Pregled glasila Zaveza 1991 – 1998

P

Aktualni kulturnopolitični komentar v trideseti številki Zaveze med drugim razmišlja o zgodovinskem času. Za stoletje, ki se izteka, ugotavlja, “da se še nikoli prej ni čas z ljudmi tako kruto poigral in da mu ljudje tega še nikoli prej niso tako brez vsakega pridržka in brez vsakih vprašanj dovoljevali. Če bi vse to malo bolje razumeli, potem stoletju, ki se poslavlja, ne bi dovolili, da odide od nas, preden ne bi izrabili edinstvene priložnosti in se dali od njega poučiti, kaj se pravi biti v zgodovini.” Ta Pregled je skromen poskus, kako olajšati uporabo 535-ih člankov, objavljenih na več kot 2200 straneh, v prvih tridesetih številkah glasila Zaveza. Objavljeni članki obsegajo edinstven fond pomembnih pričevanj o ljudeh, krajih in dogodkih v zvezi s protikomunističnim odporom, zato je vsakemu naslovu članka dodana tudi kratka informacija o njegovi vsebini. Informacija naj bo koristen kompas tako izkušenemu poznavalcu dogodkov kot naključnemu iskalcu resnice. Pomaga naj iz obilice gradiva izluščiti bistvo trenutnega zanimanja.

Bibliografski pregled člankov sestavljajo trije vsebinsko zaokroženi deli: Seznam avtorjev z naslovi člankov, Kazalo osebnih, krajevnih in stvarnih imen ter Seznam avtorjev z naslovi leposlovnih prispevkov.

Abecedni Seznam avtorjev z naslovi člankov je pravzaprav samostojni pregled objavljenega gradiva. Če je poznan avtor članka, bo za prvo informacijo marsikomu zadoščal že samo vpogled v ta seznam. Pri člankih, kjer avtor ni imenovan, služi za razvrstitev v abecedni red začetnica naslova. Poleg abecednega seznama avtorjev s pripadajočimi naslovi vsebuje ta pregled na levem robu zaporedno številko članka od 1 do 535, na desnem pa najprej številko Zaveze, v kateri je članek objavljen, ter številko začetne in končne strani članka, npr. 10/36-44. Članek z zaporedno številko 1, avtor Ahlin, Nace, z naslovom Turjaške zgodbe, je torej najti v Zavezi številka 10, na straneh 36 do 44. Članek je na 9 straneh. Sledi še kratka vsebina: Prva zgodba. – Nobeden ni pokazal strahu. Spomini na obrambo Turjaka in na dogajanje po njegovem padcu.

Kazalo osebnih, krajevnih in stvarnih imen iskalca napoti na zaporedno številko avtorja oz. članka v prvem delu Pregleda. Obsega več kot 6.000 gesel, celostno razvrščenih v abecednem zaporedju začetnic. Pri osebnih imenih je na prvem mestu priimek. Izjema je le nekaj hišnih imen, npr. Možinetovi v Potoku pri Šentjoštu, in ilegalnih imen, npr. Tito, Daki. Pri krajevnih imenih je večinoma upoštevana sedanja oblika, npr. Šentjošt, pa tudi takratno ime, npr. Sv. Vid na Blokah, namesto kasnejšega imena Žilce. Stvarna imena poskušajo zajeti nekatere najbolj pogoste pojme, kot npr. kočevski proces. Če se več gesel pomensko dotika skupnega pojma, kijih povezuje v smiselno celoto, so kot podgesla združena okrog osrednjega nosilnega gesla, npr. farne spominske plošče. Podgesla niso razvrščena po abecedi. Nekatera gesla dodatno opredeljuje ožje pojasnilo, npr. Rak, Maks, na Turjaku.

Abecedno Kazalo osebnih, krajevnih in stvarnih imen se uporablja tako, da iskalec poleg gesla najde eno ali več zaporednih številk člankov iz Seznama avtorjev, npr. Rak, Maks, na Turjaku, 1,2. V tem seznamu nato lahko poišče vse druge podatke, kot je številka Zaveze in stran objave, kar pomeni, da je Maks Rak omenjen v dveh Zavezah, številka 10/36-44 in 11/31-39. Imenovano geslo se v članku lahko pojavlja večkrat, v našem primeru v članku z zaporedno številko 1 osemkrat in sicer na straneh 38, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 42, v članku z zaporedno številko 2 pa le enkrat, na strani 31.

Zaradi različnih vidikov se posamezna gesla lahko med seboj tudi prepletajo.

Abecedni Seznam avtorjev z naslovi leposlovnih prispevkov je popolnoma samostojen pregled tega gradiva. Ob avtorju in naslovu pesmi, pripovedi ali razmišljanja najde iskalec takoj zaporedno številko Zaveze in stran objave. Balantičevo pesem Zasuta usta je torej najti v Zavezi številka 1, na strani 11.

Zaradi omejenega prostora Bibliografski pregled člankov žal ne obsega leposlovnih in slikovnih prispevkov. Tudi naslovi teh prispevkov so zbrani in jih bo Zaveza objavila posebej.

Profesorju Dušanu Maherju ter inž. Jožetu Kočarju se zahvaljujemo za vsebinsko in oblikovno zasnovo obeh delov Bibliografskega pregleda, kakor tudi za zamudno izpisovanje vsebine člankov in posameznih gesel, prof. Andi Peterlin pa za lektoriranje.

Za finančno podporo publikacije se zahvaljujemo dr. Janezu Zdešarju.

Želimo, da bi bil ta Pregled vsem iskalcem resnice o našem polpreteklem zgodovinskem času koristno vodilo.

Nova Slovenska zaveza

Ljubljana, 2000

O avtorju

Avtor Urednik