil kar na prošnjo domačih v obdobju od 21. 9. 1942 do 22. 2. 1943. Imena s tega seznama so označena z *.

109Tomaž Klinar (29. 12. 1883 Jesenice – 26. 1. 1962 Ljubljana), od leta 1923 stolni kanonik in stolni župnik v Ljubljani, sodnik cerkvenega sodišča, škofijski voditelj Dijaške Marijine kongregacije. Prim. Anton Vovk: V spomin in opomin, Osebni zapisi škofa Antona Vovka od 1945 do 1953, ed. Blaž Otrin, Družina: Ljubljana 2004, str. 44 (odslej citirano: V spomin in opomin).

110P. Fortunat Zorman OFM (19. 9. 1914 Metlika – 5. 10. 1998 Lemont). Med vojno je bil v redovni hiši v Ljubljani, občasno pa je na nemškem okupacijskem ozemlju na Gorenjskem po naročilu škofa Rožmana ilegalno opravljal dušnopastirsko dejavnost v slovenskem jeziku. Prim. Tamara Griesser-Pečar: Cerkev na zatožni klopi, Družina, Ljubljana 2005, str. 30, (odslej citirano: Cerkev na zatožni klopi) in Letopis 1944, str. 144.

111Jožef Pogačnik (28. 9. 1902 Kovor – 25. 3. 1980 Ljubljana), med letoma 1937 in 1945 ravnatelj Marijanišča. Prim. V spomin in opomin, str. 62.

112Josip Šimenc (26. 2. 1888 Dol pri Ljubljani – 19. 4. 1965 Ljubljana), od leta 1936 stolni kanonik v Ljubljani, od leta 1938 rektor Zavoda sv. Stanislava, od leta 1939 nadzornik za verouk na vseh srednjih šolah. Prim. Letopis 1944, str. 104, V spomin in opomin, str. 76.

113Dr. Metod M. Milač (2. 10.1924 Prevalje) je bil v italijanskem taborišču Rab in v delovnem taborišču Auschwitz. Napisal je knjigo Resistance, lmprisonment, & Forced Labor. Peter Lang: New York 2002 (Kdo solze naše posuši, Mohorjeva: Celje, 2003).

114Anton Lovšin (18. 8. 1883 Ribnica – 1. 2. 1963 Radeče), od leta 1920 župnik v Radečah, med vojno begunec v Ljubljani.

115Alojzij Košmrlj (25. 7. 1899 Sodražica – 22. 7. 1974 Buenos Aires), od leta 1936 župnik pri Sv. Petru v Ljubljani.

116Franc Pezdir (22. 9. 1914 Vrhnika – umorjen verjetno 2. 6. 1945), po uboju župnika pri Sv. Vidu nad Cerknico v juliju 1942 župnijski upravitelj tamkajšnje župnije. Prim. Palme mučeništva, ur. Anton Pust, Zdravko Reven, Božidar Slapšak, Mohorjeva družba v Celju, Celje 1994, str. 212,213 (odslej citirano: Palme mučeništva).

117Anton Valenčak, p. Marjan OFM (7. 8. 1913 Velenje – 12. 2. 2000 Ljubljana), med okupacijo v samostanu na Marijinem (danes Prešernovem) trgu v Ljubljani. Od leta 1939 je bil tajnik frančiškanske province. Prim. Cerkev na zatožni klopi, str. 152.

118Anton Hočevar (13. 1. 1913 Grosuplje – v gozdu blizu Lipoglava, 26. 10. 1942), pred vojno kaplan v Zagorju ob Savi. Ob okupaciji se je umaknil v domači kraj. Prim. T. Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, str. 32.

119Etbin Bojc (22. 10. 1906 Vače – 30. 12. 1975 Ljubljana), profesor slovenskega jezika in književnosti, brat s. Akvine Bojc (Hčere krščanske ljubezni), ki je tudi skusila nemške in komunistične zapore.

120Herbert Hawlina (30. 5.1914 – 13.11. 1988 Ljubljana), zdravnik ortoped.

121Valjavec Josip SDB (15. 2. 1879 Leše – 15. 2.1959 Ljubljana), med vojno v Zavodu na Rakovniku v Ljubljani.

122P. Urban Grgurič OFM (10. 11. 1916 Podbrdo – 20. 4. 2000 Brezje), pred vojno v samostanu v Mariboru. Ob okupaciji so ga Nemci izgnali v Brestanico in nato v Slavonsko Požego. Od tam je prišel v Ljubljano. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 2000, št. 6, str. 78 in Letopis 1944, str. 144.

123Ivan Caserman (14. 4. 1906 Vrhnika – 26. 12. 2001 Buenos Aires), od leta 1941 kaplan pri sv. Jakobu v Ljubljani. Prim. Družina, 10. 2. 2002, str. 24.

124Ivan Matko SDB (2. 3. 1910 Gančani – 16. 3. 1997 Železna Kapla), med vojno v Zavodu na Rakovniku v Ljubljani.

125AS 1515, fasc. 122 ae 281, 52, 23. 9. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

126Odilo Hanjšek OFM (30. 9. 1895 Zibika – 30. 10. 1971 Sv. Trojica), med vojno v samostanu v Ljubljani.

127Niko Košir (29. 11. 1919 Poljšica pri Gorjah – 4. 12. 2000 Poljšica pri Gorjah), romanist, prevajalec, pisatelj. Leta 1943 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, Mladinska knjiga. Ljubljana 2008, knj. l, str. 530.

128Dr. Ivan Vrečar (21. 12. 1898 Sostro 26. 11. 1978 Trst), duhovnik in profesor na gimnaziji.

129Janez Pucelj (28. 8. 1890 Ribnica – 12. 10. 1964 Ljubljana Ježica), od leta 1933 župnik na Ježici v Ljubljani.

130Janez Jenko (22. 6.1906 Ljubljana – umorjen verjetno julija 1945), od leta 1933 kaplan v Žužemberku. Prim. Palme mučeništva. Mohorjeva družba: Celje 1995, str. 199.

131Anton Breznik (26. 6. 1881 Ihan – 26. 3. 1944 Ljubljana), duhovnik, jezikoslovec, od 1937 ravnatelj Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu, član Akademije znanosti in umetnosti od 1940. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, knj. 1, str. 107.

132Miha Jenko (16. 9. 1897 Cerklje na Gorenjskem – 12. 10.1946 Senegalija), od leta 1938 župnik v Mostah v Ljubljani.

133Jožef Urankar, p. Konštantin OFM (13. 2. 1903 Maribor – 6. 8. 1978 Maribor), pred vojno gvardijan v samostanu v Brežicah. Nemci so ga izgnali na Hrvaško, nato pa prišel v Ljubljano, kjer je bil do leta 1943 kaplan v župniji sv. Cirila in Metoda. Prim. Poročila Slovenske frančiškanske province sv. Križa (od sedaj citirano: Poročila), leto 1978, št. 5, str. 140, Letopis 2000, str. 589.

134Peter Šorli (26. 6. 1876 Kneža pri Gorici – 21. 3. 1947 Ljubljana), od leta 1916 gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

135Anton Ravnikar (15. 1. 1899 Stara Loka – 20. 4. 1962 Buenos Aires), od leta 1933 župnik v Šmarju.

136NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Mihael Omahna, trgovec v Višnji Gori, in njegov sin Bogo bi morala biti usmrčena po hitrem postopku. Škof Rožman prosi, da bi prišla pred redno vojno sodišče. Prosi tudi, da naj ne aretirajo njegove žene in sina Dušana. Odgovor generala Robottija 29.9., da je bila zadeva očeta in sina predložena vojnemu sodišču in da bo skušal pomagati materi in sinu Dušanu.

137Franc Tavčar, p. Teodor OFM (23. 11. 1883 Seka nad Škofjo Loko – 1. 12. 1958 Ljubljana), od leta 1919 do 1947 župnik na Viču, od leta 1940 do 1947 kustos province. Prim. V spomin in opomin, str. 125.

138Franc Verce (10. 2. 1890 Dobrnič – 12. 3. 1970 Ljubljana Polje), od leta 1935 župnik v Sostrem.

139Franc Jaklič (14. 8. 1892 Sv. Gregor – 16. 12.1967 Milvaukee), od leta 1930 gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

140Martin Jurčak SDB (26. 10. 1907 Vojnik – 18. 6. 2002 Trstenik), takrat ravnatelj Mladinskega doma na Kodeljevem v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 79. T. Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, str. 351.

141Stanislav Lenič ( 6. 11. 1911 Župeča vas – 4. 1. 1991 Ljubljana), od leta 1940 tajnik na škofijskem ordinariatu v Ljubljani. V zaporu je napisal svoje spomine na škofa Rožmana: Tamara Griesser-Pečar, Stanislav Lenič. Življenjepis iz zapora, Družba sv. Mohorja: Celovec-Ljubljana-Dunaj 1997.

142Filip Žakelj (2. 5. 1907 Horjul – 24. 11. 1990 Buenos Aires), po umoru Lamberta Ehrlicha vodja Stražarjev. Prim. T. Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, str. 391.

143AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

144Jožef Planinšek, p. Gabriel OFM (19. 3. 1888 Sv. Lovrenc na Dravskem polju – 13. 5. 1971 Maribor), pred vojno v samostanu v Mariboru; 20. aprila 1941 so ga Nemci s sobrati izgnali v Brestanico in nato v Slavonsko Požego. Od tam je prišel v Ljubljano in bil od avgusta 1941 župnijski upravitelj župnije sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani. Prim. Poročila, Leto 1971, št. 5. str. 76-81.

145Maksimilijan Stanonik (30. 9. 1891 Trata – 13. 6. 1969 Kamnik), od leta 1926 gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

146Ivan Vindišar (6. 3. 1891 Kranj-Šmartin – 5.4. 1951 Ljubljana), od leta 1940 župnik v Trnovem v Ljubljani.

147P. Klavdij Okorn OFM (8. 11. 1912 Mošnje – 11. 7. 1979 Chicago), med vojno v redovni hiši pri sv. Cirilu in Metodu v Ljubljani.

148Franc Sekovanič, p. Krizostom OFM (14. 11. 1895 Bled – 14. 7. 1972 Radovljica), gvardijan in župnijski upravitelj župnije Ljubljana – Marijino oznanjenje.

149France Kimovec (21. 9. 1878 Glinje pri Cerkljah na Gorenjskem – 12. 1. 1964 Ljubljana), kanonik in od leta 1934 stolni dekan.

150P. Modest Novak OFM (22. 1. 1894 Vranja Peč – 19. 9. 1970 Ljubljana), župnik vikar župnije Ljubljana Šiška.

151P. Alfonz Klemenčič OT (28. 5. 1900 Črnomelj – 2. 8. 1968 Ormož), od leta 1938 prošt in župnik vikar v Metliki.

152Jože Košiček (11. 3. 1898 Žužemberk – 25. 11. 1979 Buenos Aires), od leta 1940 ravnatelj Ljudske tiskarne in knjigarne v Ljubljani, stolni vikar.

153Verjetno je pri imenu prišlo do pomote in je bil mišljen Ivan Mihelčič (4. 10. 1872 Semič – 19. 4. 1946 Notranje Gorice), župnik v pokoju, ki je med vojno bival v Notranjih Goricah. Obstajal je sicer duhovnik salezijanec Franc Mihelčič, ki pa je bil med vojno v Zavodu na Selu pri Ljubljani. Prim. Letopis 1944, str. 91,149, Letopis 2000, str. 442.

154Msgr. Jožef Jagodic (13. 12. 1899 Šenčur pri Kranju – 16. 9. 1974 Lienz), vršilec dolžnosti škofijskega kanclerja od leta 1930, od 1938 škofijski kancler.

155Glej opombo 153.

156Florijan Ramšak SJ (28. 4. 1882 Teharje – 4. 2.1976 Maribor), med vojno v redovni hiši v Ljubljani.

157Henrik Čopič (9. 7. 1898 Pulj – 8. 2. 1956 Ljubljana), elektroenergetik. Enciklopedija Slovenije, knj. 2, Ljubljana 1988, str. 144.

158Janko Mlakar (25. 6.1874 Železniki – 11. 8. 1953 Ljubljana), gimnazijski profesor verouka v pokoju in od leta 1942 predsednik Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani.

159Ignacij Kunstelj (10.8. 1908 Vrhnika – 7.8. 1981 Stuttgart), od leta 1939 upravitelj in od leta 1941 župnik v Rakitni.

160Matija Škerbec (5. 11. 1886 Stari trg pri Ložu – 17. 10. 1963 Cleveland), pred vojno dekan v Kranju, ob okupaciji izgnan, od leta 1942 vodja Škofijskega karitativnega tajništva in njemu podrejene Škofijske dobrodelne pisarne.

161AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

162Ivan Gogala (9. 6. 1884 Kranj – 21. 12. 1950 Ljubljana), od leta 1942 stolni kanonik v Ljubljani.

163Franc Koretič (2. 10. 1897 Kostanjevica – 29. 11.1973 Urbank), od leta 1942 stolni kanonik v Ljubljani.

164Prošnja za izpust nečaka dr. Ivana Fabijana iz internacije. Rožman je prošnjo priporočil in 16.11.1942 je bil Fabijan izpuščen. AS 1931, Mikrofilmi Sove, dok. 25, II 0002624.

165Karel Čerin (22. 12. 1877 Zagorje ob Savi – 4. 8. 1949 Novo mesto), prošt, dekan in župnik v Novem mestu od leta 1924.

166Franc Kek (20. 8. 1895 Trebnje – 21. 10. 1943 Birčna vas pri Novem mestu), od leta 1930 poučeval verouk v novomeški gimnaziji. Prim. Palme mučeništva, str. 114, 115.

167Ivan Učak, p. Valerijan OT ( 3. 8. 1883 Cerknica – 19. 9. 1949 Ljubljana), provincialni prior križniškega reda. Prim. Cerkev na zatožni klopi, str. 332.

168NŠAL 332, fasc. 17, ae 99, sporočila italijanskih vojaških oblasti o pomilostitvah in osvoboditvah. Izpuščen iz Gonarsa, ker je škof interveniral.

169NŠAL 332, fasc. 17, ae 99, sporočila italijanskih vojaških oblasti o pomilostitvah in osvoboditvah. Izpuščen iz Gonarsa, ker je škof interveniraL Glej: AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813 in II0002625. Škof Rožman je 15. 11. 1942 (ali je pomota v datumu ali pa je škof posredoval dvakrat) prosil Robottija, naj Italijani izpustijo iz internacije prof. Franca Terseglava in Ivana Štalca. Izpuščena sta bila 23. 11. 1942.

170NŠAL. 332, fasc. 17, ae 99, izpuščen iz Gonarsa, ker je škof interveniral.

171Janez Fabijan (9. 9.1889 Besnica – 13.6.1967 Ljubljana), od leta 1921 predaval sistematično dogmatiko na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 65.

172Sin pisatelja Stanka Majcna. študent medicine, roj. 31. 1. 1922. Poslan je bil v taborišče pri Padovi.

173AS 1515, fasc. 122 ae 281, prošnja za generala Robottija, 13. 10. 1942; AS 1931, Rožman, 3479;AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

174Peter Flajnik (21. 3. 1893 Hrast – 18.2. 1979 Šentrupert), župnik in dekan v Kočevju od leta 1940.

175Josip Dostal (2. 9. 1872 Ljubljana, – 25. 9. 1954 Ljubljana), škofijski kancler v pokoju.

176NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. V že drugi prošnji za dr. Vogelnika, tokrat, da ne bi bil uvrščen na listo talcev, je škof Rožman zatrjeval, da ni komunist; če že oprostitev ni mogoča, naj ga pošljejo v internacijo v kak zdrav kraj, ker je v zaporu hudo zbolel. Glej tudi: AS 1931, Mikrofilmi Sove,11 0006136; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813; Ciril Zehat, Neminljiva Slovenija, Celovec 1988. str. 265-6.

177Ignacij Štrancar (14. 5. 1907 Planina pri Vipavi – 23. 12. 1998 San Diego), od leta 1939 kaplan v župniji Ljubljana Moste. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1999, št. 5. str. 62.

178AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 141816.1nterveniral je Ignacij Nadrah (Ivančna Gorica, 24. 12. 1868 – Ljubljana, 17. 11. 1951), od leta 1930 do 1945 generalni vikar, od leta 1934 do smrti stolni prošt, med letoma 1919 in 1944 rektor Škofijskega duhovskega semenišča v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 48. Nadrah je interveniral na kvesturi že junija: AS I, fasc. 122, ae281, 129, 9. 6. 1942.

179Jožef Košir (30. 8. 1907 Ljubljana – 18. 2. 1973 Ljubljana), od leta 1936 profesor verouka v Ljubljani.

180Vilko Fajdiga (22. 6.1903 Radovljica – 5. 8.1984 Ljubljana), od leta 1934 profesor verouka na bežigrajski gimnaziji. Prim. Sporočila slovenskih škofij. leto 1984, št. 8. str. 119.

181Jožef Kuk SDB (8. 2.1903 Slovenske Konjice – 6.11. 1957 Ljubljana), med vojno v zavodu na Škrljevem pri Šentrupertu na Dolenjskem.

182Andrej Snoj (2. 12. 1886 Ljubljana – Šentvid – 29. 12. 1962 Jesenice), od leta 1920 do 1952 predaval biblične študije nove zaveze na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin str. 46.

183AS I, izjava 19. 10. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

184Anton Antič (4. 6. 1891 Sostro – 27. 12.1965 Wahpeton), gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

185AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814. Datum je razviden iz zaplenjenga seznama, ki navaja, da je Rožmanova prošnja za izpustitev Zlobca vsebovala tudi prošnjo za Kepca.

186AS 1515, fasc. 122, ae 281, Commandi XI. Corpo d’Annata, 29. 10. 1942 – prošnji niso ugodili. Zlobec je bil v taborišču v Padovi. Prav tam, ae 281, 68, pismo iz taborišča, 27. 8. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814, IV. Material zaplenjen v Ij. škofiji, 29. 8. 1948.

187Stojan Novak (30. 1. 1911 Ljubljana – 16. 4. 1987 Vir), od leta 1939 do 1947 kaplan v Domžalah, med vojno begunec v Ljubljani.

188Glede na to, da je priimek Šmalc najpogostejši v bližini Ribnice, gre verjetno za župnika Gabriela Petriča (1. 12. 1889 Struge – 23. 4. 1967 Ljubljana). Pred vojno je bil župnik v Gorjah, ob okupaciji pregnan in bival v Ribnici. Prim. Letopis 1944, str. 96, Letopis 2000, str. 455.

189Franc Presetnik (27. 11. 1894 Ljubljana – Ježica – 6.11. 1982 Kranj – Drulovka), od leta 1937 župnik v Starem trgu pri Ložu.

190Ignacij Brglez (22. 7. 1911 Slivnica pri Celju – 10. 10. 1987 Necedah, Wis., ZDA).

191NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 217. Voj. sod. v Lj. št. 2761 odgovarja na št. 217/pr glede zaprtih duhovnikov Franca Mateta in Ignacija Brgleza 223. Brglez je bil 29.1 l. 1942 odpeljan v Italijo, menda se je isto zgodilo z Matetom. NŠAL 38, šk. I, 61. seja Škofijskega odbora za pomoč izgnanim duhovnikom, 15. 12. 1942.

192Boris Černigoj (2. 10. 1915 Innsbruck – 19. 4. 2006 Ljubljana), strojni inžinir. Enciklopedija Slovenije, knj. 2, Ljubljana 1988, str. 113, in Wikipedija.

193Jožef Preac SJ (20. 4. 1901 Lenart v Slovenskih goricah – 25. 10. 1975 Maribor), med vojno v redovni hiši v Ljubljani.

194Franc Mate (22.12. 1906 Ribnica – 29. 1. 1983 Ljubljana). T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

195NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 223; AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, nedatiran koncept škofovega pisma; T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

196Ludvik Bevka (13. I. 1910 Ribnica – 20. 11. 1945 Ljubljana), gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

197Josip Demšar (12. 3. 1877 Škofja Loka – 31. 5. 1980 Ljubljana), od leta 1920 predaval pedagogiko in katehetiko na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin str. 104.

198Janez Vostner, p. Otmar OFM (18. 8. 1908 Sv. Ema – 28. 5. 1983 Maribor), med vojno je bil v redovni hiši v Šiški v Ljubljani. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1983 št. 6, str. 95.

199Jožef Urankar, p. Konštantin OFM (13. 12.1903 Maribor – 6. 8. 1976 Maribor).

200Župnik je bil Alojz Košmerlj.

201Jožef Muren (27. 3. 1887 Stopiče – 3. 4. 1958 Gorenče pri Velikovcu), od leta 1933 župnik v Tomišlju.

202Janez Pivek (18. 12. 1893 Idrija – 29. 4. 1959 Ljubljana), katehet v Ljubljani.

203Franc Ambrožič (3. 3. 1898 Domžale – 20. 3. 1965 Ljubljana), gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

204Andrej Zupanc (30. 10. 1885 Krka – 10. 11. 1949 Sv. Križ ob Krki), župnik v Sv. Križu ob Krki.

205NŠAL 332, šk. 17, zahvalno pismo Franca Heinriharja 29. 10. 1942. AS 1515, fasc. 122, ae 281. nedatiran koncept, AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814. Franc Heinrihar je bil podpredsednik Zveze industrialcev. član konsulte (sosveta), ki ga je 26. 5. 1941 imenoval za Ljubljansko pokrajino Mussolini.

206Janez Vučina, p. Jakob OFMCap (15. 8. 1912 Sv. Jurij ob Ščavnici – 18.4. 1993 Celovec), ob okupaciji izgnan iz Maribora, kasneje prišel v Ljubljano, kjer se je ukvarjal z ustanovitvijo redovne hiše pri sv. Štefanu v Stepanji vasi. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1993, št. 6, str. 69.

207Leonardo Siliato je bil šef štaba pri generalu Renzu Montagni, zveznem Častniku črnih srajc pri poveljstvu 2, armade na Sušaku.

208P. Ludvik Lederhas SJ (12. 4. 1892 Ljubljana – 27. 6. 1963 Maribor), med vojno superior jezuitskega samostana v Ljubljani. Prim. Cerkev na zatožni klopi, str. 388-390.

209France Zupan (roj. 21.4. 1907) je bil urednik Slovenskega doma. Aretiran je bil 25.10. 1942 in odveden v zapore pri Sv. Petru. Prijeli so ga, ko je bil v bolnišnici. Aretacija je bila menda pomota, ker so Italijani zamenjali ime.

210AS 1515, fasc. 122 ae 281, koncept škofove prošnje Ravelliju (kvestura) je datiran 29. 10. 1942.

211Rainer Bassin (1. 12. 1901 Vipava – 11. 2. 1965 Ljubljana), okulist, je vodil očesni oddelek Šolske poliklinike v Ljubljani 1932-1965. Osebnosti_ Veliki slovenski biografski leksikon, knj. 1, str. 42.

212AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141811.

213Ivan Kogovšek (4. 9. 1884 Ljubljana – Šentvid – 22. 6. 1966 Kopanj), od leta 1923 župnik na Kopanju.

214Mirko Bartol (26. 2. 1901 Sodražica – 2. 10. 1964 Preska), od leta 1934 subsidiar v Dravljah v Ljubljani. Včasih je priimek v seznamu zapisan kot Bartolj, enkrat pa celo Bartelj.

215NŠAL 332, šk. 17, ae 89, pismo dr. Stareta 18. II. 1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816. Dr Egon Stare (4. 3. 1882 Ljubljana 30. 6. 1959 Trst), pravnik gospodarstvenik in javni delavec. Prim. Primorski slovenski biografski leksikon, III. knjiga, Mohorjeva: Gorica 1986-89, str. 451-452.

216Takrat sta bila v ljubljanski škofiji duhovnika soimenjaka. Iz zapisa ni razvidno, za katerega gre. Mlajši (11. 2. 1892 Šmarje 1. 2. 1968 Šentjurij pri Grosupljem) je med letoma 1931 in 1949 upravljal župnijo Podlipa, starejši (25. 6. 1889 Ljubljana 19. 7. 1970 Ljubljana) je bil katehet gluhonemih v Ljubljani. Prim. letopis 1944, str. 107, Letopis 2000, str. 456 in Okrožnica, leto 1970, št. 8, str. 73.

217NŠAL 332. šk. 17, ae 89, zahvalno pismo Emilije Fon, da so se zanjo po petih mesecih 26.3. odprla vrata ječe. Bila je prijateljica arhitekta Jožeta Plečnika, živela je v Kostanjevici na Krki 1927-1948.

218Mirko Bitenc (19. 7. 1896 Pretrg pri Radovljici – usmrčen 10. 6. 1948), profesor na celjski gimnaziji in poslanec SLS oz. JRZ (volitve 1938), v nemškem in italijanskem vojnem ujetništvu (Reka 5. 12. 1941 do konca februarja 1942, Aversa konec februarja 1942 do avgusta 1943, potem Aquapendente do 15. 9. 1943), od novembra 1943 član širšega odbora SLS, do 10.4.1945 član eksekutive SLS. Ker ga je gestapo julija 1944 hotel aretirati, je živel v ilegali. Kot major je stopil v slovensko domobranstvo, bil je poveljnik šolskega bataljona, 1944 pa je pomagal organizirati četništvo (Dolenjski odred) in dobil naziv poveljnika vzhodne Slovenije. Draža Mihajlović ga je povišal v podpolkovnika, 6. 4. 1945 pa ga je predsedstvo Narodnega odbora imenovalo za pomočnika poveljnika Slovenske narodne vojske in ga povišalo v polkovnika. Maja 1945 je bil v vetrinjskem taborišču, potem vojni poverjenik NO v Rimu, sodelavec Mihe Kreka. Ilegalno je bil večkrat v Jugoslaviji. Dne 16. 4. 1948 je bil obsojen na smrt z ustrelitvijo. AS 1931, Rožman, 3536-3537, 1. 1.1943; Tamara Griesser-Pečar, Stanislav Lenič. Življenjepis iz zapora. Mohorjeva založba: Celovec-Ljubljana Dunaj 1997, str. 19; AS 1931, Stanislav Lenič 206: Bitenčev proces 80-5-K.

219AS 1931, Rožman 3485, 2. 11.1942. Seznam interniranih oficirjev je prejel iz taborišča. Kot je škof napisal v zagovoru po procesu, se je dolgo časa trudil za te oficirje. Med tistimi, ki so se vrnili, je bil tudi Mirko Bitenc. NSAL 332, šk. 24, Bemerkungen zum Prozess des Militärgerichtes in Ljubljana gegen den Bischof von Ljubljana dr. Gregor Rožman, rokopis in tipkopis. Glej tudi Rožmanov proces, str. 166.

220Ivan Tomažič (21. 6. 1885 Ljubljana – Moste 3. 8. 1943 Mala Loka pri Šentlovrencu), od leta 1929 župnik in dekan v Trebnjem.

221Martin Štular (10. 11. 1877 Metlika 22. 12. 1964 Nova Štifta), v Retečah župnik od 1938, med vojno bival na Uršnih selih. Prim. V spomin in opomin, str. 56.

222Pavel Slapar (30. 12. 1905 Tržič 1. 5. 1961 Spital ob Dravi), pred vojno gimnazijski profesor verouka v Kranju, med vojno begunec v Ljubljani.

223Avguštin Kostelec OCist (5. 8. 1879 Metlika 22. 2. 1963 Stična), takrat opat v samostanu v Stični.

224Drago Meze (26. 1. 1926 Ljubljana 6. 10. 2003 Ljubljana), geograf.

225Anton Komlanec (18. 2. 1884 Sv. Križ ob Krki 2. 8. 1966 Mala Loka), pred vojno kaplan na duhovniji Sv. Križ nad Moravčami. Ob okupaciji so ga Nemci pregnali in je bil begunec v Ljubljani. Prim. Okrožnica, leto 1966, št. 9, str. 76.

226Jakob Štrekelj (31. 10. 1891 Škofja laika 10. 1. 1973 Zalog,), pred vojno župnik v Blagovici, med vojno pregnan v Celje, Brestanico. Nekaj časa je bil na Hrvaškem, nato v Ljubljani. Prim. letopis 1944, str. 104; V spomin in opomin str. 389.

227Adolf Štucin, p. Engelhard OFM (30. 8. 1912 Ljubljana – Sv. Peter 6. 6. 1881 Jesenice), od leta 1940 v redovni hiši; v Ljubljani. Prim. Okrožnica, leto 1981, št. 7, str. 75.

228Maksimilijan Miklavčič (11. 10. 1900 Dolenja Raven 19. 7. 1971 Poljane nad Škofjo Loko), od leta 1937 škofijski arhivar, od leta 1929 poučeval na Škofijski klasični gimnaziji. Prim. V spomin in opomin str. 60.

229Jože Jamnik (14. 1. 1909 Mirna Peč 14. 11. 1991 Ljubljana – Trnovo), katehet v Ljubljani.

230Vincencij Zaletel (20. 7. 1912 Ljubljana Šentvid 12. 12. 1995 Pliberk. Avstrija), v letih 1936-1941 kaplan v Tržiču, ob začetku vojne se je pred Nemci umaknil v Ljubljanoj od leta 1941 do 1945 kaplan v Trnovem v Ljubljani Prim. V spomin in opomin, str. 42.

231Rudolf Hanželič (12. 4. 1905 Ormož – 19. 3. 1979 Los Cocos Cordoba), pred vojno profesor verouka na celjski gimnaziji, med vojno begunec v Ljubljani. Prim. Šematizem lavantinske knezoškofije za leto 1937. str. 54,

232Jakob Glejnik (30. 6. 1881 Črešnjevec pri Slovenski Bistrici 9. 12. 1952 Ljubljana), od leta 1926 poučeval verouk na ljubljanskih gimnazijah. Prim. V spomin in opomin, str. 474.

233Janez Oražem (18. 10. 1919 Runarsko 12. 8. 1994 Ljubljana), od leta 1940 poučeval verouk na ljubljanskih gimnazijah. Prim. V spomin in opomin, str. 124.

234Stanislav Zakrajšek (14. 6. 1921 Lanišče, Istra – 26. 12. 1942 Ljubljana) je bil 19. 12. 1942 obsojen na smrt in čez teden dni v Tomačevem usmrčen. Tone Ferenc, Ubija se premalo, str. 233.

235Jožef Pušnik SDB (16. 3. 1906 Prihova 17. 5. 1988 Veržej), med vojno v zavodu na Rakovniku.

236AS 1515, fasc. 122, ae 281, 143. Ni povsem jasno, kdaj je škof Rožman pisal poveljstvu XI. armadnega zbora. Interveniral je namreč trikrat: 9. 11., 17. 11. in 17. 12. 1942.

237AS 1515, fasc. 122 ae 281, 143, koncept brez datuma.

238Evgen Legat (21. 12. 1876 Zagorje na Krasu – 17. 8. 1952 Ljubljana), kaplan pri Sv. Petru v Ljubljani in upravitelj ljubljanskega pokopališča.

239Janez Jalen (26. 5. 1891 Breznica 12. 4. 1966 Ljubno), takrat katehet v pokoju, pisatelj.

240Franc Lipičnik (13. 9. 1912 Šmartno v Rožni dolini – 2. 11. 1993 Ljubljana), med vojno izgnan na Hrvaško, nato prišel v Ljubljano in postal dušni pastir pri sestrah notredamkah. Prim. V spomin in opomin, str. 79.

241Franc Volčič SDB (13. 9. 1879 Frankolovo 24. 4. 1956 Torino), med vojno ravnatelj zavoda na Selu v Ljubljani.

242Ivan Tomažič (18. 11. 1912 Ljubljana 6. 6. 1997 Mendoza), prefekt škofovih zavodov. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1997, št. 9, str. 94.

243Anton Porenta (25. 12. 1884 Žabnica 7. 5. 1969 Kamnik), pred vojno župnik na Vačah, nato izgnan in begunec v Dvoru pri Žužemberku.

244P. Mirko Godina OFMConv (26. 6. 1901 Slope – 27. 5. 1983 Mount Saint Francis), pred vojno gvardijan minoritskega samostana v Ptuju, po okupacij izgnan na Hrvaško, nato v redovni hiši pri cerkvi sv. Mihaela na Barju. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1983, št. 6, str. 94.

245Anton Cestnik (30. 11. 1868 Čemšenik 31. 3. 1947 Celje), upokojeni profesor verouka, ki je pred vojno bival v Celju, med vojno pa kot begunec v Ljubljani. Prim. Šematizem lavantinske knezoškofije za leto 1937, str. 53, Letopis 1944, str. 114, Letopis 2000, str. 784.

246Alojzij Odar (19. 6. 1902 Srednja vas v Bohinju 20. 5. 1953 Buenos Aires, Argentina), od leta 1931 predaval cerkveno pravo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 45.

247NŠAL 332, šk. 17, ae 89. Oče, odvetnik dr. Oton Fettich, se škofu 8. 1. 1943 zahvaljuje za pomoč in piše, da se je sin po je šestmesečni internaciji v Gonarsu in Trevisu vrnil domov. Dr. Janez Fettich (9. 10. 1921 Ljubljana 26. 8. 2004), dermatovenerolog.

248Ni razvidno, ali gre za Janeza Klemenčiča (7. 5. 1885 Kovor – 26. 1. 1957 Lemont), od leta 1924 župnik na Igu, ali Jožefa Klemenčiča (18. 9. 1892 Dol pri Ljubljani 22. 12. 1969 Bokalce), pred vojno župni upravitelj v Lešah, med vojno begunec v Ljubljani. Prim. Letopis 1944, str. 84, Letopis 2000, str. 448, 456.

249Jožef Muren (27. 3. 1887 Stopiče 3. 4. 1958 Gorenče pri Velikovcu), župnik v Tomišlju. Je Muren in ne Murn, kot je napisano.

250Albin Avguštin (3. 3. 1912 Reteče 1. 1. 2002 Buenos Aires), od leta 1938 kaplan v Sv. Križu pri Litiji. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 2002 št. 3, str. 50.

251Jakob Soklič (7. 5. 1893 Bled -21. 12. 1972 Slovenj Gradec), pred vojno župnik v Slovenj Gradcu, ob okupaciji pregnan, bival v Stični. Prim. Šematizem lavantinske knezoškofije za leto 1937, str. 115, Letopis 1944, str. 115, Letopis 2000, str. 795.

252Anton Čepon ( 8. 5. 1895 Horjul -21. 3. 1995 Ljubljana), od leta 1925 poučeval na Škofijski klasični gimnaziji.

253AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, fasc. 122 ae 281.

254Matija Čontala CM (13. 2. 1895 Motovilci 31. 8. 1972 Celje), med vojno superior lazaristov v Ljubljani. Prim. Cerkev na zatožni klopi, str. 153.

255Franc Šeškar (16. 7. 1910 Tomišelj 30. 1. 2000 München), od leta 1936 kaplan v Kostanjevici na Krki. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 2000 št. 3, str. 43.

256Janez Hladnik (13. 5. 1863 Rovte 12. 1. 1949 Šentvid pri Stični), od leta 1923 župnik, od leta 1932 dekan v Šentvidu pri Stični. Prim. V spomin in opomin, str. 190.

257Janez Sladič (10. 12. 1898 Mirna 16. 3. 1980 Trboje), od leta 1937 župnik v Mokronogu.

258Franc Brulc (11. 8. 1914 Stopiče 16. 9. 1991 Jesenice), od leta 1940 kaplan v Šentrupertu na Dolenjskem. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1991 št. 11, str. 142.

259Tugomir Klasinc (22. 10. 1923 Ljubljana), novinar. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, knj. 1, str. 469.

260Po vsej verjetnosti: Bogomir (Miro) Longyka (12. 3. 1913 18. 2. 2008 Ljubljana), mladinski prvak v skokih v vodo, slovenski telovadec, olimpijec, športni pedagog. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, knj., A-L, str. 636; Wikipedija.

261Po vsej verjetnosti: Vladimir Orel (12. 10. 1886 Prvačina 25. 11. 1973 Ljubljana), pravnik in sadjar, prim. Wikipedija. Nič ne piše, da je bil interniran.

262Anton Dodič (15. 9. 1905 Ljubljana 9. 8. 1989 Rim), pred vojno župnik v Koprivniku pri Bohinju, ob okupaciji izgnan, živel v Ljubljani. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1989 št. 9, str. 119.

263Janko Barle (13. 12. 1875 Šenčur 1. 3. 1943 Ljubljana), župnik pri Sv. Jakobu v Ljubljani. Prim. Letopis 2000, str. 438.

264Ivan Tul (2. 7. 1877 Mačkovlje, Caresana 26. 1. 1959 Gorica), duhovnik, nabožni pisec. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, knj. 2, str. 1208.

265Anton Klemenšek SDB (14. 6. 1900 Solčava 26. 5. 1950 Porvenir), med vojno v zavodu na Kodeljevem v Ljubljani.

266Franc Knavs CM (10. 1. 1871 Loški Potok 12. 1. 1946 Ljubljana), med vojno v Misijonski hiši v Ljubljani.

267Janez Kraljič (14. 8. 1898 Ig 9. 9. 1970 San Francisco, ZDA), od leta 1942 stolni kanonik v Ljubljani in referent za KA.

268Dušan Česen (14. 1. 1921 Kranj), takrat bogoslovec v Ljubljani. Prim. Letopis 1944, str. 138.

269Janez Vodopivec (6. 4. 1917 Ljubljana 29. 10. 1993 Rim), študiral v Rimu, a se zaradi vojne vrnil v Ljubljano. Prim. Sporočila slovenskih škofij, leto 1993, št. 12, str. 137.

270Janez Filipič (29. 8. 1887 Trata – Gorenja vas 31. 12. 1972 Naklo), od leta 1938 do 1967 župnik v Naklem, med vojno najprej izgnan na Hrvaško, nato begunec v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 82.

271Karel Matkovič (22. 5. 1900 Ljubljana 16. 9. 1971 Ljubljana), gimnazijski profesor verouka v Ljubljani.

272Stanislav Mazi (7. 6. 1906 Ljubljana 30. 3. 1976), gozdar. Enciklopedija Slovenije, knj. 7, Ljubljana 1993, str. 28.

273Jakob Ramovš (12. 4. 1873 Smlednik 18. 10. 1953 Velike Lašče), od leta 1905 župnik v Velikih Laščah.

274Anton Čamernik (30. 4. 1907 Ljubljana 10. 10. 1995 Ljubljana). Pred vojno se je zaposlil v Sodnih zaporih v Ljubljani in leta 1940 postal celo upravnik. Med vojno je bil organizator OF v zaporih in pomagal zapornikom gmotno, pa tudi pri pobegih. Bil je v italijanski internaciji, po njej pa je vodil partizanski pevski zbor Srečko Kosovel. Leta 1980 je izdal knjigo Spomini na sodne zapore 19411942. Arhiv Republike Slovenije online.

275Franc Pahulje (8. 10. 1906 Dolenja vas 10. 9. 1965 Dolenja vas), od leta 1942 župnijski upravitelj župnije Sv. Peter pri Novem mestu.

276Avgust Žavbi (10. 8. 1909 Zgornji Tuhinj 10. 6. 1982 Nevada), od leta 1935 kaplan v Žireh; oh okupaciji pregnan, bil nastavljen za kaplana v Begunjah pri Cerknici, kjer je ostal do oktobra 1942, nato pa bival na Vrhniki. Prim. Letopis 1944, str. 112 in Cerkev na zatožni klopi, str. 69.

277Karel Zajc (10. 6. 1887 Sodražica – 22. 11. 1955 Buenos Aires), od leta 1930 župnik v župniji Ljubljana – Rudnik.

278Stanislav Mahkota (28. 7. 1913 Voklo), zdravnik internist. Enciklopedija Slovenije, knj. 6, Ljubljana 1992, str. 369.

279Gotovo gre za Ladislava Lampiča (30. 7. 1908 Jesenice 8. 3. 1974 Ljubljana), kateheta v Ljubljani. Na seznamu piše Lanpič.

280Ni razvidno, ali gre za Ivana Špana SDB (18. 12. 1900 Planina pri Sevnici 5. 3. 1976 Celje), med vojno inšpektor reda, bival v zavodu na Rakovniku, ali za Jožefa Špana SDB (8. 2. 1894 Planina pri Sevnici 23. 2. 1952 Ljubljana), med vojno ravnatelj v zavodu na Škrljevem pri Šentrupertu na Dolenjskem. Prim. Letopis 1944, str. 148, 150 in Letopis 2000, str. 604.

281Dr. Alojzij Vrtačnik, odvetnik v Ljubljani. Bil je branilec po službeni dolžnosti škofa dr. Gregorija Rožmana.

282Franc Grivec (19. 10. 1878 Ajdovec 26. 6. 1963 Ljubljana), od leta 1920 profesor na teološki fakulteti v Ljubljani.

283AS 1515. fasc,. 122, ae 281, koncept 1. 12. 1942. Marjeta Erzin, za katero je škof večkrat interveniral, je bila pred sodiščem oprana vsake krivde, vendar ni bila izpuščena. Prošnja za izpustitev na svobodo.

284Anton Orehar (13. 6. 1910 Predoslje 7. 3. 1986 Buenos Aires, Argentina), od leta l 940 stolni vikar kaplan. Prim. V spomin in opomin, str. 407.

285Franc Golob (14. 6. 1885 Prečna 7. 5. 1945 Kostanjevica na Krki), od leta 1929 župnik in od 1938 tudi dekan v Kostanjevici na Krki.

286Janez Burnik (28. 12. 1889 Komenda 28. 3. 1943 Vrhnika), od leta 1937 župnik na Vrhniki.

287Anton Pipa (30. 12. 1905 Brdo 8. 8. 1953 Bevke), od leta 1937 ekspozit v Bevkah.

288P. Gracijan Heric OFM (23. 12. 1885 Križevci pri Ljutomeru 16. 1. 1957 Lemont), provincial frančiškanske province, med vojno v redovni hiši v Ljubljani.

289Dr. Dušan Biber (25. 5. 1926 Ljubljana), slovenski zgodovinar, 19421943 interniran v taboriščih Gonars in Monigo, po kapitulaciji Italije stopil v NOV. Bil je vojni dopisnik in propagandist. Enciklopedija Slovenije, knj. 1, Ljubljana 1987, str. 259.

290Anton Skubic (7.4.1892 Šmarje – 25.3.1948 Montefranco), od leta 1929 župnik v Gornjem Logatcu.

291Matija Slavič (27.1.1877 Sv. Križ pri Ljutomeru – 25.10.1958 Ljubljana), od leta 1920 predaval na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 45.

292Lavrencij (Lovro) Sedej CM (20.8.1895 Notranje Gorice – 14.9.1979 Skopje), vizitator lazaristov od leta 1936, med vojno v Misijonski hiši v Ljubljani. Prim. Letopis 1944, str. 151 in Cerkev na zatožni klopi, str. 287.

293Leonid Pitamic (15. 12. 1885 Postojna – 30. 6. 1971 Ljubljana), teoretik prava in diplomat, predavatelj na Pravni fakulteti v Ljubljani. Prim. Enciklopedija Slovenije, zv. 8, Mladinska knjiga, Ljubljana 1994, str. 360.

294Ferdinand (Nande) Babnik (27.4.1913 Ljubljana – Šiška – 11.4.1993 Steindorf, Avstrija).

295Jožef Kres (6.3.1892 Škofja Loka – 27.4.1965 Št. Peter Otočec), od leta 1935 župnik v Vavti vasi.

296Filip Terčelj (2.2.1892 Šturje – 7.1.1946 Štuclova grapa, cesta proti Podbrdu), je leta 1934 zaradi fašističnega preganjanja prebegnil s Primorskega v Ljubljano, kjer je do leta 1945 opravljal službo duhovnega oskrbnika v prisilni delavnici in poučeval verouk. Dne 7.1.1946 sta ga skupaj z upraviteljem župnije Sorica Francem Krašno likvidirala dva knojevca. Palme mučeništva. str. 266-268; Cerkev na zatožni klopi. str. 95 in 506.

297Anton Dolinar (13.1.1894 Trata – 1.8.1953 Yates Centre), komponist, pevovodja in gimnazijski profesor v Ljubljani. Prim. Edo Škulj; Leksikon cerkvenih glasbenikov, Družina. Ljubljana 2005, str. 68.

298Otmar Kovač je bil v taborišču za civilne internirance pt. 3598 PG 89 – PM 3200 , baraka XVIII, Gonars. AS 1931, Rožman, 3473.

299Jurij Lambizar SDB (1905-1945) med vojno ravnatelj zavoda na Rakovniku v Ljubljani. Prim. Letopis 1944. str. 148 in Bogdan Kolar. Salezijanci – sto let na Slovenskem 1901-2001, Ljubljana 2001, str. 433.

300Franc Jeraša (11.1.1902 Sv. Lenart nad Škofjo l oko – 7.1.1981 Fowler), od leta 1937 župnik na Krki.

301Janko Arnejc (24.3.1877 Pečnica na Koroškem, Avstrija -21.7.1967 Ljubljana), pred vojno župnik na Breznici, ob okupaciji pregnan v Ljubljano.

302Srečko Zamjen SDB (25.5. 1888 Mengeš – 5.7.1956 Celovec), med vojno v zavodu na Rakovniku v Ljubljani.

303Franc Mihelčič SDB (22.12.1898 Reka -1.7.1977 Amlach), med vojno v zavodu na Selu pri Ljubljani. Prim. Letopis 1944, str. 149 in Letopis 2000, str. 461.

304Škof Rožman je za Miha Omahna, njegovo ženo ter sinova Boga in Dušana interveniral že 28.9.1942.

305Glej Omahen Mihael.

306Stanislav (Stanko) Premrl (28. 9. 1880 Št. Vid pri Vipavi – 14. 3. 1965 Ljubljana), duhovnik, skladatelj, profesor na Glasbeni akademiji v Ljubljani.

307Ivan Hojnik (21.3.1877 Ruda – 29.10. 1943 Novo mesto), pred vojno župnik v Koprivni, ob okupaciji pregnan in bival v samostanu Stična. Prim. Letopis 2000, str. 783 in Palme mučeništva, str. 18.

308Dr. Stanko Kociper (30. 4. 1917 Maribor – 23.6. 1998), pravnik in pisatelj (roman Goričanec leta 1942 izšel med njegovo internacijo), zet Leona Rupnika, je bil v taborišču Monigo pri Trevisu in v Chiesanuovi pri Padovi 14 mesecev. Aretiran je bil julija 1942, izpuščen pa avgusta 1943. Stanko Kociper, Kar sem živel, Mladinska knjiga: Ljubljana 19%, str. 34-35.

309Vincencij Lavrič ( 3.7.1891 Stari trg pri Ložu – 5.1.1963 Brdo), katehet v Ljubljani.

310AS 1931, Slovenska duhovščina v času okupacije.

311Pravnik Jože Dekleva (8.2. 1899 Bač pri Materiji – 27.12.1969 Trst) je bil funkcionar OF in po vojni znani tržaški politik. Dne 19. 12. 1941 ga je gestapo aretiral in poslal v zapore v Niš, nato v Beograd in Banjico. Gestapo ga je izročil Italijanom 10.3.1942. Bil je v zaporu na Reki, v Kopru in Ljubljani, nato pa so ga 17.9. poslali v rimsko ječo Regina Coeli. Dne 12. 12. 1942 je bil v Rimu obsojen na 12 let zapora. Dne 23. 12. 1942 so ga Nemci izpustili. V Ljubljani je postal član mestnega odbora OF. Leta 1946 se je vključil v KPS. Primorski slovenski biografski leksikon, 4. snopič, Mohorjeva: Gorica 1977, str. 264-265.

312Pričevanje Kajetana Gantarja generalnemu državnemu tožilcu Slovenije, 4.1 2.1997. Škof Rožman je poslal p. Odila v Vatikan s prošnjo, da posredujejo pri rimskih oblasteh, da Jože Dekleva ne bo obsojen na smrt. Dejansko je bil obsojen na dolgoletno zaporno kazen.

313Marješič Filip (23.4. 1890 Ljubljana – 16. 11. 1967 Bokalce). Med okupacijo ekspozit v pokoju (Ig). Bil je naRabu. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817; Saje, Belogardizem, Ljubljana 1952,, str. 527.

314Arhiv Marija Vrečar, mapa Taborišča, zapori. Prošnje za povratek, pismo naslovljeno na Maria Robottija, komandanta Xl. Armandnega zbora,9.12.1942 s priporočilom p. Krizostoma Sekovaniča 10.12.1942 in škofa dr. Gregorija Rožmana 12.12.942.

315Franc Majdič (30.11.1874 Čemšenik – 23.2.1959 Sodražica), od leta 1934 župnik v Sodražici.

316Alojzij Wester (6.5.1873 Bled – 27.2.1948 Grahovo), dekan in župnik v Grahovem.

317Jožef Klopčič (21.4.1886 Železniki – 6.1.1957 Lemont).

318Franc Krumpestar (30.9.1865 Tunjice – 1.3.1947 Sv. Gregor), od leta 1898 župnik pri Sv. Gregorju.

319P. Štefan Kržišnik OCist (27.10.1909 Poljane nad Školjo Loko – 4.11.1989 Stams, Avstrija), med vojno v samostanu v Stični.

320Po vsej verjetnosti je to intervencija za Jurčiniča, ki je naveden v zaplenjeni korespondenci. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

321AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

322Anton Oblak (12.6.1871 Horjul – 8.4.1953 Šentlovrenc), od leta 1905 župnik v Šentlovrencu.

323Henrik Povše (Dole pri Litiji, 15.7.1866 – Čatež Zaplaz,27.11.1949), od leta 1902 župnik v župniji Čatež Zaplaz.

324P. Angelik Tominec OFM (1.1. 1892 Ljubljana – 2. 4. 1961 Ljubljana), med vojno večkrat zaprt, v tem času pa v samostanu v Ljubljani. Prim. V spomin in opomin, str. 79.

325P. Jože Šavora OT (15.8.1908 Središče ob Dravi – 9.11.1972 Ljubljana), med vojno vodja Vajeniškega doma v Ljubljani. Prim. T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 26.

326Jožef Rozman (17.3.1902 Mirna peč – 4.7.1959 Novo mesto), od leta 1938 ekspozit v Velikem Gabru.

327Ignacij Lenček (18.7. 1907 Ljubljana – 10. 4.1974 Gradec, Avstrija), od leta 1938 predaval moralno bogoslovje na Teološki fakulteti.

328Ladislav Lampič.

329AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

330Alojz Kambič (17.5.1903 Semič – 15.10.1974 Ljubljana), katehet v Ljubljani.

331AS 1931, Mikrofilmi Sove. l.m 0141815.

332Andrej Lavrič (17.11.1874 Stari trg pri Ložu – 19. 12.1944 Brezovica), od leta 1924 župnik na Brezovici.

333AS 1515, fasc. 122,17.2.1942.

334Dr. Peter Urbanc, Toronto.

335AS 1515. fasc. 122,17.2.942.

336Ciril Jerina (9.7.1899 Vrhnika – 29.7.1976 Zaplana), od leta 1933 župnik v Borovnici.

337Andrej Ilc (9.11.1896 Ribnica – Novo mesto, 1.2.1981 Novo mesto),od leta 1930 župnijski upravitelj v Podzemlju. Prim. V spomin in opomin, str. 306.

338Janez Jenko (29.1.1898 Smlednik – 30.11.1964 Črmošnjice), od leta 1940 župnik v Tržišču.

339Gotovo gre za duhovnika Mirka Bartlja.

340Križnik Alfonz Klemenčič je že 31.12.1942 na kvesturi interveniral za Martina Simčiča. AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, fasc. 122, ae 281.

341Po vsej verjetnosti dr. Božidar Kobe (1913-1951), pravnik, komunist, ki se je pridružil NOB leta 1941; po vojni je bil docent na Pravni fakulteti. Udba ga je zaradi simpatiziranja s Sovjetsko zvezo aretirala. Bil je obsojen in kazen je prestajal na Golem otoku. Leta 1951 je bil tam ubit.

342AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

343Franc Kokolj, p. Hadrijan OFM (4.11.1882 Sv. Barbara v Halozah – 16.9.1946 Ljubljana -Vič), pred vojno gvardijan samostana na Brezjah, ob okupaciji pregnan, med vojno v samostanu na Viču v Ljubljani. Prim. Brezjanski zbornik 2000, Družina, Ljubljana 2000, str. 326, 327.

344P. Jožef Aljančič OFM (30.9. 1893 – Ljubljana, 19.5. 1958), med vojno v samostanu v Ljubljani. Prim. Cerkev na zatožni klopi, str. 155, 156.

345NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik, Prošnja naslovljena na kvestorja, da dobi žena bivšega upravitelja škof. posestva Cecilija Remič Žumer potno dovoljenje, da privede petletno hčerko, ki je bila skupaj z očetom ing. Lojzetom Žumrom v prosti internaciji v Pontedoliu (Piacenza), nazaj domov k družini. Prošnja uspešna: NŠAL 332, šk. 17, ae 99, II Questore di Lubiana, 5.5.1943.

346Rožmanova izjava, da je Marko Kranjc imel od njega nalog, da mu dostavi vso dosegljivo ilegalno literaturo, ki je izhajala v Ljubljanski pokrajini: Ta literatura mi je bila službeno potrebna, da sem spoznal zmote in laži, s katerimi je komunizem vršil svojo posebno propagando. Marko Kranjc pa je prosil Jožeta Krošlja, da mu pri tem pomaga. AS 1931, Rožman 3548: AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141.

347AS 1709, t. e. 1, fasc. Okrožje Ljubljana 1 – VOS Ljubljana, poročilo VOS, 23.9.1942, Nr. 13; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815-6, kot Marko Kranjc.

348NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Prošnja, da se smrtna obsodba voj. sodišča ne izvrši. Ivan Logar (8.5.1916 Zaklanec). smrtna obsodba je bila spremenjena v dosmrtno ječo. Tone Ferenc, Condemned to death – Hostages – Shot, str. 235.

349NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 280.

350NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik. Škof je prosil, da se smrtna kazen ne izvrši. Intervencija je uspela.

351AS 1515, fasc.122, ae 281,111, nedatirano, vendar pisano po 18.5.1943; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

352Dr. Roman Tominec OFM (12.1.1900 Ljubljana – 23.2.1991 Ljubljana).

353NŠAL 332. P. Roman Tominec je bil aretiran, ker je maševal za usmrčenega Toneta Tomšiča. Rožman je napisal, da ni ravnal proti cerkvenemu pravu, ki predpisuje priporočilo Bogu za vse mrtve krščene katoličane. Mašo je naročila družina, pater se ni zavedal, da je bil komunist.

354Zahvalno pismo vnukinje Ivanke Kreč 1.7.1943, NŠAL 332, šk. 17, ae 89.

355NŠAL 332, fasc. 17; ae 99.

356NŠAL 332, Prezidialni arhiv. Gradivo Vrtačnik, prošnja žene Ivane Simončič, potrditev župnika in prošnja dvanajst vaščanov. Alojz Simončič (roj. 14.4. 1910 Bela Cerkev) je bil na vojnem sodišču v Ljubljani 29.6. 1943 obsojen na smrt. Lenič brzojavil v Rim škofu Rožmanu.

357NŠAL 332, šk. 17, ae 89. Zahvalno pismo 8. 7. 1942.

358NŠAL 332, Prezidialni arhiv, Gradivo Vrtačnik. Rožman je Janka Porenta (roj. 20.12.1904) poznal, ga poročil in se mu ni zdelo verjetno, da bi naredil kaj kaznivega. Prošnja za pospešitev preiskave.

359NŠAL 332, šk. 17, ae 89, zahvalno pismo, 11.9.1943.

360AS 1515, fasc. 122, ae 28, koncept brez datuma. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

361AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

362Ivan Bešter (7.12.1873 Selca nad Škofjo Loko – 5.12.1961 Besnica), župnik v Dobu. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813, IV. Material zaplenjen v lj. škofiji, 29.8.1948; T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

363AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141811. Prošnja za izpust iz zapora.

364AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814, IV. Material zaplenjen v lj. Škofiji, 29.8.1948.

365AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

366AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

367AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

368AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

369AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, fasc. 122 ae 281,141,23.11.1942.

370AS 1931, Mikrofilmi Sove, II0002624,30.7.1942.

371AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815. (22.4.1918 Lovrenc na Dravskem polju – ?).

372Franc Fister (28. 11. 1901 Radovljica – 7. 10. 1960 Ljubljana), župnijski upravitelj v Osilnici. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812, T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

373AS 1931, Mikrofilmi Sove. Lm 0141813.

374AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

375AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812, IV. Material zaplenjen v lj. Škofiji, 29.8.1948.

376AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816. Intervencija za zaslišanje.

377AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

378AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

379AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

380AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

381Mikrofilmi Sove, Lm00141812.

382AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

383P. Ludvik Jeza SJ (20.8.1919 Cirkovce – 7.10.1970 Maribor). Jeza je bil izpuščen po enem mesecu zapora. Cerkev na zatožni klopi, str. 463. Omenjena sta še dva bogoslovca, njuni imeni pa sta povsem nečitljivi. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

384AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

385AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

386AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

387AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

388AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

389AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

390AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

391AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

392AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

393AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

394AS 1709, tel, fasc. Okrožje Ljubljana I – VOS Ljubljana, poročilo VOS, 23.9. 1942, Nr. 13. Ime ni navedeno, je pa to po vsej verjetnosti Miloš Kosec (19. 9. 1917 Bučka – 21. 5. 1996 Ljubljana), športnik (atletika in odbojka). Med vojno je bil interniran, leta 1943 pa se je pridružil zavezniškim vojaškim enotam na Visu. Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon, knj. 1, str. 522.

395AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 141816. Ime ni navedeno.

396Stane Kregar (10.11.1905 Ljubljana – 1.8.1973 Ljubljana), duhovnik, akademski slikar, 1937 ustanovil kub Neodvisnih, med vojno je poučeval risanje na gimnaziji v Šentvidu, potem je bil svobodni umetnik. Bil je zaprt v Kopru. T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

397AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

398AS 1515, fasc. 122, ae 281, Regia Questura Lubiana, 20.4.1942; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

399Makso Šnuderl, Dnevnik I, S. 99.

400NŠAL 332, fasc. 17, ae 99, zahvalno pismo Škofa generalu Roatti.

401AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

402AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

403AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

404AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

405As 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0181612.

406AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

407AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

408AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

409Franc Nastran (11.10.1886 Vodice – 25.7.1968 Horjul). T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

410AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

411AS 1931. Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

412AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812, Lm 0141816, IV. Material, zaplenjen v lj. Škofiji, 29.8.1948.

413AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

414AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

415AS 1788, Visoki komisar, fasc. 2, 18. 12.1942. Po vsej verjetnosti Franc Potočnik (4. 3. 1904 Ljubljana – 1.6. 1983 Ljubljana), pomorski oficir, sodeloval v OF, bil interniran v Gonarsu, Padovi in na Rabu. Po kapitulaciji Italije je kot poveljnik Rabske brigade izvedel napad na otok Cres: bil je v glavnem štabu jugoslovanske vojne mornarice do novembra 1945. Enciklopedija Slovenije, zv. 9, Mladinska knjiga. Ljubljana 1995, str. 194.

416AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

417AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815, prošnja za čimprejšnje zaslišanje.

418AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

419AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

420AS 1931. Mikrofilmi Sove, Lm 0141812, Lm 0141816.

421AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812.

422AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141814.

423To je po vsej verjetnosti Joszef Samuel Schwarz, član rodbine Schwarz, ki je pred vojno živela v Lendavi in bila lastnica mlina in opekarne v Dolgi vasi. Spomladi 1944 so njega, ženo Rosalijo (Rose), sina Tamasa (Tomislava) in hčerko Vero odpeljali v Auschwitz. Vrnil se je samo sin. Damjan Flančič in Renato Podbersič,Judovsko premoženje na Slovenskem v 20. stoletju, študija Odseka za popravo krivic iz leta 2006, Ministrstvo za pravosodje.

424AS 1515, fasc. 122, ae 28, koncept brez datuma. Škof prosi, naj pustijo Schwarza in ženo v Ljubljani. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

425AS 1931, Mikrofilmi Sove, II 0002026. Vojnimir Seljak (29.4.1915 Žiri – 25.4. 2001javorje nad Škofjo Loko).

426AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

427Stanko Skvarča (29.11.1908 Vrhnika – 28.11.1981 Lujan/Buenos Aires), od 1943 kaplan na Trebelnem. T.Griesser- Pečar, Lenič, str. 76.

428AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

429Alojzij Strah (16.7.1896 Krka – 20.11.1959 Ljubljana), župnijski upravitelj v Banji Loki in Kočevju. Obsojen je bil na vojaškem sodišču. T. Griesser-Pečar, Lenič, str. 76.

430AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

431AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

432AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

433AS1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813, Prošnja za izpustitev Zlobca Andreja, Šmalca Matije in vseh, ki so odšli od partizanov in se javili Italijanom.

434AS 1931, Mikrofilmi Sove, II 0002622. Rožman priporoča Grazioliju, da Špelja izpustijo iz internacije in Lm 0141814.

435AS 1931, Rožman. 3586.

436AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, ae 281, 111; AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

437AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

438AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

439AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141815.

440AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141813.

441AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

442AS 1515,ae 281,1U;AS 1931. Mikrofilmi Sove. Lm 0141816.

443AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

444AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

445AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

446AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141816.

447AS 1931. Mikrofilmi Sove. Lm 0141814.

448AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141811. Prošnja za izpustitev iz zapora.

449Josip Edgar Leopold – Lavov (17.1. 1881 Temišvar – 18. 5. 1977 Pleterje), Hrvat, prior kartuzije Pleterje 1934- 1969. Nemci so ga zaradi sodelovanja s partizani zaprli 24.10. 1942 in ga preko Rajhenburga ter Krškega prepeljali v mariborski zapor, po mesecu dni pa v ljubljanskega. Na sveti večer je bil izpuščen, ni pa se smel vrniti v Pleterje, ampak je moral oditi v konfinacijo v Italijo, kjer je bil do 3. 1. 1944, pri tem si je kraj lahko sam izbral, namreč kartuzijanski samostan Verdun pri Bellunu. V Pleterje se je vrnil maja 1945. Josip Edgar Leopold Lavov, Kartuzija Pleterje in partizani 1941 -1945. Spomini, Založba Obzorja: Maribor 1977; Josip Edgar Leopold. Mohorjev koledar 1978, Mohorjeva družba: Celje 1977,str. 125-127.

450T. Griesser- Pečar, Lenič, str. 79 in 94.

451AS 1931, Rožman, 3085; NŠAL 332, šk. 17, ae 89, zahvalno pismo Dore Vodnik (2.2.1898 Škofja Loka – 6.2.1975), 6.4.1944. Leta 1943 jo je zaprla domobranska policija. Jelka Melik, Dora Vodnik-Pegam, Pozabljena polovica, ed. Alenka Šelih et al., str. 342-346.

452Pričevanje Martina Krannerja, 17.4.1996.

453Babnik je bil v zaporu 53 dni, izpuščen je bil konec februarja 1945. AS 1931, Rožman, 3586 in 3591. Rožman je pisal Rösenerju 27. 1. 1945, Rösener je odgovoril pritrdilno 13. 2. 1945; Lm 0141720; Studia Slovenica, Arhiv Nandeta Babnika. Babnikovo pismo iz taborišča v Lienzu, 20.5.1945 in pismo šolske sestre de Notre Dame Marije Alkantara iz Šmihela, 24.5 1945; Jakob Kolarič, Škof Rožman, III. del, Družba sv. Mohorja: Celovec 1977, str. 404; Tamara Griesser-Pečar, Slovenski duhovniki med vojno in revolucijo 1941-1945, Studia Historica Slovenica, št. 2-3. Maribor 2008, str. 686.

454AS 1931, Rožman, 3586 in 3591, Rösenerjevo pismo škofu Rožmanu, 13. 2. 1945; Rožmanov odgovor 19. 2. 1945; Schluiferjev odgovor v imenu Rösenerja, 26.2.1945 in koncept škofovega odgovora. Ta korespondenca je bila zasežena pri hišni preiskavi v škofiji. Gestapo je med drugim zaprl brata Aljančiča in Tominca ter p. Franca Ačka. Leta 1945 je hotel SS-Gruppenführer Erwin Rösener simpatizerjem OF, bratom Tominec in Aljandid, naložiti zaščitni zapor v enem od nemških taborišč. Ljubljanski škof Rožman je zanje uspešno posredoval, vendar jih je moral nastaniti zunaj province. Škof je ponudil za oba Aljančiča nastavitev v okolici Kranja, za Tominca pa Trst ali morebiti Dunaj. Nemci so se odločili, da vse pošljejo v Tršt. Cerkev na zatožni klopi, str. 156

455Dr. Stanko Aljančič OFM (12.1.1892 Trebnje – 15.11.1959 Ljubljana).

456Ivan (Janez) Korbid, p. Beno OFM (roj. 28.8.1914 Zbilje). Med hišno preiskavo (8.12.1944) so v župnišču v Spodnji Šiški in v frančiškanskem samostanu na Marijinem trgu, pa še na drugih krajih v središču Ljubljane našli orožje, ki so ga zbirali za Slovensko legijo. Nemci so takrat zaprli tudi nekaj frančiškanov – p. Klavdija Okorna, p. Engelharda Štucina, p. Bena Korbiča – in jih skupaj z drugimi ilegalci 1. marca 1945 prepeljali v Dachau. Že januarja 1945 se je za zaprte redovnike p. Korbida. p. Štucina, p. Okorna kot tudi za Henrika Goričana zavzel škof Rožman. Rösener je intervencijo zavrnil 13. februarja z utemeljitvijo, da je, ker so pripadali protiboljševističnemu taboru, zanje tako ali tako predvidel le zaščitni zapor v nekem taborišču na področju Nemčije. R Korbid in p. Okorn se iz Dachaua nista vrnila v Slovenijo. Cerkev na zatožni klopi, str. 28, 156.

457Franc Okorn, p. Klavdij OFM (8.11.1912 Pobrežje – 11.7.1979 Chicago, ZDA). Glej tudi opombo o p. Benu Korbiču.

458Najprej so njega in njegovega rodnega brata p. Romana aretirali Italijani 11.4. 1943, bil je v zaporu nekaj tednov, potem gestapo 8.12.1944. Takrat je bil zaprt tri mesece in bil 14.3.1945 konfiniran. Letopis Cerkve na Slovenskem 2000, Ljubljana 2000, str. 1172.

459Prošnja, naj Vatikan posreduje pri italijanski vladi, da ta intervenira pri nemški vladi za zaprte duhovnike. ADSS, vol 4, str. 492, St..392, La Secrétairene d’Etat ŕ l’Ambassade d’Italie, Vatikan 16. maj 1941. Zbeležka it. veleposl. v Berlinu: Bundesarchiv, Abt. Potsdam, R 901 /69662,179, Aufzeichnung der italienischen Botschaft in Berlin am 23.5. 1941. Nekaj dni kasneje je msgr. Tardini nekemu predstavniku nem. veleposlaništva vnovič omenil preganjanje slov. Cerkve na zasedenem ozemlju. Glej: ADSS, zv. 4, št. 374, str. 514, Notes de Mgr. Tardini, Vatican, 26.5.1942. Priložen je bil seznam 23 duhovnikov ljubljanske škofije, ki so imensko navedeni na seznamu za leto 1945.

460NŠAL, Škof. odbor za pomoč izg. duh., šk. 1, 9. seja, 22.7.1941; 10. seja, 29.7.1941.

461Prošnja, da intervenira pri ital. notr. ministrstvu, da Judov ne bi vrnili na Hrvaško, temveč bi jih konfinirali nekje znotraj kraljestva. ADSS, zv. 8., št. 140, str. 263-264 in št. 147, 10. 9. 1941, str. 274; Kolarič, Škof Rožman, III. del, Dužba sv. Mohorja: Celovec 1977, priloga dok. 24 in 25. Intervencija nadškofa Stepinca za isto stvar, št. 216,3. 12. 1941, str. 368.

462Prosil državnega tajnika Maglioneja, naj posreduje, da krščene Jude ločijo od drugih, ko bo prišlo do tega, da jih bodo zbrali v t. i. koncentracijskih taboriščih. NŠAL 332, Prezidialni protokol, 11.9. 1941, št. 80.P. Tacchi Venturi – kardinal Maglione ga je prosil za posredovanje – je sporočil, da je šef policije 9.9.1942 ital. kvesturi ukazal, naj ustrežejo škofovi želji; ADSS, zv. 8, št. 176,18.10.1941,318-319.

463Prošnja, da Judje ne bi bili poslani v konc. taborišče. ADSS, zv. 8, št. 147, str. 176.18.10.1941 in str. 318-319. Rezultat te demarše so Rožmanu sporočili 23.10.1941. Tokrat škofu ni uspelo. P. Tacchi Venturi je kardinalu sporočil, da so bile škofove pravične želje izpolnjene in da se bo za te, ki bodo zbrani v konc. taborišču Ferramonti di Tarsia, položaj izboljšal, ko se bo tam Cerkev organizirala. 23.10.1941 je kardinal Maglione pisal Rožmanu, da se je zavzel za to, da bi krščene in nekrščene Jude v konc. taborišču ločili.

464V avtobusu (Ljubljana – Polhov Gradec) so Italijani 6. 10. 1941 prijeli tri mlade fante, ki so partizanom prenašali orožje in strelivo. Italijansko tričlansko izredno sodišče, ki je bilo ustanovljeno po uredbi o ukrepih za zaščito javnega reda (11.9. 1941), jih je 8. 10.1941 obsodilo na smrt. Od 3. 10. 1941 naprej pa so bila za dejanja proti državi pristojna vojaška sodišča. Iz odgovora visokega komisarja 15. 10. 1941 je razvidno, da je bila smrtna kazen spremenjena v petindvajsetletno zaporno kazen. NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik in Prezidialni arhiv, št. 17, ae 99; Makso Šnuderl, Dnevnik 1941-1945,1. V okupirani Ljubljani, Založba Obzorja, Maribor 1993, str. 188.

4651. novembra 1941 je Pij XII. sprejel v avdienco msgr. Jožeta Prešerna, škofovega tajnika, ki je papeža v imenu škofa Rožmana prosil, da intervenira za Slovence, ki so jih Nemci izselili. Državno tajništvo je v papeževem imenu preko berlinskega nuncija Orseniga interveniralo pri nemški vladi. Brez uspeha. Nasprotno: baron Weizssäcker je dal nunciju vedeti, da se bodo podobni ukrepi pomnožili. ADSS, 1969, zv. 5, št. 156, op. 1, str. 322 in zv. 8,1974, št. 241, str. 391- 392. Glej tudi: Jakob Kolarič, Škof Rožman, III. del, str. 196 in 197 ter priloga dokument 19 in 20.

466NŠAL 332, Prezidialni arhiv, 109/pr., pismo kard. Maglioneja, 21.12.1941.

467Rožman prosi Generalni svet papeške družbe za širjenje vere, da se nadškofu Ujčiću podeli podpora za okoli 200 izgnanih duhovnikov in veliko vernikov. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 141721. Datum je razviden iz navedbe zaplenjenega pisma nadškofa Ujčića škofu Rožmanu z dne 20.1.1942, v katerem se zahvaljuje Rožmanu za posredovanje pri družbi za širjenje vere, da je dobil podporo.

468NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 96, 22. 11. 1941. Škof je v pismu 21. 11. 1941 prosil vse tiste predstavnike, ki so 3. maja podpisali vdanostno izjavo duceju, naj podpišejo prošnjo za milostno sodbo za 24 intelektualcev na tržaškem procesu. NŠAL 332, šk. 17. zahvalno pismo Janka Kralja 16.2. 1941 v imenu slovenskih razumnikov različnih naziranj. ker se je škof postavil na čelo akcije predstavnikov slovenske javnosti, da dosežejo pomilostitev slovenskih obtožencev na tržaškem procesu. Prav tam, Prezidialni protokol, 31.12.1941, št. 112, visoki komisar sporoča, da je odposlal prošnjo duceju.

469Prošnja, da pri božičnici upoštevajo te otroke (tretjina je bila slovenskih, dve tretjini hrvaških), ker nimajo zadostne prehrane in zimske obleke. NŠAL 332, Prezidialni arhiv, 2337 pr. Tržaški proces je bil od 2. do 14.12.1941.

470Martin Pečarič (8.1.1878 Metlika – 21.5.1963 Stična), od leta 1920 župnik na Lipoglavu.

471Ponovna prošnja kard. Maglioneju, naj posreduje za krščene Jude, ki so zbežali iz Avstrije na Hrvaško in od tam v Ljubljansko pokrajino (šest oseb), da ne bi bili vrnjeni na Hrvaško, in prošnja, da se šest oseb iz konc. tab. Draganići na Hrvaškem lahko preseli v Italijo. NŠAL 332. Prezidialni arhiv, št. 112(a). Kardinal odgovarja , da so kompetente strani potrdile Drž. tajništvu, da niso pripravljene izdajati dovoljenj za vselitev v kraljevino tistim, ki niso arijskega rodu, da pa so težave tudi zaradi katoličanov nearijcev, ki so po 1.11. pribežali v Lj. pokrajino. Prav tam, 116/or., 13. 1.1942.

472NŠAL 332, šk. 17, Preserski proces. Prav tam odgovor iz Vatikana, da so posredovali, 16. 3. 1942; ADSS, zv. 8, št. 302, 456-457; Kolarič, Škof Rožman III, priloga dok. 21. Na it. vojaškem sodišču v Ljubljani je bila od 25. 2. do 7. 3.1942 razprava proti 69 ljudem iz Borovnice in okolice. Obtoženi so bili, da so sodelovali s partizani pri napadu na železniški most čez Ljubljanico pri Preserju v noči med 4. na 5.12.1941. Vojaško sodišče je 28 oseb obsodilo na smrt z ustrelitvijo, 12 na dosmrtno kazen, 4 na 30 let zapora 5 na osem in 1 na pet let. škof je dvakrat posredoval pri svetem očetu in vatikanski državni tajnik kardinal Maglione je takoj posredoval pri it. zunanjem ministru grofu Cianu. Dvanajst obsojenih na smrt je bilo potem pomiloščenih, 16 obsojenih pa 10.3. ustreljenih v Gramozni jami v Ljubljani. To so bili: Franc Babšek, Anton Debevec, Ivan Debevec , Ciril Gabrovšek, Ernest Godec, Franc Letonja, Jakob Krašovec, Anton Miklavčič, Karel Ogrin Vinko Ogrin, Alojz Pavčič, Franc Rihar, Mihael Rihar, Martin Tomažin, Franc Vrhovec in Janez Žigman. Glej tudi: Tone Ferenc, There is not enough killing. Condemned to death – Hostages – Shot in the Ljubljana Province 1941-1943. Documents, Inštitut za novejšo zgodovino: Ljubljana 1999, str. 231-232. T. Griesser-Pečar in F. M. Dolinar, Rožmanov proces, str. 166-167 in 256; M. Šnuderl, Dnevnik 1941-1945.1., str. 255.

473NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 128,7.3.1942, prošnja za posredovanje za izpustitev.

474AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 141721. Kardinal Maglione je poslal Rožmanu 120.000 lir za 26 bogoslovcev iz lavantinske škofije, ki so študirali v Ljubljani in so potrebovali podporo.

475ADSS, zv. 8, št. 411, str. 573 in št. 27, str. 598-599; Kolarič, Škof Rožman III, priloga dok. 23. V opombi pri dokumentu št. 427 piše, da je zunanje ministrstvo nunciju 11.8. sporočilo, da je vojaško sodišče položaj pretreslo z vso dobrohotnostjo, vendar sta dva od treh zakrivila ponovno zločine, zato ju je sodišče obsodilo na smrt, tretjega pa na dosmrtno ječo.

476NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 116 in 135,27.3.1942. Segreteria di Stato di S. S. št. 2147/42 odgovarja na št. 116/pr. glede Judov Jellingerja in drugih, ki so internirani v Tarsia Ferramonti.

477NŠAL 332, Prezidialni protokol 1941-1945; Kolarič III, str. 166-170. Poročilo kardinalu Maglioneju je nesel salezijanski duhovnik dr. France Blatnik. Sveti oče je beograjskemu nadškofu Ujčiću nakazal milijon nemških mark za pravoslavne, ki so bili preganjani.

478NŠAL 332, Gradivo Vrtačnik, odgovor visokega komisarja 17.5.1942. Italijani so 22.4. zaradi spopada dveh italijanskih vojakov z dvema partizanoma požgali vse hiše in vsa gospodarska poslopja.

479ADSS, zv. 8, it. 7. apostolski nuncij v Italiji Borgongini Duca kardinalu Maglioneju, 26. 10. 1942, str. 698-699; prav tam, zv. 9, 1976, št. 38, str. 112; AS 1775, XI. armadni zbor, fasc. 661 /V, 1942, otroci v taborišču – intervencija škofa Rožmana, 78. Papež je za 200 mladoletnikov v starosti 8-14 let zagotovil premestitev v Collegio Illirico v Loretto (Ancona), ki so ga vodili salezijanci, 200 deklet pa je našlo zatočišče pri uršulinkah v Rimu. Ker je bila večina otrok iz ljubljanske škofije poslana do junija 1943 domov, so dali prostore na voljo otrokom z obalnega področja. Glej: AS 1931, Rožman, 3550, šk. ord. št. 287, 8.6.1943, sporočilo svetega očeta Slovencem (dr. Blatnik v avdienci pri Piju XII. 25.5.1943); NŠAL 332, Prezidialni arhiv, 257 in 276.

480ADSS, zv. 8, št. 393, str. 555-556. Pogovor je bil predvsem zato, ker je nuncij načrtoval obisk taborišča. Rožman je potem zaradi tega pisal kardinalu Maglioneju o več tisoč interniranih Slovencih. To pismo je Maglione posredoval nunciju. Papež je za slovenske internirance dal 300.000 lir. Glej tudi: ADSS, zv. 9, št. 43, str. 118-119 in št. 112, 11.2. 1943. Več o tem: Rožmanov proces, str. 163-164 in 263-264.

481NŠAL 332, gradivo Vrtačnik: AS 1788, Visoki komisar, fasc. 2/14, Generalni vikar Ihnacij Nadrah v imenu odsotnega škofa Visokemu komisarju Grazioliju 27.5.1942; Tone Ferenc, Condemned to Death Hostages – Shot, str. 124; Šnuderl, Dnevnik I, str. 276, op. 655; Slovenec 14.6.1942; ADSS, zv. 8, št. 403,566. Italijanski okupator je zaradi Ehrlichovega in Rojičevega umora kljub prošnji v Gramozni jami 2.6.1942 ustrelil šest talcev, med njimi krščanskega socialista Aleša Stanovnika (roj. 17.7.1901 Horjul).

482NŠAL 332, gradivo Vrtačnik. Prošnja, da se odgnanim pošljejo najnujnejše stvari poleg običajnih mesečnih paketov. Iz osnutka drugega pisma istega dne je razvidno, da je škof prosil tudi, ali lahko internirancem pošlje duhovnike.

483NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 215.

484AS 1515, fasc. 122,110253132. Škof Rožman je obiskal visokega komisarja Graziolija in mu izročil protestno promemorijo.

485AS 1931, Rožman 3485,2.11.1942. Škof je posredoval pri generalu Roatti za izpustitev aktivnih in rezervnih jugoslovanskih oficirjev, katerih seznam je prejel iz taborišča. Kot je škof napisal v zagovoru, se je dolgo časa trudil za te oficirje. NŠAL 332, šk. 24, Bemerkungen zum Prozess des Militärgerichtes in Ljubljana gegen den Bischof von Ljubljana dr. Gregor Rožman, rokopis in tipkopis. Med tistimi, ki so se vrnili, je bil tudi Mirko Bitenc. Glej tudi AS, 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 181817 in Rožmanov proces, str. 166.

486Mihael Jenko (16.9.1897 Cerklje na Gorenjskem – 12.10.1946 Senegalija).

487NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 227,6.11.1942. Prošnja za izpustitev otrok naslovljena na apostolskega nuncija pri Kvirinalu Borgongini Duca.

488Anton Anžič (4.6.1891 Sostro – 27.12.1965 Wahpeton, Severna Dakota), duhovnik, gimnazijski profesor v Ljubljani.

489Po vsej verjetnosti: Jože Pušnik SDB (16.3.1906 Grušovlje – 17.5.1988 Veržej).

490Jožef Klopčič (21.4.1886 Železniki – 6.1.1957 Lemont), od leta 1935 župnik na Dobrovi pri Ljubljani.

491AS 1775, XI. armadni zbor, fasc. 661/V, 1942 intervencija škofa Rožmana, 78.

492Spomenico, ki jo je škof Rožman osebno izročil papežu, naj bi sestavil skupaj s krškim škofom dr. Josipom Srebrničem, ki je bil takrat v Rimu. Krški škof je septembra 1942 obiskal taborišče Gonars. Tone Ferenc, Rab – Arbre – Arbissima. Konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini 1941 -1943, Dokumenti, Ljubljana 2000, str. 33, dok. 368, str. 333; ADSS, zv. 9, št. 1796, str. 126-127: Kolarič, Škof Rožman III, priloga, dok. 3.

493NŠAL 332, Prezidialni arhiv, št. 233. Prošnja je bila poslana po sporočilu p. Hugona Brena OFM o interniranih otrocih v Trevisu. Tudi št. 233/pr. 16.12.1942: Odgovor Državnega tajništva Svetega sedeža.

494AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

495Anton Gornik (Gora pri Sodražici, 23. 1. 1893 – Šmartno pri Litiji, 15. 3. 1974), leta 1930 postal župnik in dekan v Šmartnem pri Litiji, med vojno najprej izgnan na Hrvaško, nato upravljal župnijo Gora pri Sodražici. Prim. V spomin in opomin, str. 153.

496Karel Škulj (Dobrepolje, 10.4. 1883 – Buenos Aires, Argentina, 22. 7. 1958), od leta 1919 župnik v Dolenji vasi pri Ribnici. Prim. V spomin in opomin, str. 44.

497NŠAL 332, šk. 17, pismo Janka Kralja 16.2.1943. Škof je poročal v Vatikan in prosil za posredovanje. Sveti sedež je posredoval 18.12.1942.

498Sveti sedež je interveniral na škofovo pobudo. Poleg tega je superior jezuitov v Gorici p. Ferrari 29.12. posredoval pri polkovniku Rollu, vojaškem atašeju pri vrhovnemu uradu za civilno upravo Slovenije in Dalmacije pri poveljstvu II. armade na Sušaku. NŠAL 332, šk. 17, pismo Janka Kralja 16.1.1943.

499NSAL 332, Prezidialni arhiv, Gradivo Vrtačnik.

500AS 1515, fasc. 122, ae 36, pismo Maria Robottija, 13.2.1943.

501AS 1515, Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva, 99, pismo komandanta XI. armadnega zbora 26.4. 1943, da je bilo na škofovo posredovanje 122 internirancev izpuščenih.

502Prošnja, da papež intervenira, da ne bi Italijani poslali Judov iz Ljubljane v koncentracijsko taborišče. NSAL 332, Prezidialni arhiv, št. 286, odposlano 8.6.1943.

503Škofov odposlanec Franc Blatnik SDB je bil pri papežu s prošnjo, da se ta zavzame za slovenske internirance v Italiji. AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141810.

504AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141812. Prošnja za izpust iz internacije.

505AS 1931, Mikrofilmi Sove, Lm 0141817.

506NŠAL 332, Prezidialni arhiv, Gradivo Vrtačnik.

507NSAL 332, Gradivo Vrtačnik.

508AS 1931, Proces 80-6, Rupnik Leon in soobtoženi., izjava dr. F. Koblarja, 16.8.1946.