Kazalo 1991 – 1998 A-M

K

Abi-Albert Drinovec, 242

Abregu, Martin, Argentina, 508

absolutna prostost, 408

Acheson, Dean, 205

Ačko, p. France, 313

Adam, Konrad, novinar FAZ, 301

Adamič, Emil, pesem V snegu, 419

Adamič, Louis (Lojze), 158, 234

Adams, general, 492

Adenauer, nemški kancler, 362

Adlešič, dr. Juraj, 321, 460, 495

administrativni ukrepi za upokojitev, 347

Adriatisches Kiistenland, operacijska cona, 135

agenti Leviatana, 416

aggiornamento, 326

agrokombinati, 207

Ahačič, Draga, 7

Ahčin, Ivan, 359

Ahlin, Ivan, Nace, France, Lojze, Polde, bratje, Liparjevi iz Dednega Dola pri Višnji Gori, 1

– Ahlinova družina v Avstraliji, 3

– Nace Ahlin, 419, 490

Ahlin, France, Sklopov iz Dednega dola, legist, 197

Ahlin, Janez, Jerova vas, 234

Ahmatova, Ana, 22, 401

Ajdovec, 474

– Gnidovčev dom, 474

Ajdovščina, 201, 487

Ajševica, 487

Akademija za glasbo, 334

Akademska zveza, 170, 222

Akademski klub Straža, 528

akademski molk o komunistični vladavini, 35

Akademski pevski zbor, Maroltov, 12

aktualnost komunistične nevarnosti, 310

Albreht, Fran, 397

Alderney, okupiran angleški otok, 26

Aldington, lord, Toby Low, 79, 320

Aleksander I. Karadjordjevič, kralj, 313

Aleksander Veliki, 158, 408

Alexander, Harold, feldmaršal, vrhovni komandant za Sredozemlje v Caserti, 78, 125, 304, 320, 425

– povelje Distone, za premestitev iz Vetrinja, 425

– Harold Macmillan, britanski politični svetovalec, 425

– Alexander Kirk, ameriški politični svetovalec, 425

– Robertson, Sir Brian, general, pomočnik za administrativne zadeve, 425

– Robertsonovo povelje za vračanje, 425

– depeša o vračanju brez uporabe sile, 425

Alič iz Žabje vasi, 488

Aličevi: France, Janez in Rajko, 233

– Alojz, 233

Allach pri Miinchnu, 492

Almond, M. Edvard, general, 205

alternativna kultura in multikulturnost, 163

Ambrož, komandant vaške straže, 95

Ambrožič, Alojzij, nadškof, 304, 479

Ambrožič, p. Bernard, OFM, v New Yorku, 32, 270

– slovenska cerkev sv. Cirila, 32

Ambrožič, Lado, novinar, 7, 10, 11, 18

Ambrožič, Lado-Novljan, general, 10, 197, 286, 412, 474, 518

– knjige: Cankarjeva brigada, Gubčeva brigada in Partizanska protiofenziva, 197

Ambrus in ambruška fara, 294

Ameriška deklaracija o neodvisnosti, 408

Ameriška domovina, list, 242, 298

Ameriški državni arhiv, 125

ameriško vojaško sodišče v Dachauu, 377

Ames, poročnik, 304

amnestija mladoletnih domobrancev, 382

Amnesty International, 238

Amsterdam, 43

anarhosindikalisti, 43

Ancelj, Tončka, Tileževa, 447

Ancona, letalsko oporišče, 498

Andechs, samostan, 124

Andersova armada, 80

Angelska gora, planota nad Ajdovščino, 219, 450, 487, 506

Angleški državni arhiv, 125

angloameriški odnos do Balkana, 22

anglofobija, 492

Angora, 248

animatorji NSZ za spominske plošče: Ivana Kralj, France Hočevar, Albin Gnidovec, 508

Anras, na Tirolskem, 158

antifašizem, 21, 42, 43

Antigona, 31

antiintelektualizem, 163, 319

antikrščanstvo, 20

antinacistične organizacije v ruskih taboriščih za nemške vojne ujetnike, 10

antisemitizem, 42

antologija 57

pesmi od Murna do Hanžka, 41

Antosijewics, Edvard, 128, 490

Anžlovar, Marta, 169

Apih, Milan, 279

– knjiga: Enajsta šola Andreja Klasa, 420

– ljudske fronte, delavska enotnost, delavsko kmečka društva, 420

Arboretum Volčji potok, 411

Arbuthnott, general, 78. divizija, v Lienzu, 425

Arendt, Hannah, kriza moderne, 20, 23, 42, 387, 420, 504

aretirani pred maturo: Tone Drobnič, Stane Štrbenk, Justin Stanovnik, 506

arhaični protikrščanski resentiment, 19

arhivsko gradivo: Edvarda Kardelja, Borisa Kidriča, Zdenke Kidrič, ministrstva za notranje zadeve, 534

– gradivo o domobranstvu, MVAC, 271

aristokracija in aristokratstvo, 19, 417

Aristotel, 392

Arko, dr. Venčeslav, kirurg, 136, 492

Armia Krajowa, poljska nacionalna ilegala, 459

Armia Ludowa, poljska prosovjetska ilegala, 459

Arnaldi, Girolamo, 369

Arnež, dr. Janez, 22, 205, 215, 434

– Janez Arnež, študent v Belgiji, 3

Arnič, Blaž, slavilec povojne stvarnosti, 163

Aron, Raymond, kritičen sociolog, 44, 392, 397

arondacije, komasacije, dolgoročni zakup in odkup zemljišč, 207

Arrigler, Leopoldina, por. Metschnigg, 410

Arrigler, Helena, iz Idrije, 410

Arti, Stane Bernik, 242

Ashley, James, profesor, letalec, 498

ateistična revolucija, 420

atenska demokracija, 64

atentat na Heydricha, 460

atentat na Hitlerja 20. julija 1944, 10

atentati Vosa, 307

– na gen. Rupnika, dr. Hacina, barona Sveglja, Veharjevo družino na Verdu in Fanouša Emmerja, 133

Atlantska listina, 223, 395

Auerspergov grad v Predgradu, 252

Auschwitz, 7, 402, 478

– proces v Frankfurtu, 236

– Rudolf Hoss, Artur Liebehensche, poveljnika taborišča, obsojena na smrt, 236

– priče: Gustav Nosske, major SS, Ersvin Schulz, general SS, dr. Kari Werner Best, Bruno Streckenbach, 236

– obsojeni: Wilhelm Boger, esesovec; Emil Bednarek, bivši jetnik; Klehr, bolničar, 236

– tožilca: Fritz Bauer, Erwin Schiile, 236

– predsednik porote Hans Hofmayer, 236

Avbelj, Viktor-Rudi, 257, 391, 474, 492

Avnoj in avnojska Jugoslavija, 48, 49

Avsenek, Ivan, 122, 321, 490

Avšič, Jaka, 190, 279

avtentična podoba preteklosti, 25

– demokratična kultura, 418

avtohtonost slovenskega komunizma, 22

avtoriteta, človek z družbeno veljavo, 422

Babic, Alojz, 138

Babic, Franc, iz Kompolj, umorjen, 226, 398

Babic, Stanko, 247

Babnik, Nande, kaplan, 255, 490

Baby Kapelle, študentovski orkester, 270

Bačnik, Marjan, 259, 439

Badjura, Metod, 284

Badogliev puč v Italiji, 485

Bahor, Martin, partizan Oskar Slatin, 237

Bahor, Milka, 501

Baje, Jože, nadporočnik, 129, 490

Baje, Ljudevit, župnik pri Sv. Trojici, 224

Bajlec, dr. Fran, član Narodnega odbora, 125, 132, 154, 500

Bajuk, Marko, ravnatelj, 79, 244, 270, 516

– v Vetrinju, 78

Bajželj, France, 1

Bakič, Mitar, partizanski tolmač, 396

Balantič, France, 41, 80, 86, 139, 159, 169, 293, 313, 340, 386, 390, 453, 485

– pesem Jutro, 418, 419

Balantičev in Hribovškov zbornik, 139

Balilla, ital. mladinska organizacija, 200

balkanska realkomunistična šola, 70

balkanska regionalna zveza, 9

Bambič, Franc, vaška straža Skocjan, 477

Banja Luka, 362

Banj ška planota, 134

Baraga, Irenej Friderik, 209, 227

Baraga, Jože, Sobotnik, 224

barake A, B, C, v Teharjah, 401

Baričevič, Jože, sodnik, 492

Bariloche, v Argentini, 202

Barre, H. Paul, kanadski major, 78, 79, 125, 243, 299, 304

Barte, dr. Stanko, odvetnik, 362

Bartel, Walter, taboriščnik v Buchemvaldu, 301, 377

Bartol, Mirko, ekspozit, 428

Basaj, dr. Joža, predsednik Narodnega odbora za Slovenijo, 26, 32, 104, 132, 154, 456, 500

– ravnatelj Zadružne zveze, 32

– sinovi: Vasja, Volodja, Aljoša, 32, 173, 482, 489

– imenovan v Sosvet (Consulto), 32

– zapor v Wolfsbergu z Jankom Kregarjem, dr. Stankom Kociprom in Jožetom Kvedrom, 32

– intervencije dr. Miha Kreka in Andreja Glušiča, 32

– tajnik Lige katoliških slovenskih Amerikancev, 32

– mrs. Eva Dright (Third Ave), 32

– Alzheimerjeva bolezen, 32

Bastičeva družina, iz Ljubgojne, 4, 217

– Ivan Bastič, župan v Horjulu, 4, 150, 235, 336

– žena Marjana, 233

– sin Pavel Bastič, 77

– sin Lojze, stotnik, poveljnik 43. čete, 401, 489

– Marica Bastič, učiteljica, 78

Bastilja, 408

Baško jezero na Koroškem, 285

bataljon majorja Križa, prvi, 247

– stotnika Stamenkoviča, tretji, 247

Bavcon, dr. Ljubo, zagovornik kontinuitete, 6, 7

Bavčar, Igor, 155

Bavdek, Jože, terenec, 220, 493

Bavdkova družina, Skindrova z Gradeža, 394

– France Bavdek, 394

– Fanika Bavdek, 394

Baza 20, 167

– trije krogi zavarovanja, 177

Baznik, Louis, vojaški kurat, 158

Bazoviška gmajna, 487

Bebler, dr. Aleš-Primož, 133, 230, 234, 237, 246, 284

Beblerjev štab, partizansko poveljstvo za Ljubljansko pokrajino zunaj Ljubljane, 226

Beč nad Begunjami, 248

Bečaj, Franc, organist, 248

Bednaržik, Rado, novinar, 487

beg iz Teharij, 448

beg na Koroško, 258

beg v splošno pozabljanje, 319

Begunje na Gorenjskem, kaznilnica, 7, 499

Begunje pri Cerknici, 241, 244, 246, 247, 322

Begunj ščica, 277

begunska jug. vlada v Londonu, 288, 439, 490, 513

begunska pot od Gabrja do Vetrinja, 30

begunska taborišča: Kellerberg, St. Vid ob Glini, Vetrinj, Spittal, Lienz, 270

– Treviso, Servigliano, Sinigallia, 298

Bekeš, Boris, sodnik, 405

Bela Cerkev, 203

bela garda, 26, 203, 242, 244, 246, 249, 279, 284, 289, 357, 499

– belogardisti, 306, 499

– Belogardizem, knjiga, 246

bela in plava garda, 288

Bela krajina, 237, 242, 247, 355

Belca pri Polhovem Gradcu, 217

Bele, Venceslav, 200

Belej, Martin, iz Laškega, novomašnik, 228

Belica, 221, 233

Beloff,Nora, 125

belokranjska partizanska četa, bataljon, 230, 254

– Grčar, Alojz – Mitja Štajerc, komandir, 254

– Bahor, Matija – Oskar Slatin, politkomisar, 254

belokranjsko vojno področje, 252

beloruski domobranci, 272

Belška grapa, 274

Bencina, Miha, zvezan skupaj s Kozinom, 178

Benda, Julien, 17

Benda, Vaclav, v Pragi, 23

Bende, Jože, brata: Janez in France, iz Podlipe pri Ajdovcu, 251

Benedik, Anica, učiteljica, 78

Benedik, Franc, selški župan, 450

Beneš, Edvard, predsednik vlade ČSR, 459

Benetke, grožnja z napadom, 116

Bengalija, misijon, 80

Benko, Janez, poveljnik na Polici, 1, 136

Benkovič iz Rumanje vasi, bolničar, 177

Benvenisti, Eyal, mednarodno pravo o okupaciji, 460

Beranek, Jože, ilustrator, domobranec, 452

– ilustracije literarnih tekstov, 452

Berce, Jože, cerkovnik, 223

Berdjajev, ruski filozof, 397

Bergamin, španski pisatelj, 242

Berger, Joseph, funkcionar kominterne, 35

Berlin, 43

– vzhodni, 377

– berlinski zid, 18, 263, 501, 502

Berlinguer, Enrico, partijski voditelj, 310

Berlot, Božo, 223, 489

Bernardova družina iz Velikega Mraševa, 177

Bernež, Marjan, 172

Bernik, dr. Jože, Chicago, 11, 324, 325

Bernot, Vinko, 313

Bertoncelj, Karel, 500

Besanon, Alain, 167

besedila o človekovih pravicah, 7

Besednjak: revija Socialna misel, 397, 487

Besi, Dostojevski, 408

Beslač, Mirko, 279

Bešter, Janez, župnik v Dobu, 359

Bethell, Nicholas, Zadnja skrivnost, 382

Bevc, inž. Ladislav, načelnik Sokolske legije, 131

– voditelj Slov. demokratske stranke, SDS, 456

Bevk, Samo, 502

Bezjakov grič pri Vrhniki, 95

Bezlaj, Izidor, 77

Bezuljak pri Begunjah, 244, 246, 248, 289, 448

Biber, dr. Dušan, 122, 125, 128, 238

Biček, Ivan, Ilirska Bistrica, 448

Bidovec, zdravnik v Trstu, 432

bipolarnost, 19

Birtičevi na Dobrovi (pri Šimcu), 216

– brata Matija in Franci Birtič, 216

Bistra pri Borovnici, 246

Bistrica, dijaško društvo in zbornik, 313

Biška vas pri Mirni Peči, 247, 249

Bitenci: bratje Jože, Mirko, Stane, 490

– Mirko, profesor, poslanec, polkovnik, 32, 93, 127, 132, 154, 219, 223, 461

– Mirkova žena Jožica, učiteljica, 223

– Mirkov sin Jože, bogoslovec, vrnjen, 223

– Stane, poveljnik v Bizoviku, 129, 247

bitka na dravskem mostu, 456

bitka pri Dražgošah, 432

bitke pri Trebnjem, Medvedjem in Račjem Selu, 398

bivanje zunaj mere, 23

bizantinski despotizem, 35

Bizilj, Ljerka, 119

Bizjak, Ivo, 57

Bizovik pri Ljubljani, 33, 248

Bjelajac, Slavko, komandant liškega četniškega odreda, 130, 131, 190

Blagne, Helena, 262

Blatnik, dr. Franc, salezijanec, 79, 107, 129, 280

Blatnik, Franc, članek Dražgoše in Žvirče, 40

Blatnik, Jožkov oče, in volitve, 398

Blažič, Viktor, 29, 167, 279, 385, 450, 522, 534

Blečji Vrh, 498

Bled, 412

Blegoš, 488

Bokenforde, E. W., profesor, 211

Bloch, Ernst, knjiga: Načelo upanja, 422

blok pomladnih strank, 19, 504

blokada narodovih ustvarjalnih sil, 423

Bloke, 150, 169, 295

– bloška planota, 224, 249

Bobbio, Norberto, italijanski filozof, 310

Boerenbond, flamska kmečka organizacija, 254

Bogataj, Franc, in Pavle Lukan, Rovte, 233

Bogataj-Gradišnik, Katarina, 29, 98, 182, 301, 324

bogatenje nekdanjih komunistov, 101

Bogenšperk, 503

Bogoljub, mesečnik, 66, 231, 242, 246

bogoslovci na Turjaku, 289

– Franc Jakob, Zbilje, Alojzij Žagar, Trbovlje, Ivan Volk, Št. Peter v Savinjski dolini, Franc Vidic, Šenčur pri Kranju, Franc Stare, Velike Lašče, Ivan Pekolj, Dobrnič, Janez Mrvar, Žužemberk, Karel Mauser, Bled, Zvonimir Goršek, Petrovče, Andrej Pogačar, Kamnik, Franc Zagoršek, Ptuj, Karel Pečovnik, Vransko, Leopold Potočnik, Škofja Loka, 289

Boh, Ivan, poveljnik vaške straže, 129, 136, 228

Bohinec, dr. Valter, 313

boj na Otlici, 464

boj partizanov na Štajerskem, 279

boji s partizani 2. maja 1945

pri Uncu, 482

Bokalce, grad oropan, 116

Bolcar, p. Benedikt, v Stični, 249

Boldan, Jože-Silni, 485

Bolha, Francka, učiteljica, 78

boljševiška revolucija, 21

boljševiške likvidacije ali umori, 319

boljševizacija Slovenije, 144

boljševizem, 42, 43

Bologna, visokošolci, 80

Bolzano 487

Bonač, Fanči, 482

– brata: Franci in Janez Bonač, 330

– Bonačeva hiša v Begunjah, 244

– mama in družinske dragocenosti, 481

Boncar, 242

Bonča, Miro, župnik, 488

Bonča, Valentin, s Črnega Vrha, 506

Bor, Matej, pesem: Rdeči pionirji, 176

– Borova zbirka: Previharimo viharje, 176

borčevski zgodovinarji in monografije enot, 534

– Franci Strle: štiri knjige o Tomšičevi brigadi, 534

– Lado Ambrožič-Novljan: Gubčeva, Cankarjeva in Dvanajsta brigada ter Petnajsta divizija, 534

– Milan Guček: Šercerjeva brigada, 534

– Stanko Petelin: Prešernova brigada, 534

– Karel Leskovec, spomini: Križpotja, 534

– Stane Semič-Daki: Najboljši so padli, 534

– razkorak med besedami in dejanji, 534

Borec, revija, 233

Borgo San Spirito, 80

Borovlje, 30, 279, 286, 473, 493

– mostovi na Dravi in boj zanje, 489, 500

Borovnica in okolica, ustanovitev celice KPS, 225

– ustanovitev odborov OF, 225

– začetek državljanske vojne, 225

– društveno in strankarsko življenje pred 2. svetovno vojno, 225

Borovniška dolina, 225

borovniška partizanska četa, 246, 248

borovniški komunisti: Molek, Zalar, Demšar, 225

Borse, Milka, 181

Borštnar, Janez-Pisun, vaški stražar, oficir, 289

Borštnar, Jože, stražar v Šentvidu, 484

Borštnar, Jože, vlakovni odpravnik, polkovnik, 242, 254, 492

Borštnik, Pavle, 183, 498

Bosch, Albert, kongresnik, 205

Boštanjski grad, postojanka VS, 1, 234, 330

Boyer, Patrick, 304

Božič, Janko, Rakovnik, 490

Božič, Jože, iz Krškega, v Avstraliji, 3

Božični proces leta 1945, 103, 254, 255, 492

– Sokolska in Narodna legija: 13

obtoženih, 492

– duhovniki: 5

obtoženih, 492

– Slovenska legija in domobranci: 16

obtoženih, 492

– Rorman, Jože, obsojen na smrt, 255

Božnar, Jože, in Jože Malovrh s Planine, 235

Božnar, Jože, Pustotnikovi: Ivanka, s. Latast;

Marija, s. Ermina, 403, Božnar, Jože, župnik pri Sv. Vidu v Clevelandu, 243, 316

Božnar, posestnik blizu Polhovega Gradca, 267

Božnar, telegrafist na Zapotoku, 129

Bračič, Mirko, partizanski komandant, 226

Bračičeva brigada, 279, 500, 501

Bradeško, kmet v Ligojni, 95

Brajdič, Kata, 230

Brajnik, Stana, 439

Brajovič, Petar, 279

Brandenburg, dežela v Nemčiji, 406

Brandt, Willy, 121, 456, 459

– v Auschwitzu, 527

Branica, grob Brecljevih, 487

branilca na procesu v Ljubljani leta 1947: dr. Ravnikar, dr. Grosmanova, 391

– člani sodišča: Rihard Knez, Matej Dolničar, Silvester Pakiž, Jože Cerne, 391

– tožilci: Viktor Avbelj, Martin Žalik, Marjan Simčič, 391

Bras, Rudi, 500

Brash, Maurice, kapetan, 498

Bratina, Dušan, župnik v Ajdovščini, 487

Bratko, Ivan, sodelavec Sodobnosti, 117, 361

Bratkovič, skrivač v vasi Vrh, 177

Bratuž, Lojze, 487

Bravničar, Matija, Plesne metamorfoze, 163

Brayer, Rudolf, 277

Brdo pri Kranju in knez Pavle, 506

Brecelj, Bogdan, 232, 487

Brecljevi: Bogomil, župnik v Nabrežini, dr. Anton, Emilija, Lojze, 487

Brecelj, Marjan, krščanski socialist, 133, 230, 232, 359, 487

Brecht, Bertold, 514

Brecljevi iz Žapuž, 487

– fantje: Jože, Tone, Bogomir, Pavle, Martin, oče, Jože, hčerki: Marica in Angela, 487

Breginjski kot, 509

– Močnik, Alfonz, župnik v Breginju, 509

– čudež pri Kobaridu, jeseni 1917, 509

– Robidišče, najbolj zahodna vas, 509

Brejc, Jože (Javoršek), 139, 230, 284, 312, 313

Brejc, Tomo, 228

Bremenska klavzula, 406

Brenčetova družina, Plešivica, 228

– oče Anton Brenčič, umorjen, 228

Brenčič, Janez, Simcov, likvidator, 172

Brest Litovsk, mir, 331

Brezarjevo brezno pri Podutiku, 18, 216, 274, 299, 412, 428, 468

– grobovi v Kucji dolini, 507

brezbožni komunizem, 119, 214, 289

Brezje pri Dobrovi, 428

Brezje, 70, 178, 267, 311

brezna v Kočevskem Rogu, 177, 473

– Cinkov križ, Dvojno brezno, 177

– Jama v Rogarskih klancih, 177

brezna, jame, fojbe, 468

– pri Birčni vasi, v Kočevskem Rogu, Krimska jama, Ziglovica, 468

– pod Krenom, 169, 219, 438, 468

Breznik, Lojze, ranjen, ubit na Turjaku, 394

– Kati Breznik, Lojzetova sestra, 394

Brezova Reber, 230, 233

Brezovica pri Ljubljani, 228, 233, 248, 388

Brezpogojna vdaja, roman E. Waugha, 396

brezvrednostni nihilizem, 412

Brežic, France, z Loga, partizan, 274

Brežnikovi: gospodar Oblak, svak Stanko Alič, oče Janez Oblak, 233

Bricelj, Ivan, 484

Bricova družina v Dornberku, 200

– Bric, Angela, por. Zorn, 200

– Bric, Ivo, 200, 201, 475, 487

– Bric, Jožefa, por. Sulic, 200

– umor Iva Brica, 475

– pomor Bricovih sorodnikov, 475

bridkost spomina, 313

Brilej, dr. Jože-Boljko, 1, 227, 230, 266, 284, 289, 312, 313, 474

Brimelow, Thomas, 125

Brinje na Vidovski planoti, 467

Briški, dr. Martin, 439

britanski “salonski komunistični” vohuni za SZ: Kim Philby, Cuy Burgess, Donald Maclean, Antony Blunt, 514

Brižinski spomeniki, 163

Brnica, vas in potok pri Hrastniku, 336, 481

Brodar, Janez in žena Franja, iz Hrastja pri Kranju, 254

Brooker, Christopher, 125

Broz, Josip-Tito, 192, 284, 412

Brozovičar, Beranekov sosed, komunist, 452

Bruhanja vas, 284

Brulc, Tone, 429

– knjiga Judeževi groši, 298

Brumat, Mirko, 200, 487

Brunner, Jože, domobranski narednik, 177

Brunner, lastnik tekstilne tovarne, 487

Buchenvvald, taborišče na Ettersbergu pri Weimarju, 301, 377

Bučar, dr. France, 6, 11, 67, 119, 135, 161, 162, 385, 441, 450, 502, 512

Bučarjeva morala “humanizma”, 161

Budihna, Niko, 487

Buenos Aires, Bs. As., 202

– Castelar, 403

Buharin, Nikolaj, 96

Bukov Vrh, 488, 235

– Platiševa fanta in Rovtar, 488

Bukovnik, Ivan, marksist, 397

Bukovžlak pri Teharjah, 11, 120, 245, 400, 401, 412, 479

Bulat, Rade, 279

Burke, Edmund, 5, 408

Burnik, Dušan, podžupan Celja, 115

Burnik, Janez, 172

Burnik, Vesna, voditeljica RTV oddaje, 7

Busse, Ernst, jetnik in funkcionar, 301, 377

Butajnova pri Šentjoštu, 217, 233, 489

Butanjeva, 403

Butala, Janez, z Griča pri Črnomlju, 501

cambriška skupina sovjetskih agentov, 44

– Guy Burgess, Anthony Blunt, David MacLean, Kim Philby, 44

Cankar, Ivan, pisatelj, 29, 233, 392, 410, 524

Cankar, Izidor, urednik, 321, 351

Cankarjev dom, 13, 317

– koncert Resurrecturis, 358

Cankarjev Hlapec Jernej, 69

Cankarjev partizanski bataljon, 235

Cankarjeva brigada v sestavi Knoja, 177

– enota Zora, komandir Marko Saje, komisar Anton Čuk iz Doba, 177

Cankarjeva brigada, 138, 160, 247, 503, 516

Capuder, Danilo, poveljnik v Šentjurju, 1, 330

– Capuder, Jelo, Danilov brat, 1, 439

Capuder, dr. Andrej, 161

Capuder, dr. Karel, 208

CARE, paketi, 270

Carlebach, Emil, jetnik in novinar, 377

Carr, D. H., angleški zgodovinar, 212

Casagrande, Alice, 487

Casar, Franc, 136, 359

Caserta, 396, 487

Cassanego, Emilio, ital. civilni komisar, 254, 257

Castelluci Inferiore, 200

Catedral, pogorje, 202

Ceausescu, usmrtitev zakoncev, 319, 347

Ceglar, Marija, iz Gabrja, 250

Celje, 120, 173

– oblegano mesto, 21

– slovenski Katin, 83

– Titov obisk, 412

Celovška Mohorjeva družba, 32

Celovški Zvon, revija, 30, 298

Centa, Janez, terenec, 220, 493

centralni stadion za Bežigradom, 272

cerkev Vseh svetih na Žalah, 446

Cerkev, glavna moralna ustanova, 13, 533

– mučencev, 14, 524

– na Primorskem, 487

Cerknica in Cerkniško, 246, 295, 497

– jezero, 246

Cerkno, 487

Cerkovnik, Franc, šentjernejski župnik, 103, 255, 492

cerkveni nauk o socialnem vprašanju, 246

cerkveni zakonik, 284

Cerkvenik, Albin, stotnik, 129, 130, 136

Cerutti, Guido, ital. general, 257

Cesar, dr. Emil, 312

cesta od Gradiške do Ločnika, 464

Cesta pri Ajdovščini, 487

Ceste pri Rovtah, 221

Cetinski, Andrej-Lev, 439

Cevc, Emilijan, na vlaku pri Verdu, 313

Cezar, Julij, 158, 412

Charley, profesor z Nove Zelandije, 498

Che Guevarov dnevnik, 26

Chicago, 243, 267

Churchill, Randolph, Winstonov sin, 395

Churchill, Winston, 125, 144, 299, 306, 395, 456

– v Teheranu, 396

– in kolaboracija, 460

Cicelj, 231

Cigale, Janez, 221

Cigan, dr. Franc, profesor, 78, 270

Ciglič, Zvonimir, Erotikon, 163

Ciliga, Ante, poročilo o gulagu, 44

cilj vaških stražarjev in domobrancev, borcev za slovenstvo, 140

Cimperman, Anton, Jerova vas, 234

Cimperman, Jože, iz Dolenje Stare vasi, 102

Cink v Kočevskem Rogu, 242

Cirilmetodijsko društvo, 123

Ciuha, Jože, 139

civilizacija 408

civilna družba, 4, 5, 111, 381

civilni komisariat za Julijsko Benečijo in Zader, 410

civilni odpor, simboličen, polemičen, defenziven, 528

CK KPS, 502

CK SKOJ, 133

Clark, Marc, general, poveljnik 15. armadne skupine, za severozahodno Sredozemlje, 125, 425

– povelje proti podpisovanju sporazumov, 425

– depeša o nevračanju proti volji, 425

– dokument: Fantom, o odhodu Lowa, 425

Clarke, John, major v Bariju, 395

Claudel, Paul, 312

Cleveland, 122, 126, 293

Clissold, Stephan, 128

Cof, Emil, stotnik, 247, 324

Coha, Marjan iz Lokavca, 487

Colja, Alojzij, šolski upravitelj, 181

Comte, Auguste, sociolog, 185

Conquest, Robert, 35, 79

– knjiga: Veliki teror, 397

– knjiga: Žetev smrti, 228

Copleston, pater Frederick, filozof, 395

Corsellis, John, 78, 79, 320

Courtois, Stephane, Zločini komunizma, 35, 310

Cowgill, Anthony, 125

Crnkovič, Marko, 15

Croce, Benedetto, Zgodovina Evrope, 397

Crossland, Anthony, 79

Cukale, France in Ivan, 80

Cukale, p. Jože, jezuit, 80

Cukale, sestre: Pavla, Pepca, Ivanka, Mici, 80

Cvar, Franc, kaplan v Sentrupertu, 227

Cvekovi: oče Alojz, žena Ivana, hčerka Ljudmila, 233

Cvelbar, France, 81

Cvelbar, Jože, kaplan v Cerkljah na Gor., 255

– župnijski upravitelj, 217, 233

Cvetko, Pavel, Laze pri Starem trgu, 252

Cvetkovič, Pepe, komandant na Polici, 197

Cvibelj pri Žužemberku, 497

Cvrtnik, Martin, 484

Cadež, Jakob, organist, 255

Čamernik, Henrik, 484

Čampa, Franc, župnik v Mengšu, 417

Čampa, Leopold, kaplan v Sodražici, 160

čas manipuliranja, 21

Časopis za zgodovino in narodopisje, 503

časovni prostor dogajanja, 20

– pomoderni čas, 20

– posocialistični čas, 20

– čas v neidentiteti, 20

– dvojnost časa, 20

Čatarjeva graščina, Teharje, grobišča, 468

Čebine, 290, 402, 412, 423, 426, 502

Čebulj, Darinka, učiteljica v Hinjah, 241, 242, 398, 420

Čečenija, 462

Čedermac, 285

Čeka v Rusiji, 133

Čekada, Smiljan dr. Franjo, sarajevski škof, 240

Černet, Mario, župnik v Žabnicah, 240

Černigoj, Slavko, 487

Češarek, Dušan, na poti v Teharje, 481

Češirkov gozd, 221, 230, 233

četniki, 244, 246

četniška ilegala v Sloveniji v letih 1942/43, 131

– oddajnik v Sloveniji, 128

– odred na Turjaku, 129

Četrta jugoslovanska armada, 177, 482

četrti bataljon Cankarjeve brigade, 203

čiščenje volilnih seznamov, 513

člani sodišča na Kočevskem procesu, 439

človek kot bitje z neko naravo, 426

Čokan, Tone, 284, 312

Čontala, Matija, lazarist, 123

Čop, Polde, kemik, 270

Črepinje, knjiga, 487

Črepinškova iz Zavodnja, 330

Čretnik, Ignacij, Pariz, 324

Črna knjiga komunizma, 35, 420

črna roka (Zalog, Polje, Dobrunje), 473, 492

Črne bukve, 172

Črnej, dr. Janez, 418

Črnelo pri Stični, 250

Črni Vrh nad Idrijo, 219, 233, 275, 501, 505

– partizanski napad, 506

Črni Vrh nad Polhovim Gradcem, 217, 219, 235, 286, 403

– črnovrška cerkev sv. Lenarta, 235

– domobranska postojanka, 451

Črniška kronika, knjiga, 487

črnomaljski proces, 252

Črnomelj, 247, 267

Črnomelj ska ali maverlenska četa, 230

Čufar, Tone, delavski pesnik, 176

Čujež, Jože, domobranski oficir, 405

Čuk, Jože, Soštarjev iz Spodnjih Lomov, 505

– sin Matej, pastir pri Tomincu v Spodnjih Lomeh, 505

čut za stvarnost, 22

Čirovič, Dragan, poročnik JA, 500

Da Romano, Ezzelino, 369

Dachau, 158, 447, 495, 498, 499, 516

– domobranci v taborišču, 337

dachauski procesi, 7, 223, 301, 495

– obsojenci, 8

Dahrendorf, Ralf, lord, 4, 18

Daki-Stane Semič, 242, 467, 493

Dakijev proletarski bataljon, 227

Damjanovič, Miodrag, general, 464

dan holokavsta, 113

Danica, akademsko društvo, 222

danski prostovoljci, 272

Davies, Michael, sodnik, 425

De Gaulle, Charles, 82, 459

De Rivera, Primo, 43

Deak, Istvan, kolumbijska univerza, 397

Deakin, William, angleški predstavnik pri partizanih, 395

Debelak, Marija, Mici, Št. Jurij, 234, 330

Debeljak, časnikar iz Maribora, umorjen, 160, 226

Debeljak, dr. Tine, 139, 176, 178, 202, 237, 312, 483

– prevod Martin Fierro, 202

– Jeremija Kalin, 125, 265

– pesnitev Črna maša, 358

– v Cankarjevem domu, 59

Debeljak, Janko, četniški kapetan, 129, 131

– major, 487

Debeljakov Janez, z Bele Vode, 34

Debevec Lojzka, 227

Debevec, dr. Jože, profesor, 244

Debevec, James, urednik Ameriške domovine, 158

Debevec, Jože iz Begunj, 244

Debevec, Lojze, 246, 448

Debevec, Matej, pevec solist, 435

decembrski upor, 447

dediči starega režima, 6

Degrelle, L., vodja pronacistične stranke v Belgiji, 459

Dejak, France, 273, 379, 468, 504

Dejanje, revija, 117, 139, 312, 313, 397

Deklaracija Evropskega sveta, 324

Deklaracija o narodni spravi, 24

deklaracija za mir brez vojske, 156

Dekliški krožek, 233, 244, 246, 255, 267, 388

– na Vrhniki, 172

dekomunizacija, 162

Delak, Anton, 502

delavski bataljon v Kočevju, 288

delegati Svetovnega slovenskega kongresa, 37

delitev na liberalce in klerikalce, 499

delitev oblasti, 408

Delo, časnik, 533

Delo, partijsko glasilo, 133

demokratična država, 397

– kultura, 21

demokratične politične sile, 17

demokratični blok na Slovenskem, 9, 20

demokratska desnica, 20

demokratska politična elita, 21

Demokratska stranka upokojencev, 19

Demokratska stranka, 4, 480

Demokratska zveza, 64

demonstracije proti Živkoviču, 231

Demos, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 26, 28, 49, 50, 52, 57, 71, 162, 167, 474

– koalicija, 385

– ni bil naključje, 73

Demšar, Janez, in Janez Trček iz Butajnove, 233

denacifikacija, 347

denacionalizacija in lastninjenje, 56, 60

Denisovič, Ivan, 404

Depala vas, 70

Derganc, Jože, postajenačelnik, 254

Derganec, France, 267

Derganec, Ivan, iz Češče vasi, 181

Dermastja, Mara, 312, 483

Dermastja, dr. Marjan-Urban, 230, 284, 312, 359, 483

Descartes, Rene, 112

Destexhe, Alain, franc. zdravnik, 413

deveti korpus NOV, 134

devetindvajseta hercegovska divizija, 134

Deželna vlada za Slovenijo, 255

Dežman, Josip, podpolkovnik, 1, 129, 226, 477

Dežman, Jože, zgodovinar, 231, 524

Dežman, Pepca, iz Dobrunj, v Teharjah, 481

dialog, 19, 61, 290

Diehl, inž. Branko, dachauski proces, 223, 478, 492

diktat proletariata, 306

diktatura leta 1929, 172

diktatura proletariata, 42, 140

Dimitrov, Georgij, 43, 133, 254, 514

Dimnik, Božo in Marko, 223

Dimnik, Ciril, 223

Dirigel, Bruno, 270

Divini Redemptoris, okrožnica, 80, 119

Djilas, Milovan, 133, 192, 412, 495

– intervju v reviji Encounter, 425

– knjiga: Wartime, 129

Djuretič, Svetozar, 22

Donitz, nemški admiral, 128

Doberšek, tercet sester, 270

Doblekar, Jože in Tone, 330

Dobovičnik, Stane, komisar, 80, 172

Dobovšek, Jernej, Pavlina, Bs. As., 324

Dobovšek, Marjan, 355

Dobrepolje-Videm, 33, 169, 284, 410

– farna plošča, 525

– dobrepolj ska dolina, 410

Dobrnič, prafara, 227, 454

Dobrova pri Ljubljani, 216

dogovarjanje med četniki in OF, 131

dogovarjanje s partizani pred kapitulacijo Italije, 129

dogovor med Angleži in Jugoslavijo maja 1945, 496

– med Angleži in Titom, 125

– med partizani in Italijani, 308

– partizanov z Italijani pred sept. 1943, 460

dogovori med Nemci in partizani, 128

– o nenapadanju na Primorskem, 26

– o nenapadanju partizanov, 506

Dokler, dr. Anton, ravnatelj učiteljišča, 417

Dokler, dr. Marjan, 223

dokumentacija, 443

– Bela knjiga, Črne bukve, Palme mučeništva, Tabor, seznami, 443

Dol pri Ljubljani, predvojna občina, 231

– Dolsko, Laze pri Dolskem, Klopce, Vinje, Vrh, Zagorica, Križevska vas, 231

Dolanc, Stane, 330

Dolenc, Vencelj, gorenjski domobranec, 203

Dolenec, Ivan, ravnatelj gimnazije, 177, 181

Dolenja Topla Reber, 410

Dolenja Trebuša, 501

Dolenja vas pri Senožečah, 410

Dolenjska četa, partizanska, 312

Dolenjska operativna cona, 197

Dolenjski (centralni) četniški odred, 130

Dolenjski četniški odred, Marnov, 498

Dolenjski odred, partizanski, 247

Dolenjski partizanski bataljon, 257

– Dermastja, Urban-Velikonja, komandant, 257

– Jože Slak iz Dobrniča, politkomisar, 257

– gozdarska koča na Frati, 257

– gozd za Hmeljnikom, 257

– sodelovanje z Italijani v Mirni Peči, 257

– krojač Jože Šali, gospodarski komisar hmeljniškega posestva, 257

– razglas o smrtni obsodbi in ustrelitvi: Anton Škedel, Franc Jakše, Ivan Zvan, Jožef Turk, Anton in Alojz Mišjak, Alojz Kristan, Alojzij Mavec, Miha Turk, 257

– zapiski Jožeta Udovča, sodelavca OF, 257

Doležal, Bartel, 484

Dolič, boj z ustaško kolono, 134

Dolinar, Martin dr. France, 122, 123, 135, 361

Dolinar, Franc, Tigel, nemški zasliševalec, 490

Dolinar, France, Slovenska katoliška obzorja, 397, 513

Dolinar, Rudolf, 246

Dolinšek, Jože, 484

Dolničar, dr. Matej, 223

Dolničar, Ivan, general, 39, 51, 279, 290

Dolomiti v NOB, 217, 233

Dolomitska izjava, 13, 133, 232, 279, 309, 313, 385, 391, 499, 502, 528

Dolomitski odred, 190, 233, 428

Dom in svet, revija, 117, 312, 351, 420

Dom slepih v Kočevju, 84, 468

Domače vaje, rokopisni zbornik, 313

domobranci, 499

– narodni zaščitni oddelki v Ljubljanski pokrajini, 272

domobranska 43. četa v Šentjoštu, 233

domobranska godba, 334

domobranska prisega, 29, 119, 299, 361, 460

– kontekstualna raven, 534

– Stane Kos, Ciril Žebot, Božidar Fink, 534

– Janez Peršič, Boris Mlakar, 534

domobranske postojanke na Gorenjskem, 231

– v Domžalah, Št. Vidu pri Lukovici, 231

– v Št. Vidu nad Ljubljano, 484

– v Kresnicah: poveljnik Jože Povirk, 231

domobranske slovesnosti v ZDA, 229

domobranski bataljoni v Suhi krajini, 251

– prvi bataljon stotnika Cofa, 251

– četrti bataljon stotnika Tomica, 251

– peti alarmni bataljon iz Velikih Lašč, 251

domobranski holokavst, 238

domobranski odpor, 338

Domobranstvo na Primorskem, knjiga, 487

domobranstvo, 528

– dopolnilna četa v Dravljah, 489, 500

– domobranski udarni bataljoni, 26

Domoljub, tednik, 231, 241, 244, 246, 250, 254

dopolnilni zvezek Enciklopedije Slovenije, 100

– predlog morebitnih gesel, 100

Dos Passos, John, 514

DOS, državna obveščevalna služba, 492

Dosje Mačkovšek, 288, 289

Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, 4, 392

– Besi, 320

– Zapiski iz mrtvega doma, 35

Dovč, Janez, župnik, 235

DP, dipijevci (razseljene osebe), 206

Dr. Zivago, roman, 44

Drab, Stane, 267

Draga pod Goteniško goro, 115

Draga pri Begunjah, 235, 277

Draga pri Višnji Gori, 498

Dragar, Franc, iz Senožet pri Litiji, 506

Dragatuš, 252

Drašča vas, 249

Dravlje, 428

Dravograd, 120, 173

Dravska banovina, 254

dravski most pod humperškim gradom pri Borovljah, 104, 125

Dražgoše, 39, 235, 385, 450, 488

– Pri cerkvi, 450

– Pri pečeh, 450

– Jelenšče, 450

– dražgoška tragedija, 460

Drčar, domobranski stotnik, 129, 177, 482

Drčar, podpolkovnik, načelnik štaba, 127, 132, 500

Drčar, oznovec, v Novem mestu, 177

Drčar-Murko, Mojca, novinarka, 54

Dremelj, Terezija, v Leskovcu, 498

Drenov Grič, 217, 233

Dresden, zračni napad, 12, 377

Drešar, Ivan, kaplan, 255

Drnovšek, dr. Janez, 11, 13, 67, 71, 74, 114, 151, 290, 441, 533

– in njegova vlada, 512

Drobnič, Anica, Bločanova, učiteljica, 241, 244, 246

Drobnič, dr. Anton, 6, 65, 101, 114, 119, 279, 283, 361, 419, 480, 507

– žena Lidija Drobnič, Ljubljana, 324

Drobnič, Jože, iz Hruškarjev, 248

Druga grupa odredov, 217, 221, 227, 232, 233, 235, 248, 250

– na Kremenjeku, 503

Druga jugoslovanska armada, 177

drugi bataljon Dolomitskega odreda, 221

drugi domobranski tečaj, 14. sept. 1944, 147

drugi kongres OF Slovenije, 223

Društvo kmečkih fantov in deklet, 95, 255

– na Mlakah in v Gradcu, 254

Društvo ljubljanskih konservatoristov, 334

Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 73

Društvo prijateljev mladine, 73

Društvo prijateljev Sovjetske zveze, 91, 391

Društvo slovenskih novinarjev, 259

društvo: Tabof, 243

Društvo za ureditev zamolčanih grobov, 259, 438

– pododbor Grčarice, 259

družina Hiti, Kovačeva, sinovi: Janez, France, Vinko, Lojze, hčere: Vika, Ana, Pavla, 246

Družina, tednik, 443

družinska politika, 56, 417

država v prehodu, 17

državljanska vojna, ne NOB, 295

državljanska vojna v Jugoslaviji, 395

državljanska vojna v Srbiji, 417

– četniki, partizani, ljotičevci, nedičevci, 417

državljanska vojna v Španiji, 43

državljanska vojna, 6, 19, 20, 2, 251, 114, 288, 385, 394, 420, 505

– nedokončana, 12

državljanske in človekove pravice, 408

Državni konservatorij v Ljubljani, 334

Državni svet, debata o vojnih zakonih, 10

Državni zbor, 19, 119, 317, 328

državnozborske volitve, 114

državotvorna zavest, 114

Dubajič, Simo, 320, 468, 497

Dubček, 42

Duclos, Jacques, 82

Duh, telegrafist,v Šentjoštu, 219

Duhovnik, dr. Jože, 484

Duhovnik, Mihael, 484

duhovniki in bogoslovci na Turjaku, 288

Duhovno življenje, list v Argentini, 242

Dunaj, 285, 487

Dunajski krog, gorenjski maturanti na dunajski univerzi, 41

Durjava, Avgust, četni komisar, 203

dvojna domovinskost kristjanov, 422

dvojni teror, 289

Dvojno brezno, 177

Dvor pri Žužemberku, 247

Dvorska vas, 220

Dvoržak, Marko, profesor, 397

Eboli, begunsko taborišče, 535

Eden, Antony, zunanji minister, 395

EDES, nacionalna ilegala v Grčiji, polkovnik Zervas, 459

Efenkova partizanska četa, 226

Ehrlich, dr. Lambert, 6, 11, 107, 144, 150, 217, 241, 242, 246, 248, 253, 273, 279, 280, 281, 284, 285, 289, 296, 300, 307, 308, 354, 356, 359, 420, 478, 528

– in Straža, 117, 313, 399, 483

– Ehrlichov Dom srečanj, 240

Eichmanov proces, 504

ekonomija sveta, 409

ekscesni pojavi partizanstva, 518

ekshumacija posmrtnih ostankov pobitih, 483

eksplozija na ljubljanski postaji, 145, 489

El Alamein, 429

ELAS, komunistična ilegala v Grčiji, vodja Aris Veluhiotis, 459

Elias, Norbert, 413

elitna ideološka manjšina, 20

emigranti, politiki in gospodarstveniki:

– in naša diplomatska zastopstva v tujini, 456

– emigranti in volilna pravica, 456

– emigranti in denacionalizacija, 456

– emigrantska publicistika po vojni, 456

Emmer, inž. Fanouš, 131, 237, 528

Emona, italijanska družba na Kočevskem, 242

Enciklopedija Slovenije, 25, 478, 502, 519

– ponatis, 375

enobe v državljanski vojni, 144, 317

– problematična gverilska vojna, 423

Epstein, Julius, Zgodba o prisilnih repatriacijah, 205, 425

Erbežnik, Janez, trgovec v Zaklancu, 217, 233

Erjavec, Aleš, 473

Erjavec, Drago, France (Frenk), Karel, Tine -Klajder, 484

Erjavec, France, Anžičkov iz Kriške vasi, legist, 197

Erjavec, Ivan, pravnik, 234

Erjavec, Jožef in Franc, iz Stične, 250

Erklavec, p. Rajner, semiški župnik, 230, 237

Erpič, Franc, poročnik, 127, 501

Eržen, Vinko, Bukovcov z Žirovskega Vrha, 219

Erženova, učiteljica, 289

estetika, 22

Euclid, 243

evharistični kongres v Ljubljani, 170, 242

Evropska konisija za človekove pravice, 238

evropska levica, 408

evropska odporniška gibanja 1939/45, 460

evropska revolucija, 18

Evropska skupnost (unija), 21, 69, 140

Evropsko sodišče za človekove pravice, 238

evropsko spoznavanje komunizma, 426

– Katin, Budimpešta, Praga, Gdansk, 426

– knjige: Havel, Sinjavski, Solženicin, 426

– berlinski zid, 426

– knjige: Preteklost neke iluzije, Črna knjiga komunizma, Rdeča knjiga komunizma, 426

– holocidni umor protikomunistične vojske, 426

Fajdiga, dr. Vilko, 281

Fajdiga, Mirko, 500

Fajdiga, Vojči-Lipa, četniški kapetan, 129

Fajfar, Tone, krščanski socialist, 230, 284, 397

Falež, Cvetko, Avstralija, 324

Falout, Jože, 293

fantovska Katoliška akcija, 244

Fantovski odsek, 22, 136, 233, 246, 255, 284, 388

– v dolski fari, 231

– na Vrhniki, 172

farna plošča v Dolenji vasi, 226

– v Žalni, 176

farna spominska plošča na Črnem Vrhu, 451

– v Horjulu, 76

– v Ihanu, 348

farne spominske plošče, 7, 97, 115, 153, 271, 420, 494, 508, 525

– prva knjiga, 494

– druga knjiga, 494

– Podkraj, Logatec, Ljubljana, 318, 179, 368

– Ambrus, 294

– pri Sv. Trojici, 224

– seznam: 44

župnijskih in 13

podružničnih plošč ter opis in ocena, 97

– v pripravi:

Vinica, Stari trg ob Kolpi, Dragatuš, Semič, Sv. Peter – Otočec, Bela Cerkev, Skocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Brusnice, Šmarjeta, 508

– zaostajajo:

Mokronog, Tržišče, Grahovo, Podlipa, Kočevsko, Kamnik, Moravče, Preddvor, Škofja Loka, Selška dolina, Primorska, 508

Fatima, 135

federativno urejena Jugoslavija, 353

Feichenfeld, Ernst, Mednarodno gospodarsko pravo, 460

Femc, Boris, kaplan v Cerknici, 244, 288

Ferenc, dr. Tone, zgodovinar, 125, 235, 259, 289, 306, 503

– sodelavec Enciklopedije, 478

Ferenčak, podpolkovnik, 535

Ferfolja, Stanko, 382

Ferfoljeva družina z Vrhnike, 172

Ferlež, Ivan, 248

Ferlin, Marjan, 259

festival Revolucija in glasba, 163

FFI, združena francoska ilegala, 459

Filipič, France, pesnik dunajskega kroga, 41

Filipič, Jakob in Jože, Podlipa, 233

Filipova pri Apatinu, v Bački, 362

Finec, Milan, pravnik, 490, 492

Fink, Marko in Veronika, 434

Fischer, dr. Jasna, 125

Flajnik, Franc, iz Nove Lipe pri Vinici, 3

Flajnik, kočevski dekan, 244

fojbe na Krasu, grobišča, 468

Fojkar, Maks, učitelj, 235

Forli, begunsko taborišče, 429, 498

formiranje vaških straž in domobranstva glede na 43. člen haaških konvencij, 460

Fort Dix, New Jersey, 205

Forte, Karlo, knjiga: Nič več strogo zaupno, 483

Fortuna, Leopolda, 223

Fossa, Giuseppe, ital. komandant, 313

Frakelj, France, Peršuhov namestnik, 355, 490

Franco, Francisco, generalisim, 43, 242, 272

francoska KP in Odbor budnosti, 44

francoska levica, 43

francoska revolucija, 43, 398, 408

francosko odporniško gibanje, 397

Frančič, Lojzka, iz Dolenje Stare vasi, 177

frančiškanska dvorana v Ljubljani, 254, 334

Frank, Ana, 490

Frank, dr. Stanislav, Avstralija, 324

Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, 377

Franki, psiholog, 327

Frankolovo, 499

Frantar, Tone, 279

Frente Popular, ljudska fronta, 43

Frolik, Jan, v Pragi, 23

Fromm, Erich, knjiga: Strah pred svobodo, 35

Front National, francoska komunistična ilegala, 459

Furet, Fran9ois, knjiga: Konec neke iluzije, 35, 43, 397, 408, 420

Furlan, dr. Boris, 391, 513

Furlan, Drago-Oran, poročnik, 102, 203, 489, 501

Furlan, Franc, 217

Gaber, Franc, bogoslovec, 135

Gaber, Slavko, minister, 15, 21, 70, 373

Gabrje pri Dobrovi, 217, 233, 487

Gabrovec, dr. Stane, Ljubljana, 313, 324

Gabrovšek, Franc, 221

– Gabrovškov dnevnik, knjiga, 22

Gabrovšek, inž. Jože-Svit, 487

Gabrovšek, Jože in sin Lojze iz Butajnove, 233

Gad-Peter Cafuta, partizan, 221, 230, 233, 273

Galič, Stane, 496

Galovič, Francka, 267

Gambarra, Gastone, ital. general, 130, 355

Gantar, dr. Kajetan, 29, 324

Gantar, Ivan, inženir, iz Idrije, partizan, 29

Gašperšič, Franc, agent Ozne, 490

Gašperšič, Franc, Crednik, 284

Gauck, Joachim, 121

– Gauckova komisija v Berlinu, 23

Gazvoda, Janez, iz Lokev pri Dobrniču, 251

genocid nad slovenskim narodom, 29, 140

genocid, 35, 42, 101, 108, 114, 204, 260, 413, 456

genocidni zločin nad domobranci, 420

Geoheli, Herman, partizan, ubit od partizanov, 228

Geoheli, Jožef, župnik v Zaplani, 172, 221, 228

Gerčar, Ivan, kaplan v Prečni, 181

Gerželj, France, Žagarjev iz Velike Stare vasi, legist, 197

Geržinič, Alojzij, 506

gesla s pridevkom “ljudski” v Enciklopediji Slovenije, 478

Gestapo, 361, 490, 495, 498

Gestrin, dr. Ferdo, knjiga: Svet pod Krimom, 135, 228

Gide, Andre, kritik stalinizma, 44, 117, 397, 514

gimnazija v Kočevju, 468

gimnazija v taborišču Spittal, 270

gladovne stavke, 114

glas genocidnega ljudstva, 418

Glavač, Franc, urednik Slovenca, 131, 457

Glavan, Franc, iz Gorenje vasi, 286

Glavič, Viktor, stotnik, 503

glavni štab v Caserti, 125

Glavnjača, kaznilnica v Beogradu, 362

Glažuta, 439

Gobbels, 523

Glibčeva mama iz Samotorice in njeni trije pobiti sinovi, 76

– Franc, Janez in Štefan Stanonik, 76

Glince, 428

Glinje pri Borovljah, 500

Gliševič, Drago, talec, 405

Globočnik, Odilo, nemški general v Trstu, 272, 506

Globočnik, Martin, 249

Globokar, Zofija, Žalna, 234

Glušič, Andrej, major, 2, 128

– stik s sokolsko organizacijo, 131

– Matjaževa vojska, 456

Gneč, 279

Gnidovec, dekan, 227

Gnidovec, dr. Janez, škof, 209

Gobec, Radovan, Mladinska simfonija, 163

Goče, pri Sv. Mariji, 487

Godina, Jože, duhovnik, 490

Godina, pater, 128

Godnič, dr., advokat, Vetrinjski črni dnevi, 132

Gole, dr. Jože, 243

Goleč, Joco (Jože, Jojo), v Trstu, 128, 490

Goli otok, 7, 11, 29, 206, 232, 391, 397, 521

Golo nad Igom, 136

Golob, Anton, kočevski kaplan, 411

Golob, Silvester, 102, 103

Golobic, Jože, 203

Gonars, taborišče, 150, 198, 242, 249, 255, 300, 313, 388, 483, 487, 516

Gorbačov, Mihail, 42, 44, 156, 387

Gorenc, Jože, poročnik, 247

Gorenja Straža pri Novem mestu, 181

Gorenje Brezovo, 197

gorenjski domobranci, 91, 127, 223, 272, 468, 482

Gorenjski glas, 447

gorenjski in notranjski četniški odred, 223

Gorenjski odred, 167

Gorica, 526

Gorica vas pri Ribnici, 410

Goričan, Henrik, duhovnik v Leonišču, 490, 492

Goriška Matica, 200

Goriška Mohorjeva družba, 200

gorjanska ali metliška četa, 230

Gorjanski partizanski bataljon, 255

Gorjup, Ferdinand, nadporočnik, 247

– Gorjup, Nande, vaški stražar, 220, 493

Gorjup, Jože (Gogo), 429

Gorjup, Jože, profesor, 463

Gorjup, Mitja, 259

Gorše, France, risarska šola, 452

Goršič, Anica, učiteljica, 78

Goršič, Franc, 401

Goršič, Jože, profesor, 243

Gosar, dr. Andrej, 128, 131, 357, 397, 528

– pismo Grazioliju, 460

Gosar, dr. Peter, Ljubljana, 324

Gospa Sveta, 285

Gospodaric, Angelca, učiteljica, 78

gospodarski in oblastniški interesi, 319

gospodinjska šola v Šmihelu pri Novem mestu, 246

gostilna pri Joževcu, 277

gošarji, gmajnarji, 45, 235, 231, 488

Gotenica, 155, 226, 252

govorjenje o žrtvah, 399

Grabnar, Andrej, 203

grad Krupa pri Stranski vasi, 254

Grad, Boris, zborovodja v Dachauu, 2

Gradec (Graz), 487

– Keplerschule, Studentenlager Hochsteingasse, 270

Gradišnik, Janez, profesor, 325

Gradnik, Alojz, 293, 312, 351

Gradnikova brigada, 130, 224

Grafenauer, dr. Bogo, 11, 117, 133

Grafenauer, Franc, profesor, 490

Grafenauer, Niko, esej o zamolčanih pesnikih, 41

Grahovo pri Cerknici, 3, 246, 485, 497

Grampovčan, dr. Janko, 217

Gramsci, Antonio, 392

grandioznost ubijanja, 412

Grapar, dr. Stane, zdravnik, 174, 492, 501

Grazioli, Emilio, visoki komisar, 119, 122, 135, 321, 354, 460

Grčar, Alojz, učitelj, 237, 430

Grčarice, 177, 190, 226, 244, 259, 266, 288, 289, 295, 299, 306, 357, 398, 439, 480, 485, 498

Grdadolnik, Franc, poročnik, 217, 240

Grebene, p. Placid, 244

Greenspan, Mors, Moderno pravo vojskovanja na kopnem, 460

Greenwood, dr. Christopher, specialist za mednarodno pravo, Tolstojeva priča, 425

Gregorc, Srečko, župnik v Šturjah, 487

Gregorič, Jože, prefekt, 313

Gregorič, Jože-Agrajski, 203

Gregorič, Lojze, 500

Gregorin, Micka, iz Vidma, 231

Gregorka, Nejko, iz Loga, talec, 274

Gregurka, France, iz Mol na Logu, talec, 274

Grgič, Silvo, knjiga Zločini okupatorjevih sodelavcev, 197, 286, 420, 501

Griesser-Pečar, dr. Tamara, 119, 123, 361

Gril,dr. Janez, 311, 323, 324

Gril, Franc, iz Brusinec pri Dolenjskih Toplicah, 177

Grm, Tončka, učiteljica, 411

Grmek, Cvetka, učiteljica, 78

Grmek, Franc, 490

Grmek, ubežnik iz Teharij, 448

Grmič, Vekoslav, škof, 100

grob Cankarja, Ketteja, Murna in Župančiča, 280

grob v Curkovem gozdu na Mali gori, 505

grob v rebri nad križevsko cerkvijo, 231

grobišča na Celjskem: Medlog, Golovec, Bezovica pri Vojniku, Marija Reka, Dolina zvončkov pod Homom, ribniki v Libojah, na Proseničkem, dolina v Košnici, gramozna jama pod Bežigradom, v Višnji vasi, 83

grobišča pobitih, 468

– Košnica, Crngrob, Krakovski gozd, Čatarjeva graščina, protitankovski jarki pri Celju in Mariboru, Brezarjevo brezno, fojbe na Krasu, 468

grobišča v Kočevju, 39

grobišča, morišča: Krimska jama, 91, 46

– Brezova Reber, 91

– Kočevski Rog, 468, -podKrenom, 219, 293

– na celjskem Golovcu, 245

– pri Jelendolu, 244

– v Bukovžlaku, 19

grobišči pri Harkovu in pri Kalininu, 523

Grosupeljska partizanska četa, 234

grosupeljsko in stisko okrožje OF, 197

Grosuplje, 284

– grosupeljska kotlina, 234

Grotius, Hugo, De iure belli, 460

Grovševa Nežka, žena Janeza Čepona, 76

Grozde, Lojze, 209, 229, 242, 290, 315

Gruber, p. Vendelin, 362

Gruden, dr. Ludvik, 223

Grudnova družina z Ulake, 220

– Gruden, Franc, sodni sluga, 220

Grum, Franc, 401

– poveljnik udarnega bataljona v Velikih Laščah, 398

– soavtor Vetrinjske tragedije, 132

– ilegala na Koroškem, 456

Grum, Janez, 129, 135, 165, 223, 340, 490, 498, 500

– akademik Janez, 131

Gubčeva brigada, 227, 247, 249, 468, 474, 497

– knjiga, 251

Guček, Milan, 473

Guernica, mesto v Baskiji, 43

Guggenheim, dr. Paul, Lehrbuch des Volkerrechtes, 460

Guillaume, Giinter, 121

Guna, Vinko, učitelj, 411, 417

– žena Marija Sajovic, iz Motnika, 417

– službeni kraji pred vojno:

Motnik, Peče, Št. Gotard, Zagorje, 417

– po vojni: Izlake, Karlovica na Dolenjskem, Ponikve, Štalcerji, Kočevje in Sv. Gregor nad Sodražico, 417

– pritožba Izvršnemu svetu LRS, 417

– pritožba na Zvezno vrhovno sodišče, 417

Guštin, Karolina in France, izpuščena, 177

Guzelj, Igor, novinar, 8

Guzelj, Stanko, ostal v Šentjoštu, 219, 223

haaška konvencija, 35, 306, 460

– haaški sporazum, 286

Habič, Janko, 127

Habič, Viktor, 129, 439

Habjan, Ivan, 400

Habsburg, Otto, sin Karla L, 124

– žena Regina v. Sachsen-Meiningen, 124

– predsednik Panevropske unije, 124

– poslanec v evropskem parlamentu, 124

Hace, Matevž, 246

– obisk v Teharjah, 481

Hacha, Emil, predsednik češkega protektorata, 459, 460

Hacin, Lovro, 361

Hafner, Janez, župnik v Gradcu, 164

Hafner, Jernej, župnik v Moravčah, 231

Halevy, Elie, 42

Handžar, 13. SS divizija, 272

Hauptmann, Heine, komunist iz Hamburga, 377

Havel, Vaclav, 1, 8, 21, 162, 182, 422, 423, 486

– Živeti v resnici, 420

Hegel, Friedrich, 96

Hegler, Franc, 138

Helsinške listine, 324

Hemingway, Ernest, 43, 514

Henke, Klaus-Dietmar, 121

Heraklit, filozof iz Efeza, 27

Herbert, Zbigniew, 392

Herblan, Janez, 485

hercegovska 29. divizija, 500

Heydrich, Reinhart, nemški protektor, 459, 460

Himmler, 412

Himna večeru, pesniška zbirka, 139

Hinje v Suhi krajini, 14, 39, 241, 242, 290, 398

Hinteregger, svetnik v Radovljici, 135

Hirschegger, Rudolf, 498

histerija množičnosti, 263

Hiti, Franc in Janez, Kovačeva iz Begunj, 244, 289

– oče Janez Hiti, kovač iz Grahovega, 246

Hiti, Matevž, 485

Hitler, Adolf, 19, 21, 26, 30, 43, 44, 107, 158, 212, 241, 254, 272, 495, 501, 502, 535

– genocid, 30

– vdor v Sovjetsko zvezo, 453

Hladnik, Janez, 221

Hladnik, Marija, 223

Hladnik, Nace, poveljnik na Veharšah, 489

Hlebš, Milan, 473

Hmeljnik, grad, 181, 289

Hočevar, dr. Franc, 125, 473

Hočevar, France, dijak, 482, 489

Hočevar, Franc, polkovnik, 320

Hočevar, Pavla, 391

Hočevar, Tone, iz Ambrusa, 526

Hohler, kaplan, 362

Hojnik, Ernest, prva žrtev, 284

Holmar, Tomaž, župnik, z Obirskega, 285

holocid, 6, 12, 151, 412, 413

holocidni umor, 10

holokavst, 6, 17, 412, 413, 518, 528

Holozan, Viki, učiteljica, 78

Honecker, Erich, 121

Horacij, starorimski pesnik, 29

Horjul in okolica, 217, 232

– Plečnikova kapela, 33

– Kraljev relief, 33

Horvat, Juš, 164

Horvat, župnik v Cerknici, 532

Hosta, Metod, iz Dolenje Stare vasi, 102, 501

Hostnik, Lojze, študent teologije, pogrešan, 177

Hotavlje pri Gorenji vasi, v Poljanski dolini, 46

Hotedršica, mlin, 505

Hranilnica in posojilnica v Cerknici, 246

Hrastenice ob cesti Polhov Gradec-Dobrova, 217, 233

Hrastnik, 215, 304, 379, 468, 469

– hrastniška morišča, 177

Hrastniški hrib, 94, 401, 473, 484, 493

– hrastniški rovi, 299

– hrastniški rudnik, 169

– hribi okoli Hrastnika, 400

Hrbljan, Franc, 485

Hren, Ignacij, vrhniški župan, 382

– Hrenova družina z Vrhnike, 172

Hren, Ludvik, ranjen na Turjaku, 284, 394

Hren, Matjaž, z Verda pri Vrhniki, 382

Hren, Anton, župnik na Blokah, 224, 289

Hrenovi, ubiti v Šentvidu pri Stični, 250

– oče Franc, sinova: France in Stanko, 250

Hrib pri Hinjah, 242

Hrib v Loškem Potoku, 34

Hribar, dr. Spomenka, 13, 50, 51, 56, 61, 162, 209, 420, 483

– O odgovornosti Cerkve, 420

– krščanski antisemitizem, 420

– državljanski spopad pred vojno, 420

– socialna beda, 420

Hribar, dr. Tine, 47, 385

Hribar, Elizabeta, 391

JHribar, Janez, minister, obisk v Teharjah, 481

Hribar, Janez, partijski sekretar, 242

Hribar, paznik, 492

Hribar, Zoran, 391

Hribernik, Rudolf, 217, 233

Hribovšek, Ivan, pesnik dunajskega kroga, 41, 139, 192, 265

Hrovača pri Ribnici, 242, 244, 480

Hrovatin, dr. Radoslav, urednik, 176

Hruščov, 42, 44

Hrušica, 487

hrvaški ustaši in domobrani, 279

Hrvati v dolini Gornjega Doliča, 418

Hubad, Jože, 144, 243, 299

Hubelj, 487

Hudales, Zoran, 330

Hudi Vrh pri Novi vasi na Blokah, 244

Hudoklin, Jože, iz Gorenjega Vrhpolja, 102

humanistična inteligenca, 114

Humanite, glasilo francoske KP, 502

Humek, Miloš, profesor, 411

Humperški grad nad Dravo, 500

– humperški most pri Borovljah, 134

Husak, Gustav, generalni sekretar, 422, 423

Husserl, Edmund, 387

Huth, Srečko, duhovnik, 217, 233, 235, 242, 403, 484

hybris: prestop meje, 412

idealizem dijaške mladine, 289

ideja samostojne slovenske države, 91, 88, 302

ideja združene Evrope, 516

identiteta, 285, 417

ideologija, družbeni pol, 327

Ideologija, politika in vera, 363

ideologije zla: fašizem, nacizem, komunizem, 338

ideološki kriteriji, 144

ideološko nevtralna šola, 16

idoli, 263

Idrija, 219

– Idrijska Zala, 501

Ig, 136, 150, 284

Ignacij iz Antiohije, 281

igralska skupina Narteja Velikonja, 340

Ihan, 231

ilegalna partijska organizacija KP Nemčije v Buchenvvaldu, 301

ilegalna vaška straža v Novem mestu, 353

ilegalni katoliški tabori na Primorskem, 487

ilegalni tiski: Svobodna Slovenija, Junaki, Slovenska akcija, 289

ilegalno prihajanje Sentjoščanov iz Italije, 223

Ilešič, dr. Svetozar, 313

Ilovar, Anton, iz Novega mesta, 181

Ilovar, Bert (Aldo?), stotnik, 128, 136, 490, 492

imena na plošči: civilne žrtve, vaški stražarji, slovenski domobranci, četniki, partizani, 442

indoktrinacija, 112

Informativni urad Slovenske legije, 250

Innsbruck, 201

Institut Hannah Arendt v Dresdenu, 23

Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 125

Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, 502

integracija in asimilacija pri izseljencih, 363

Intelligence Service, 128, 136, 490

internacionalne brigade, 43

interniranci z Brega in iz Pakega pri Borovnici v Trevisu, 225

invazija v Kvarnerju, 490

Ipavec, Maks, ribniški dekan, 242, 480

istovetenje NOB z revolucijo, 399

isto vetnostna kriza, 144

Iška vas na Barju, 289, 467

Iška, 244, 322

italijanska ofenziva, 322

– v Ribniški dolini, 226

– na Bloški planoti, 224

italijansko maščevanje za napad na železniški most pri Preserju, 228

– ustrelitev 11

kmetov iz Bresta in Tomišlja, 228

italijansko orožje za partizane, 226

Ivančič, Alojzij, 485

Ivančna Gorica, 250

Ivanič, Martin, sodelavec Enciklopedije, 478

Ivanovic, polkovnik JA, 125

Ivelja, Ranka, 361

izbris Karantanije iz zgodovinske zavesti, 163

izdaja domobranskega vodstva Nemcem, 179

izdaja in pomor domobrancev, 510

izdaja na Turjaku, 477

izdajanje glasila Zaveza, 445

izginotje Antonije Premrov, s. Karmele, 532

izginotje ligojnskih fantov, 95

izgnanstvo in človekove pravice, 404

– znamenje in spomin, 404

– v Rimu, 206

izguba resničnosti, 23

Izjava NSZ, 152

Izjava o diskontinuiteti, 24

izjava o organiziranju dem. bloka, 157

izjava o značaju KP, 151

– o slovenskem holokavstu, 151

– o slovenski politični emigraciji, 151

– o državljanski vojni, 151

izjave v Kočevju zaprtih četnikov, 289

– Pavel Vošnar, dr. Avgust Plajh, Branko Ribnikar, Jože Stepec, Franc Mihelič, Mladen Milovanovič, Stanko Not, Drago Tomažič, Milan Mahkota, 289

izjave zaprtih civilistov v Kočevju, 289

– Vinko Skubic, Cerknica, Jože Seljak, Vrhnika, Anica Drobnič, Begunje, Ivan Allmayer, Snežnik, Janez Bonač, dipl. jurist, Begunje-Cerknica, 289

izjemne pokojnine, 50

izkrcanje zaveznikov na sev. Jadranu, 288

izničenje slovenske nacionalne identitete, 163

izpovedi članov vaških straž, 289

– z Blok: Franc Oražem, Alojzij Zakrajšek, Franc Žurga, Franc Kraševec, Franc Škrabec, Jože Zakrajšek, Anton Oražem, Anton Korošec, Zavrh, 289

– iz Grahovega: Franc Sega, Josip Baraga, 289

– iz Loške doline: Janez Tome, Feliks Krašovec, Franc Krašovec, Stanko Ravšelj, 289

– iz Loškega potoka: Janez Roje, Ivan Košmrlj, Ivan Lavrič, Jože Zbačnik, Anton Bartol, 289

– iz Begunj pri Cerknici: Alojz Stražišar, Vincenc Hiti, Anton Debevec, Jože Debevec, Alojz Matičič

– drugih: Ivan Otoničar, Menišija; Stane Cimperman, Gošič; Anton Obreza, Selšček; Franc Rot, Župeno; Gabrijel Jesenovec, Vrhnika; Marjan Končan, Celje; Ljubomir Konečnik, Guštanj; Jožef Kralj, Skocijan pri Mokronogu; Gabrijel Capuder, Ljubljana-Bizovik; Peter Marcelan, Cerknica; Jože Obed, Ljubljana; Viktor Svigelj, Dolenje Jezero; Alojz Groznik, Dolenja vas-Temenica; Franc Gnidovec, Veliki Lipovec-Ajdovec; Stanko Skedelj, Jože Škufca, Ivan Pavlin, Brusnice; Jože Pušavec, Trška Gora, 289

izpraznjena področja Slovenskih goric, Haloz, Kozjanskega, Suhe krajine, Bele krajine, Kočevske, Brkinov, tolminskih hribov, Logaško-idrijske planote, 207

izrednost dogodkov, 412

izročitev beguncev partizanom, 258

izročitev Ljotičevih prostovoljcev, 125

– slovenskih domobrancev, 125, 304, 308

– preteča izročitev civilistov, 304

izselitev v Srbijo, 417

– Gornji Milanovac, Ljig, Zemun, 417

izseljenci iz Bele krajine, 230

izseljenci med nami, 438

izseljevanje iz okolice Krškega in Brežic, 181

– vŠlezijo, 417

izstop iz Jugoslavije, 5

Iztok-Dobrivoj Vasiljevic, na Suhorju, 230

izvirni greh protikomunistov, 63

Izvršni odbor NSZ, 445

Izvršni odbor vrhovnega plenuma OF, IOOF, 122, 133, 242, 284, 288, 306, 312

Jaboor, miss Margaret, 270

Jager Franc, oskrbnik strelišča, 496

Jagerbirt, 242

Jagodic, Jože, 79

Jagodic, Viktor, prva žrtev Vosa, 534

Jajce, 412

Jakac, Božidar, akademski slikar, 312, 452, 492

Jakhel, Adolf (Dolfe), 234

Jaklič, Franc, pisatelj, 284

Jaklič, Kristina, 220

Jaklič-Klanšek, Marjana, 169, 293

jakobinci, skupina oboroženih fanatikov, 23

jakobinizem, jakobinski teror, 43, 408

Jakopin, Lojze, Tone, Jože, 485

Jakopin, Stane, 485

Jakoš, Joško, poveljnik postojanke Črni Vrh, 505

Jakša, Karolina, iz Pribišja pri Semiču, 230, 267

Jakus, Bogomil in Irena, 259

Jalen, Janez, župnik v Notranjih Goricah, 228

jaltska konferenca, 192, 205, 299

Jaltski dogovor, 125

Jama pod Krenom v Rogu, 151, 223

Jama v Rogarskih klancih, 177

Jambrek, Peter, 162, 320

jame in brezna: Brezarjevo brezno, Kočevski Rog, rovi in jaški od Laškega do Hrastnika, 8

– nad Hrastnikom, 225

Jamnik, Ludvik, urednik Slovenske države, 253, 323

Jan, Branko, 136, 492

Jan, Ivan, partizanski pisec, 10, 447, 450

Jančar, Drago, 502

Jančar, Jože, medicinec, tolmač, 79, 270

Jančar, Marija, in njena družina, 470

Janez Pavel II, 27, 204, 363, 434

Janez XXIII, 265, 363

Janez, napol slepi domobranec, 177

Janež, dr. Janez, 132, 215, 223

Janež, Viktor-Jovo, partizan iz Dolskega, 231

Janežič, Ivanka-Zeni, Spodnja Slivnica, 234

Janežič, Lojze, ubit v Stični, 250

Janežič, Marija, iz Gabrja pri Stični, 250

Janežič, nadporočnik, 535

Jankovec, Janez, 233

Janša, Florjan, iz Samotorice, domobranec, 274

Janša, Janez, 26, 28, 47, 54, 57, 70, 71, 155, 156, 209, 398, 400, 502, 522, 533

Janša, Tone, Jaka, Ivan, z Loga, talci, 274

Japelj, Štefan, 382

Jarc, Alfonz, starotrški župnik, 252

Jarc, Dominik, 474

Jareb, dr. Jerome, 125

Jaritzova žaga v Borovljah, 500

Jaruzelski, general, 387

Jauh, pater Janez, jezuit, 506

Jauhe, partizanski tabor, 284

javno mnenje, 327

javnopravne družbene norme, 413

Javor, 498

Javorje, 488

– Marjančin Francelj, 488

Javornik, Jože, 1

Javornik, Mirko, Basajev svak, 32

– urednik, 244, 246, 281, 397

Javorovica, 102, 115, 203, 249, 267, 492, 501

Javorska Reka, 498

Javoršek, Jože-Franček, 220, 227, 230, 232, 286, 306, 312

Jazbina nad Segovo vasjo, 34

Jeglič, AntonBonaventura, škof, 73, 158, 255, 246, 326, 465

– Jegličev dom na Novem trgu, 312, 313

Jeglič, Josip in Ljudmila, v Teharjah, 481

Jeglič, Stanko, župnik, 223

Jeglič, stotnik, 233

Jelcin, 523

Jelendol pri Rakitnici, 190, 226, 248, 288, 412, 413, 439, 480

Jelinčič, Zmago, 57, 162, 319, 502

– Slovenska nacionalna stranka, 533

Jeločnik, Nikolaj, 340

Jelovica, 450

Jenič, Johan, iz Gornjih Lakovnic, ubežnik, 177

Jenko, Franci, iz Dravelj, 428

Jenko, Janez, kurat na vlaku z ranjenci, 482

Jenšterle, Marko, Kocbekovo komuniciranje z zgodovino, 117

Jeranove programske točke, 89

Jereb, Franc, domobranec iz Rovt, 482

Jeričev Jože, iz Gorenje vasi pri Dobrniču, 503

Jerina, Ciril, župnik v Borovnici, 225, 228

Jerman, Fran, pričevalec, 177

Jerman, Jaka, bogoslovec iz Komende, 233

Jerman, Marjan, 439

Jerman, Marko, 311

Jerman, Miha, sodnik, 254

Jernej iz Loke, slikar, 277

Jesenovec, Andrej, iz Sentjošta, 233

Jesenovec, Gabrijel, 288, 439

jetnišnica Begunje, 277

Jevnica, 231

Jevnikar, France, Svetinov iz Spodnjega Brezovega, legist, 197

Jeza, France, krščanski socialist, samorastnik, 312, 456

Jeza, Maks, 313

Jezeršek, Janez-Sokol, 254

Jezeršek, Ludvik, sodnik, 223

jezik ironije in cinizma, 412

Jež, Boris, novinar Dela, 23

Ježek, Matej, župnik v Begunjah, 244, 246

Jezica, 116

Ježovnik, Ferdo, 400

Johnson, major, 304

Jonas, Hans, knjiga: Načelo odgovornosti, 4, 17, 422

Jovan, Niko, 484

Jovanovič, četniški polkovnik, 500

Jožef II, cesar, 284

Judenburg, begunsko taborišče, 78, 429

Judenburg, vračanje kozakov, 125

Judnič, Stanko, poročnik, 247, 500

Judt, Tony, zgodovinar in sociolog, 397, 420

Jug, Donat, frančiškanski brat, 160

Jugoslov. demokratska stranka, JDS, 255

Jugoslov. nacionalna stranka, JNS, 353, 357, 359

Jugoslovanska orlovska zveza, 296

Jugoslovanska radikalna zajednica, JRZ, 255

jugoslovanska revolucija, 104

Jugoslovanska tiskarna, 231

jugoslovanska vlada v Londonu, 306, 322, 353, 357

Jugoslovanska vojska v domovini, 271

jugoslovanski narodni odbor (v Dachauu), 492, Juhant, dr. Janez, 324

Jung, dr, zdravnik na vlaku z ranjenci, 482

Juranič, Oskar, 492

Jurca, Frančiška, iz Gorenja pri Postojni, 246

Jurčec, Ruda, umik od Sodobnosti, 117, 397

Jurečič, Stanko, pričevalec, 177

justificirani v rajonu Stari trg, 252

– Katarina Bare, Marija Fugina in sestra Rozalija, Marija Gregorič in sin Peter, Jože Jonke, Katarina Pere in brat Mihael Koče, Marko Sertič, Vincenc Štefane, Marija Verderber, 252

Justin, dr. Matej, 465

Jutro pozabljenih, zbornik, 41, 312, 313

Jutro, dnevnik, 122, 248

Juvan, dr. Vladimir, zdravnik, 244

Juvan, Tone, 484

Kacin, dr. Anton, Gorica, 490

Kacin, dr. Lovro, 23

Kadunc, France, na Turjaku, 129

Kajndol, 217, 221

kakovost kulturnega prostora, 422

Kalenič, Ilija, v kočevskih zaporih, 266

Kalin, Zdenko, 276

Kalist, pater, 229

Kalvarija, 464

Kambič, katehet, 428

Kamnik pri Preserju, 150

Kamnitnik pri Škofji Loki, 235

Kanadski mučenci, 315

Kanduth, Josef, monsinjor, 500

Kanižarica pri Črnomlju, 230

Kant, (Immanuel), 387

Kantušer, Božidar, politični emigrant, 163

kaotična kultura niča, 426

Kapetanovič, Mile, četniški major, 131

kapitulacija Italije, 19, 175, 219, 220, 221, 224, 227, 288, 439

Kapš, Anton, 267

Kapš, Magdalena in hči Magdalena Verderber, 252

Kapš, Polde, 230

Kapš, Stanko, župnik v Dolenji vasi, 226

Karantanija, 162

Kardelj, Edvard-Krištof, 18, 27, 45, 133, 144, 224, 230, 237, 244, 252, 261, 276, 279, 290, 306, 312, 399, 475, 483, 528

– Kardeljev ukaz, 398

– vRibnici, 300

kardeljanstvo, 527

Kardeljev citat na čebinskem kongresu, 309

– mit revolucije, 25

– povelje, 284, 527

– komune, 284

Kardeljevo in Kidričevo geslo, 408

Kardeljevo in Titovo življenje, 375

Karel L, avstrogrski cesar, 27

Karlin, škof, 487

Karlovica, 220

kartoteka KPS o nasprotnikih, 456

kartuzija Pleterje, 255

Kasche, nemški poslanik v Zagrebu, 135

Kastelic, Anton, Kravcarjev oče, župan na Selih pri Šumberku, 256, 227

Kastelic, Ignacij (Nace), Brezarjev Nace iz Poljan pri Mirni Peči, 249, 251

Kastelic, Jože, Toronto, 324

Kastelic, Tone, Kozlevčarjev iz Sada, 227

Kastelic, Tone, na Turjaku, 175

Kastelic, Tone, ubit na Primskovem, 250

Kastelic, Vinko, kaplan v Šentjerneju, 255

Katin, 35, 279, 290, 308, 413, 468, 478, 523

– katinski fascikel, 387

Katoliška akcija in stražarji, 26

Katoliška akcija, KA, 181, 220, 240, 241, 242, 255, 267, 273, 284, 289, 290, 296, 388, 393, 492

– zimski tečaj v Križankah, 255

– pravila za kmečko mladino, 255

– Odarjev katekizem, 255

– v Dolu, 231

– za učiteljice, 244

– kmečka Katoliška akcija, 246

katoliška Cerkev na Koroškem, 285

– v Jugoslaviji, 395

katoliška levica okrog revije Esprit, 44

katoliški izobraženci, 326

– shod v Ljubljani, 285

– izobraževalno društvo, 487

katoliško prosvetno društvo, 246

– v Begunjah pri Cerknici, 244

katolištvo, 410, 413

– in komunizem, 378

Kautsky, Kari, 42

Kavčeva Francka, iz Bezuljaka, v Teharjah, 481

Kavčič, Hinko, 284

Kavčič, Stane-Džuro, sekretar komiteja, 47, 217, 221, 225, 233

Kavčič, Vladimir, publicist, 290, 473

Kavčnik, Ivan, partizan, padel, 274

Kavčnik, Leo, 391

kazenski zakonik Republike Slovenije, 108

Kebe, Tone, 217, 221, 232, 478

Keightly, Charles, general, poveljnik 5. korpusa, 125, 425

– sin Richard Keightly, generalmajor, 425

Kellerberg ob Dravi, begunsko taborišče, 78, 132

Kemprle, Polde, novinar, Gorica, 487, 490

Kenk, Jaka, policist, 498

Kennick, W, senator ZDA, 516

Kerčeva Lija, 432

Kerenski, Aleksander, 133

Kermauner, dr. Taras, 41, 159, 420

Kermauner, Dušan, 118

Kern, Vladimir, 173

Kernc, Marija, 223

Kerševan, 373

Keržič, Ivana, iz Ribnice, 288

Kidrič, Boris-Peter, 12, 18, 55, 117, 122, 133, 144, 190, 230, 232, 233, 237, 242, 246, 250, 261, 276, 279, 284, 306, 398, 412, 467, 502

Kidrič, Zdenka, vodja ljubljanskega Vosa, 483

Kidričeva gesla osvobodilnega boja, 133

Kidričevo in poboji, 12

Kien, Vladimir, 439

Kiep, Otto, komunistični funkcionar, 301

Kikelj, Jaroslav, 11, 107, 144, 208, 214, 244, 246, 255, 279, 289, 300, 354, 356, 393, 420, 483

Kimovec, Janez, porotnik, 492

King, Martin Luther, 392

Kirk, Alexander, 125

Kittlaus, Manfred, vodja preiskovalnega urada, 121

Klanjšek, Z, sodelavec Enciklopedije, 478

Klanšek, Angela, učiteljica, 78

Klarič, Ivan-Janez, zarjan, 312, 313

klasična gimnazija, 334

Kleč pod Mirno goro, 267

– klečka partizanska četa, 230

Kleče, vaška straža, 492, Klečet pri Žužemberku, 136

Klemenčič Alfonz, prost, 492

Klemenčič, dr. Lojze, zdravnik, 237

Klemenčič, Janez, župnik na Igu, 244

Klement, p. Norbert, metliški kaplan, 230, 252, 254

Klep, Stanislav, 18, 279, 480

klerikalno-komunistični časi, 22

Klimov, Ivan, katinska priča, 523

Klinec, dr. Rudolf, škofijski kancler v Gorici, 291, 487

Ključ, partizansko taborišče, 190, 233, 388

Klopčič, dr. Peter, Toronto, 324

Klopčič, Jožko, iz Vrhpolja pri Moravčalj’, 394

Klopočišče nad Slekoti, 487

Klim, Nada, učiteljica v Štalcarjih, 411

Kmecl, Matjaž, Postna premišljevanja, 29

Kmečka zveza, stanovska organizacija, 254

– sekcija: Ženska kmečka zveza, 254

– sekcija: Zveza absolventk kmetijsko gospodinjskih šol, 254

– na Selih, 256

– v Dornberku, 200

Kmetijska nabavna in prodajna zadruga, 233

Kmetijska šola na Grmu pri Novem mestu, 254

kmetijska zemljiška politika, štiri obdobja: “zemljo tistemu, ki jo obdeluje”, “kmečke delovne zadruge”, “izgradnja industrij skih agrokompleksov”, “združevanje zemlje, dela in sredstev v kmetijstvu”, 207

Kmetska zveza v okviru SLS, 254

Knap, Pavla, iz Dolenjih Otav, 248

Knez, Rihard, 223

Kneževič, Milenko, 279

Knežja Lipa, 411

Knežja vas pri Dobrniču, 503

Knight, dr. Robert, referat: Harold Macmillan in kozaki, 125, 425

– mapa FO 1020/42: Zavezniška komisija za Avstrijo, 425

Knoj in knojevske enote po vojni, 473, 497

Knuplež, kapetan, 154

koalicijska pogodba med SKD in komunisti, 52

Kobal, Ivan, župnik na Črnem Vrhu, 505

Kobal, Miloš, 490

Kobenzen, Jože, 230

Koblar, Franc, 122

Koblarji pri Kočevju, 526

Kocbek, Edvard, 11, 17, 20, 51, 55, 117, 118, 159, 190, 227, 230, 242, 244, 248 265, 274, 312, 313, 319, 327, 354, 370, 397, 398, 474, 483, 528

– in OF, med vojno in po vojni, 55

– dnevnik: Tovarišija, Listina, 242

– in njegov utopizem, 393

Kocbekov model kolaboracije, 161

Kocbekovo Premišljevanje o Španiji, 420

Koče, dr. Juraj, poslanec SLS, 252

Koch, Stephen, Dvojna življenja, knjiga, 43

Kociper, dr. Stanko, 131, 135, 165, 203

– knjiga: Kar sem živel, 22

Kociper, Stanko-Kosta Kositer, partizan, 254

Kocjan, Elko, 487

Kocjan, general, 290

Kocjančič, Boris, 439

Kocjančič, Janez, 21, 56, 114

Koczanowicz, Leszek, profesor, 21

Kočar, Jože, 489

Kočevarke v Teharjah, 481

Kočevje-Rudnik-Željne, pot v Rog, 526

Kočevje in Kočevsko, 3, 8, 84, 103, 219, 220, 259, 335, 379, 412, 416, 468, 526

– Kočevski proces, 29, 130, 167, 190, 288, 306, 398, 439, 468, 480

– boji 1945, 134

– šest, sedem vlakov domobrancev, 507

– Marijin dom, sedaj občina, 507

– Dom slepih, sedaj avtobusna postaja, 507

Kočevska in Kočevarji, 36, 242

– na begu iz brežiškega območja, 319

Kočevska Reka, zaprto območje, 226, 319, 527

Kočevski Rog, (glej tudi Rog), 10, 19, 29, 48, 50, 51, 70, 84, 86, 96, 105, 113, 119, 132, 151, 169, 177, 178, 174, 191, 214, 215, 216, 219, 220, 225, 252, 253, 260, 274, 279, 283, 287, 288, 290, 293, 299, 304, 311, 335, 379, 398, 400, 413, 415, 416, 424, 427, 434, 435, 437, 438, 455, 468, 469, 470, 473, 478, 479, 493, 497, 499, 506, 507, 528

– dvanajst tisoč smrtnih bolečin, 424

– del velikega Slovenskega Roga, 424

– vseslovenski shod, 424

– Pozelnik iz Škrlavice, ušel iz brezna, 424

– Križev pot, kiparja Staneta Jarma, 424

– beograjski nadškof dr. France Perko, 287

– govorniki: Janez Žlindra, Andrej Meglic, Stane Štrbenk, 287

– pevski zbor Andrej Vavken iz Cerkelj na Gorenjskem, vodi Damjan Močnik, 424

– osvetlitev medvojnega in povojnega dogajanja v slovenskem narodu, 287

– enobe v Rogu, 287

Kočevski Rog, iskanje grobišč, 507

– brezna pod Krenom, Macesnova gorica pri telefonskem drogu 216, 468

– rešenca iz brezna: France Dejak in Milan Zajec, 507

– pot v Rog: Šalka vas-Željne, čez Malo goro pod Krenom in Ronjem proti Macesnovi gorici, za Kočevsko Malo goro, pred pogorjem Velikega Roga, 507

– Kren, hrib Ronj in Križmanova koča, 507

– Ušiva jama, 507

– žaga Rog, 507

Kočevski Rog, ureditev, 441

Kočevski zbor odposlancev slov. naroda, 288, 528

kodeks človekovih naravnih pravic, 35

Koder, Vinko, 484

Kodreti, 487

Koestler, Artur, 43, 408

Kofalt, Jože, duhovnik, 230, 237

Kogej, Pavel, 169, 173, 180, 229, 330, 434

Kogovšek, Franc, Rovte, 501

Kogovšek, Ivan, Jože in Valentin, iz Podlipe, 233

Kogovšek, Janez, Skrotnik, 221

Kogovšek, Janez, Šelovs, iz Smrečja, 230, 233

Kogovšek, Lovro, Smrečje, 233

Kogovšek, Stane, Jurčkov, iz Zažarja, 489

Kokalj, Anton, polkovnik, 357, 432, 464, 506

– internacija v Gonarsu, v Monte Male pri Torinu, Padova, 506

– inšpektor Slovenskega domobranstva, 506

– vodja urada za obnovo, 506

– poveljnik primorskih domobrancev, 506

– smrt sina Tonija oktobra 1948, 506

Kokalj, z Iga, partizan, 266

Kokaljeva, dr, zdravnica, na Koroško, 177

kolaboracija domačih oblasti, in mednarodno pravo, 460

– revolucija in zločini, 348

– prisega, diskvalifikacijsko sredstvo, 534

kolaboracija, 158, 289, 501, 528

– KP Francije z okupatorjem, 82

– nacistične Nemčije in Sovjetske zveze, 514

– kolaboracija KPS in partizanov z Nemci, 460

– OF in KPS z okupatorji, 91

– z okupatorji pri nas, 307

– Stalin-Hitler, 26

– med Italijani in partizani, 172, 266, 394

– Zahoda s Stalinovim klasicidom, 30

kolaboracionizem s komunistično oblastjo, 385

Kolakowski, Leszek, 4, 182, 317

Kolarič, dr. Jakob, 220

Kolarič, Rudi, Cleveland, 324

Kolbe, Maksimilijan, 333

Koledar svobodne Slovenije, 126

kolektivizacija v Sovjetski zvezi, 228

Kolman, Ludvik, stotnik, 222, 225

Kolman, Mara, 253

Kolovrat nad Izlakami, 244

Kolšek, Friderik, celjski opat, 245

Koman, Boris, kaplan, 78, 139, 393

Koman, Ljudmila, brat Polde, 484

komandant Johan, 252

Komar, dr. Milan, Bs. As, 324

Komenda, 158, 410

Komin, brodar v Bevkah, 274

kominterna, 42, 43, 44, 91, 133, 162, 190, 192, 254, 289, 483, 502, 528

21

pravil, 133

kominternska univerza, 26

komisija resnice v Južni Afriki, 508

komisija za raziskovanje povojnih pobojev, 399

Komlanec, Anton, ekspozit pri Sv. Križu, zaprt v umobolnici 231

Komljanec, Janko, prečenski župnik, 181, 227

Komotar, dr. Anton, 203

– dr. Andrej, 190, 490

Komovec, Jože, gorenjski domobranec, 482

Kompare, Franc-Igor, nadporočnik, 217, 233, 247

Kompolje, 284

komsomolci, 68

komunisti, pod fašizmom, 487

komunisti, prenovitelji, 52

komunistična diktatura, 347

– ideološka indoktrinacija, 319

– oligarhija, 413

– oblast in Cerkev, 123

Komunistična partija Slovenije, 67, 71, 100, 107, 279, 289

– celica v Slapah, 487

komunistična revolucija, 21, 303, 408

– totalitarna diktatura, 423

komunistični celici v Beli krajini, 254

– na Mlakah pri Podzemlju in v Gradcu, 254

– Janez Marentič, Jakob Butala, Lojze Mihelčič, 254

Komunistični manifest, 212

– teoretiki: Marx, Lenin, Plehanov, Korsch, Lukacz, Kardelj, 212

komunizem industrijskega tipa, 327

komunizem kot negativni odtis krščanstva, 163

– ideološko sovraštvo do krščanstva, 163

– krščanstvo postavlja ljubezen in duhovnost nasproti sovraštvu in materializmu, 163

komunizem v praksi, 35

– Lenin, Stalin, Mao, Ho Ši Minh, Castro, Mengistu, Pol Pot, Ceausescu, 35

– teror kot oblika vladanja, 35

– množični zločin kot sistem vladavine, 35

– razredna vojna, dekulakizacija, 35

– lakota kot orožje, 35

– eksekucije, likvidacije, deportacije, 35

– bilanca zločinov proti ljudem, 35

– Džerdžinski, Jagoda, Ježev, 35

komunizem kot svetovno gibanje, 20

– pojav, ki izstopa, 23

– politična filozofija in praksa, 35

– Platonova Država, Thomas More, Utopija, 35

koncentracijska taborišča, italijanska, 113

– taborišče na Rabu, 251

– Gonars, Treviso, Padova, Rab, 321

Končan, zdravnik na vlaku z ranjenci, 482

Končan, Marjan, 129, 439

Končanova družina, na Logu pri Vrhniki, 274

Končanova: France in Marija, ubita z enim samim strelom, 233

Konec neke iluzije, esej, 43

Konečnik, Ljubomir, 439

konferenca duhovnikov žužemberške dekanije, 227

konferenca na Cinku, 254

konflikt med politiko in etiko, 35

kongres Demosovih občinskih odborov, 319

kongres KA za dekleta v Rimu, 267

Kongres Kristusa Kralja v Ljubljani, 170, 284

Kongresni trg, 412/

Konobelj, Franc-Slovenko, 447

Konrad, Gyorgy, 4

kontinuiteta s totalitarno državo, 162

kontrarevolucija, 241, 430

kontrolna komisija IOOF, 312

kontrolor Demosa, 67

Konvencija o varstvu človekovih pravic, 238

Konvencija OZN o genocidu, 99

Konvencija za preprečevanje in kaznovanje zločina genocida, 413

konzulta ali sosvet, 122, 289, 337, 483, 492

Kopač, Janez, voditelj zimske šole KA, 255

Kopanj, 234

kopernikanski obrat, 22, 23, 413

Kopitar, Jože, predvojni komunist, 228

Koprivica, Danilo, četniški major, 130, 190

Koprivnik na Kočevskem, 247, 249

koprivniški dogodki, 411

Kopušar, Milan, kaplan, 1

Korelc, Ivan, v Knežji vasi, 503

Korena nad Horjulom, 217, 221, 233

Korimšek, Anton, na Teharjah, in brat Jakob v Kočevju, 231

Korošcev oče, z Jeršanovega, v Šentvidu, 224

– žena Frančiška Korošec s sedmimi otroki, 224

Koroščeva Slovenska ljudska stranka, SLS, 22

Koroščevi z Bočkovega, mlin, 224

Korošec, dr. Anton, 27, 91, 254, 284, 296, 326, 359

Korošec, Ivan, ubežnik iz Teharij, 324, 330, 434, 448, 479, 501, 520

– knjiga: Prva nacionalna ilegala, 227, 255

– Pavlinka Korošec, hčerka, 479

– brat Niko, ubežnik iz Teharij, 448

koroški levičarji, 285

Koroški odred, 167, 500

Kos, dr. Milko, 313

Kos, Janez, 136

Kos, Janko, študija: Živi in mrtvi, 41, 139, 478

Kos, Stane, /Nikolaj Jeločnik/, 340

Kos, Stanko in Pavel, Vinharje, 235

Kosmač, Ciril, 513

Kosmač, France, pesem: V boj, 176, 279

Kostanjevica na Krki, 249, 439

kostnica Gradič nad Kobaridom, 115

Koščak, Jože, 1

Koščak, Milka, s Kožljeka, umorjena, 481

Košenina, Slava, 405

Košir, Franc, župan, 127, 235

Košir, Miro, orožnik, 246

Košmrlj, župnik, 465

Košnica, grobišče, 401, 468

Košorok, Ivana, učiteljica, žrtev partizanov, 160, 242

Košutič, Avgust, Hrvaška kmečka stranka, 395

Kotnik, Franc, v Munchnu, 3

Kovač, Tonček, 401

Kovač, Miha, urednik, 375

Kovač, poročnik Obveščevalnega centra, 490

Kovačevi sinovi: France, Jože in Simon, 231

Kovačevi, v Sodražici, 242

Kovačič in njegova družina, gozdni čuvaj, 224

Kovačič, Dimitrij, predsednik sveta mesta Ljubljane, 419

Kovačič, Oskar, 133

Kovšca, Gašper, v Kožmanih, 487

Kovšca, Slavka in Frederika, sestrični, 487

Kozak, Ferdo, 117, 391

kozaški tabor pri Peggezu, 425

– kozaška generala Škuro in Krasnov, 425

– nemški general von Panvvitz, komandant 15. kozaškega korpusa, 425

Kozina, Franc, rešenec iz brezna, 178, 195, 468

Kozina, Marjan, Partizanska epopeja, 163

Kozinc, Miha, minister, 29

Kozinova družina, iz Zapotoka, 226, 242, 475

– France Kozina, umorjen nad Krempo, 160, 226, 242

Kozlerjeva gošča, 499

Kozlevčar, France, ubit v Velikem Gabru, 250

Koželj ski graben, partizansko taborišče, 248

Kožentavra pri Borovljah, 500

Kožljek, 233, 244, 246

– kožlješke žage, 248

Kožuh-Novak, Mateja, 69

Kožuh, dr. Ludvik, 1, 220, 266

KP Španije, 43

KPD, ilegalna kom. partija Nemčije, 377

KPJ, kom. partija Jugoslavije, 513, 528

KPS, kom. partija Slovenije, 47, 49, 51, 91, 108, 125, 241, 288, 306, 353, 391, 439, 502, 528

– zgrajena na načelih boljševizma, 309

Kragelj, Jožko, 487, 489

Kragelj, Viktor, politkomisar, 180

Kragulj, partizan v Dolomitih, 221

Kraigher, Boris-Janez, 144

Kraigher, dr. Alojzij, 492

Kraigher, dr. Vito, operativni šef Vosa, 457, 107, 439

Kraje, Lojz /oče/, in Niko /sin/, 485

Krajček, z Vidma pri Dobrepolju, 138

Krajevni leksikon Slovenije, 103

Krajnik, dr. Pavle, 316

Krajnik, Martina, učiteljica, 78

Krajnik, Peter, 139

Krajnik, Tončka, 403

Krakovski gozd, grobišče, 468

kralj Peter 11, 30, 357

Kralj, Boris, igralec, 248

Kralj, dr. Janko, Gorica, 190, 200, 487, 490

Kralj, France, kipar in slikar, 33

Kralj, Ivan, pričevalec, 177

Kraljeviča pri Sušaku, 246

kraljevska banska uprava, 410

kraljevska vlada v Londonu, 357

Kraljic, Anton, organist, 234

Kraljic, Anton, Virski Tone, 330

Kraljic, dr. Janez, kanonik, 244

Kraljic, Štefan, katehet, 78, 172, 190

Kramar, dr.Albin, 321

Kramar, Ivan in Lojze, iz Šmarja, v Kanadi, 3

Kramberger, dr. Franc, škof, 400, 418

Kramberger, Ivan, izNegove, žrtev atentata, 50, 57, 162, 383

Kramer, dr. Albert, minister, 122, 131, 528

Krampelj, Tone in Jože, 386

Kranjc, Jože, iz Dobca, poveljnik VS, 244, 246, 248, 289

Kranjc (Kranjec), Marko, 122, 321, 500

Kranjc, Milan, kapetan, 130, 181, 259, 289

Kranjc, župan v Begunjah, 246

Kranjec, Miško, pisatelj, 117, 223, 397, 412, 473

Kranner, dr. Martin, 388, 490

Kraševec, France, Kukec iz Starega trga, 481

Kraševec, Janez, z Ulake na Blokah, 500

Kraševec, na Hribarjevem pri Novi vasi, 224

Kraševec, Stane, 439

Kratohvil, Brane, 489

Kravanja, Milan, 237

Krečič, Primož, 361

kredibilnost, 21

Kregar, Cilka, France in Rafko, Jože, Karel, 484

Krek, Alojz, 223

Krek, dr. Janez Evangelist, 159, 242, 326

– Krekova gospodinjska šola, 244

– Krekova proslava, 246

Krek, dr. Miha, 32, 126, 128, 205, 220, 223, 237, 255, 272, 331, 361, 399, 432, 490, 513

Krek, dr. Miha, dobrodelni odbor v Rimu, 456

Kremelj, 43

Kremenjek pri Šumberku, 230, 250

Kremenšek, dr. Slavko, 359

Kremžar, France, oče, predsednik taborskega parlamenta, 104, 119, 127, 500

Kremžar, dr. Marko, sin, 79, 324, 325, 484, 485

Kremžar, France, sin, poveljnik v Grahovem, 289, 340, 453, 485

– Kremžarjev krožek, 453

Kren v Kočevskem Rogu, 141, 297

Kren(n)er, Franc, podpolkovnik, 30, 127, 132, 177, 223, 272, 482, 490, 500, 506

– poveljnik umika v Vetrinj, 456

Krenz, Egon, 121

Kreon, 31

Kres, mesečnik ZFO, 170

Kreslev Tone, 451

Kreslevo, nad Polhovim Gradcem, 451

kresni večer na Blokah, 244

Krevs, Lojze, 500

Kri in Zemlja, list, 126

Krimska jama, 18, 91, 225, 244, 246, 248, 467, 468, 483

Krimski odred, 312

Krimski teren, 322

Kristane, Leon, župnik s Prežganja, 160

Kriška vas, 247, 249

Kriva Vrba, 125

krivda za padec Grčaric, 130

Krivic, Matevž, 223

Krivic, Vladimir-Matevž, tožilec na dachauskih procesih, 223, 478

kriza demokracije, 328

– intelektualcev, 17

Križ na Gori, revija, 397

Križ, Ladislav, major, 128, 490, 492

Križaj, dr. Peter, 492

Križaj, Franc, v Trstu in Senožečah, 410

Križaj, Karolina-Lina, učiteljica, 410

Križan, Franc, župnik, 313, 370

Križe pri Tržiču, 489

križevniška cerkev v Ljubljani, 334

Križevska vas, 231

Križman, Andrej, duhovnik, 129, 130, 223, 289, 357, 490

Križman, Nace, gozdni čuvaj, 220, 493

Križman, Nace, zborovodja, 323

Križnar, Ivan, in Milena Vrenčur, knjiga: V

navskrižnem ognju, 197

Križnar, Ivan, sodelavec Enciklopedije, 478

Križnic, Marija, 223

Krkovič, Tone, 167

Krleža, Miroslav, hrvatski pisatelj, 163

Krmelj, Leopold, Zgornji Podborštarjev v Smoldnu, dnevnik, 450, 488

Krmelj, Maks-Krivar, narodni heroj, 235, 488

Krmelj, Matevž, bogoslovec, iz Stare Loke, 394

Krmelj, Matevž, kovač z Loga, 488

Krog, katoliški kulturnoumetniški klub, 334, 453

kronike partizanskih brigad, 501

Krošelj, Anton, profesor, 128, 237

Krst pri Savici, 264

Krščanska delavska mladina, 296

krščanska demokracija, 161

krščanski demokrati, 9, 212

krščanski socialisti, KS, 279, 312, 385

– inNOB, 308

krščanstvo v šoli, 16

kršenje pisemske skrivnosti, 347

krška škofija (Gurk) v Celovcu, 285

Krško, 249

Kjrumpestar, Franc, gregorski župnik, 160

Krvava peč, 248, 467

Kržišnik, dr. Anton, glavni sodnik na Kočevskem procesu, 439, 488

Kržišnik, Lojze, iz Kostanjevice, 526

Kucja dolina, 493

Kučan, Milan, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 22, 28, 47, 54, 64, 67, 70, 74, 105, 115, 124, 144, 155, 162, 167, 173, 209, 259, 279, 290, 319, 383, 402, 512, 533

Kučani in Bavčarji in Školči, 74

Kuhar, dr. Alojzij, 237, 272, 331, 355, 490, 513

– Kuharjevi londonski govori, 289

Kuhar, Franc, z Vidma pri Dolu, 231

Kuhar, Josip, četniški kapetan, 128, 223

Kuhar, Lovro, 228

Kuk, dr. Avguštin, Toronto, 324

Kukec, Franc, z Rake, 203, 501

Kukman, dr. Vladimir, 492

KukovVrh, 488

Kukovčeva družina iz Polja, 473, 481

Kukovica, dr. Alojzij, profesor, filozof, 363

Kukovica, Ivan, 473

Kukovica, Jože, (pravilno Stane), 473

Kukovič, Kazimir, policijski komisar, 457

Kukovka iz Podgore, 138

Kulovec, dr. Franc, 237, 255

kult ročka, 263

kultura antifašizma, 44

– protifašizma in rezistence, 310

Kulturbund, 135

kulturna hegemonija komunistov, 310

kulturna tradicija, 264

kulturni boj, 414

Kulturni forum, 60

kulturni kodeks, 16

kulturniki, 385

kulturnost in pravnost države, 144

Kumelj, Metod, 391

Kump, Valentin, kočevski Nemec, 252

Kunaver, Luka, recitator, 435

Kunstelj, Ignacij, stotnik, vojni kurat, 487, 535

Kunstelj, Jože, župnik, 240

Kunstelj, major, 500

Kunstljev, tretji polk SNV, 412

Kunz, Albert, vodja partijske organizacije, 301

Kurešček, 136, 246

Kurja vas, pri Šentjoštu, 233

Kušar, dr. Alenka, 492

Kušljanov grad, pri Plešivici, 228, 273

Kveder, dr. Jože, zdravnik, 164

Kveder, Dušan, 227, 250, 257, 492, 500

kvekerji, 79

Kwasniewski, poljski predsednik, 19

Labernik, Tadej, 159

Labotska dolina, 125

Lackov odred, 179

Lacordairjeva politična filozofija, 89

Ladra pri Kobaridu, 366, 367

LadyMacbeth, 412

Lah, Lovro, Malovaški, 503

Lah, Milan, 430

lahkokrušniki, 284

Lajovic, Dušan, Avstralija, 324

Lajovic, Milivoj, 492

Lajovic, Vid, 391

Lampe, Evgen, o Koroški, 185

Lampret, Janez, teharski župnik, 479

Lampret, Marjan, župnik, 435

Langus, dom. podporočnik, 487

Lanzmann, Claude, režiser filma Šoah, 420

lastninjenje družbene lastnine, 522

– gospodarstva, 533

Laško, 379, 448

latentno stanje drž. vojne, 12

Lateranska pogodba, 396

Lausche Frank, senator v ZDA, 158, 456

Laval, Pierre, predsednik franc. vlade, 43

Lavrenčič, Franc, župnik, 373

Lavrič, Andrej, župnik, 393

Lavrič, komandant vaške straže, 160

Lavričeva knjižnica in čitalnica, 487

Lavrih, Ivan, kaplan v Dobrepolju, 129, 284, 289

Lavrin, Janko, profesor, 237

Lavrovčani: Martin Razložnik, Nikolaj Žakelj, Ciril Kržič in Franc Klemenčič, 233

Lavtižar-Bebler, Darja, 22

Laze ob Kolpi, 411

Laze pri Dolskem, 231

LDS, Liberalna demokracija Slovenije, 8, 18

– liberalci brez ideologije, 161

Leben, France, Balksov iz Horjula, 489

Leben, Francka, s. Imakulata, 410

Leben, Leopold, mesar, 217, 221, 232, 233

Leben, Stanko, sodelavec Sodobnosti, 397

Lebič, Lojze, skladatelj, 163

lectio difficilior, 22

Legat, Leopold-Popi, pesem v Vetrinju, 481

legija ljudske stranke (Slovenska), 337

Legija smrti, 131

– v okolici Novega mesta, 130

– vaške straže, 286, 355

– vaška straža, v Črnomlju, 252

– legisti, 370

legionarji na Turjaku, 503

Legiša, Drago, /Tone Švigelj/, 448

– Pina, 448

Legiša, Lino, 516

Lehman, Friderik, major, 482, 489, 500

Leibrand, Robert, jetnik in funkcionar, 377

Lekan, Jože, 79

Lemont, ZDA, 135, 158, 243

Lempel, Lado, 429

Lemuth, Franc, mlinar, 487

Lenarčič, Andrej, 507

Lenarčič, Fonzi, 429

Lenček, Lado, asistent kmečkih mladcev, 255, 340

Lenič, dr. Stanislav, škof, 119, 123, 223, 255, 280, 417, 483

Lenič, lastnik Kušljanovega gradu, 228

Lenin, 20, 42, 43, 96, 181, 214, 391, 398, 408

leninizem, 408

leninska partija, 391

leninski kompleks, 412

– revolucionarni profesionalci, 22

Leonhard, Wolfgang, 408

Leonišče, 136

Les nad Horjulom, 233

Lesar, Janez, iz Zagorice, 526

Lesar, Lojze, dijak, 482, 489

Lesar, Tone, vojak kočevskega bataljona, 500

Lesjak, Alfonz, iz Makol, 279

Lesjak, Anton, Šentjernejski župnik, 255

Lesjak, Juš-Lampe, kapetan, 217, 233

Leskošek, Franc, tajnik CK KPS, 133, 234

Leskovec nad Višnjo Goro, 498

Leskovec, Anton, 221

Leskovec, Karel, 217, 221, 230, 233, 239

– tretji del knjige: Križpotja, 534

Leskovec, Tone, padel v Dolomitih, 274

Leskovška planota, nad Višnjo Goro, 197

Lešnjak, Ivan, z Lešnjakov, 248

Lešnjak, Julijana, 233

Levi, Primo, židovski pesnik, 76, 374

levičarski pokomunistični idiom, 23

Levinas, Emmanuel, filozof, 15

Levstik, Fran, 220

Levstik, Nace, ustreljen od Italijanov, 226

Levstik, Vinko, 473

liberalci, 17

– inNOB, 308

liberalna intelektualna levica, 14

liberalne organizacije, 353

– liberalci iz Kranja, 385

liberalni sokoli, 279

Libuška gmajna pri Pliberku, 134

Lichtenbergova družina, poboj, 172, 190

Lichtenturnov zavod v Ljubljani, 202, 410

Lienz, begunsko taborišče, 202

Liga slovenskih katoliških Amerikancev, 126, 270

Liga za človekove pravice, 44

Ligojna, 95, 221, 233, 274

Likar, dr. Ivan, Koper, 324

likvidacija nasprotnikov, 52, 528

likvidacije v Kočevskem Rogu, 319

linč v Polju pri Ljubljani, 473

Lipa sprave, 18, 86, 279

– Viktor Blažič, Franc Miklavčič, Franc Setar, Peter Leveč, Ivo Žajdela, Marja Polak, Irena Virant, Tone Frantar, Tine Velikonja, 279

Lipalca, 95

Lipje, Veliko in Malo, izgube domobrancev, 251

Lipoglav, Veliki in Mali, 250, 498

Lipovec, Cene, profesor, 490

Lipovšek, Anton, vodja policije v Trstu, 506

Lipuš, Florjan, koroški pisatelj, 15, 285

Lisac, Hedvika, učiteljica v Mozlju, 411

Lisac, Ivan, 439

Lisjak, Ciril, iz Saksida pri Dornberku, 201

Listina o razpadu Demosa, 319

Listina Združenih narodov, 324

liški četniški odred v Srpskih Moravicah, 130

literati, medvojne žrtve, 41

Litostroj, 145

Ljotič, Dimitrij, 127, 490

– sin Vlada Ljotič, 127, 132

Ljubelj, 198, 482, 510

ljubeljski tunel, travmatičen dogodek, 30

Ljubgojna pri Horjulu, 95, 221, 233, 336, 384

Ljubljana, 439

Ljubljanica pri Šentjoštu, gostilna, 232

ljubljanska farna spominska plošča, 213, 419, 442, 443, 445

– arhitekturno oblikovanje, 443

– javni natečaj, sedemčlanska žirija, 443

– Prelovšek, dr. Damjan, 443

– avtor Franc Popek, d.i.a, 443

– Upravna enota Ljubljana, izpostava Bežigrad, 443

– sorodniki žrtev, darovalci in podporniki, 213

– društvo Tabor Toronto, 213

Ljubljanska pokrajina, 119, 122, 174, 200, 227, 288, 289, 299, 306, 322, 337, 439, 475, 483, 492, 506, 518, 519

Ljubljanski grad, 498

ljubljansko semenišče v Monigu in Praglii, 363

ljudje aristokratskega duha, 426

ljudje med dvema ognjema, 354

ljudska fronta, 43, 391, 513

– v Franciji, 44

Ljudska kuhinja v Ljubljani, 281

ljudska oblast, 289

ljudske demokracije, 43

Lohr, Alexander, in nemška armada E, 128

– vdaja pri Topolšici, 125, 134

Loboda, Jože, iz Podgore, 231

Loboda, Marjan, govornik, 435

Log in Bevke pri Vrhniki, žrtve na obeh straneh, 274

– Log pri Brezovici, 405

Log na Vipavskem, 487

Log pri Kompoljah, 284

Logar, dr. Cene, 217, 232, 233

Logar, Franc, mizar iz Rovt, 174, 501

Logar, Jože, iz Vodic nad Ljubljano, 394

Logar, Stanko, z Loga, v internaciji, 274

Logar, župan na Rakitni, 248

Logatec, 80, 487

logika molka, 421

Logje, breginjska vas, 509

– kronika vikarja Janeza Vidmarja, 509

– Julka Lavrenčič, spomini iz Logij, 509

– družina Lavrenčič, Lecjotova: oče Jože, mati Gizela, sinova Franci in Albin, 509

– bombardiranje: ubit Franci Lavrenčič, 509

– aretacija in poboj Lavrenčičevih, 509

– Anica Rosic, s. Cecilija, 509

– Rafael Lampe, poveljnik partizanov, 509

– Eugenio Dorbolo, duhovnik iz Špetra, 509

– požig Stanovišča in streljanje talcev, 509

logos, pojem, 408

Loh, Maks, policija, 492

lojalna kolaboracija, 119

Lokavec, 487

Loke pri Mozirju, 312

Lokve, 201

Lomovcova kapela, 403

Lončarič, Jože, žena Marija, hčerka Anica, Rosalnice, 230, 237

Lončarjeva družina, pobita na domu, 225

Loška dolina, 247, 500

Loški Potok-Hrib, 34, 267, 290, 528

– Tabor s farno cerkvijo, 34

– Travnik, vas pri Loškem Potoku, 34

– napad partizanov na karabinjersko postajo v Travniku, 34

– napad partizanov na fante na Taboru, 34

– gostilne pri Birtu, pri Pajniču, pri Rusu, 34

Louvain, univerza v Belgiji, 201, 240

Lovrenčič, Jože, 312

Lovričev Lojz, z Vrha pri Hinjah, zapornik, 398

Lovše Ivan, 473

Lovšin, Jerneje, z Gašpinovega, 160

Lovšin, Pavlina, učiteljica, 78

Lovšinova družina iz Prigorice, 482

Low, Austin Richard William (Toby), lord Aldington, general, šef štaba 5. korpusa, 125, 238, 425

– direktor odbora General Electric Company, 425

– predsednik zavarovalne družbe Sun Alliance, 425

– Cowgilova komisija o povojni vlogi lorda Aldingtona: vmesno in sklepno poročilo, 425

– proces proti Wattsu in Tolstoyu, 425

– priči Charles Villiers in Finlay Lockhead, člana oddelka za posebne akcije, 425

– pogovor s polkovnikom Hočevarjem, 425

– operacija Coldstream, 425

– Ukana: povelje o ravnanju s protikomu-nističnimi jugoslovanskimi silami, 425

– Definicija: povelje o protikomunističnih kozaških silah, 425

– podpis sporazuma s polkovnikom Ivanovičem o izročitvi beguncev Titu, 425

– Tryon-Wilson, Edvard, general, adjutant, organiziral prevoz domobrancev, 425

Lož, 150

– partizanski napad, 248

LS, liberalna stranka, 161

Lučine, 217, 233, 235, 286, 403

Lučovnik, dr. Hinko, 391

Ludvik, dr. Ferdo, 391

Ludvik, Dušan, pesnik, 312, 313

Lukan, Pavel, 221

Lukančičev oče, 172

Lukman, dr. Franc, profesor, 119, 483

Lukmann, advokat, 135

Lunaček, dr. Pavel, 532

Lurd pri Šentjerneju, 255

lustracija, 24, 73, 319

– kot administrativni ukrep, 156

– lustracijsko besedilo, 24

Lužarji, 220

Machiavelli, 387

Maclean, Fitzroy, angleški diplomat, 270, 395

Macmillan, Harold, 125, 79, 128

Maček, dr. Vladko, 128

– Mačkova kmečka stranka, 252

– Mačkovo kmetskodelavsko gibanje, 254

Maček, Ivan-Matija, general, 6, 45, 144, 155, 224, 250, 276, 279, 284, 290, 319, 412, 492

– Ivan Maček -Jernej Posavec, 312

Maček, Janko, 93

Mačkov, Ribičičev, Polakov seznam, 29

Mačkova družina leta 1947

v Italiji, 258

Mačkovšek, inž. Janko, 122, 126, 490

Mačkovec nad Robom, partizansko taborišče, 224, 244, 322, 330, 413, 485

Mačkovec pri Sadinji vasi na Dolenjskem, 251

mafijske naveze, 156, 264

Magister, Franc, 484

Magister, Marjan, 490

Maglione, Luigi, kardinal, 119

Mahnič, dr. Anton, škof, 487

Maier, nemški učitelj v Križevski vasi, 231

Maister, Rudolf, general, 1, 190

Majcen, Franček, 312

Majcen, Stanko, psalm, 417

Majhen, Aleksander, ravnatelj, 78

majniška deklaracija 1990, 5, 326

Majniška deklaracija, 91, 150

Makabejski bratje, 181

Makovčeva, od Sv. Vida, s tremi otroki, 481

Makovčevi, na Vidovski planoti, 248, 481

– Makovčeva hiša na Rudolfovem, 224

– oče Andrej, sinovi: Andrej, Lojz, Ivan, hčeri: Jožefa, Ivanka, 467

Makovec, Ivan, sedemnajstleten, 248

Makovec, Lojze, od Sv. Vida, umorjen v Teharjah, 481

Mala gora pri Velikih Laščah, 138, 284

Mala Loka pri Ihanu, samostan sester sv. Križa, 231

Mala Stara vas, 498

Mala vas pri Vidmu, 138

Malavašič, Alfonz, iz Šentjošta, 214, 233

Malavašičeva družina v Šentjoštu, 217

– Roman Malavašič, Možinetov s Potoka, 104, 217, 233, 235, 239, 363

Malence pri Kostanjevici, 249

Mali, Gregor, katehet, 78

Malikovanje zločina, brošura, 466

– svobodni zločinci, goreče vasi, 466

– nekaznovani umori: Balantič, župana: Brulc, Burger, župnik Komljanec, Emmer, Župec, Kikelj, Grozde, dr. Kejžar, župnik Geoheli, dr. Natlačen, 466

Malle, Franz in Irma, 500

Malnar, Miro, 77

Malnarjev France, 532

Malovrh, Albert, 219

– mama, 219

Malovrh, Franc, 220, 439

Malovrh, France, kaplan, 1, 129, 266, 477

Malovrh, Matija, Grogov iz Logaršč, 239, 501

Malovrh, Valentin, Smrečje, 233

Malovrhova družina, iz Šentjošta, 223

Malraux, Andre, 43, 514

Mandelštam, Nadežda, 364

Mandič, ubežnik s transporta, v Vetrinju, 481

Mann, Golo, nemški zgodovinar, 399

maoizem, 44

Marc, Ljubo, 487

Marchert, Rolf, lažno ime, 377

Marenče, gostilna, 496

Margotti, Karel, nadškof, 201, 464, 490, 506

Maribor, 120, 173

Marijanišče v Celovcu, 285

Marijanišče v Kočevju, 84, 468

Marijanišče v Ljubljani, 123, 285, 363, 487

Marijin vrtec, 242, 410

Marijina družba, 246, 267, 284, 388

Marijine kongregacije, 201

Marincelj, Anton-Janko, 197

Marinček, Tone

– Tone Bregar, obveščevalec, 250

Marinčič, Milko, 259

Marinčič, R. Vesna, 29

Marinčič, Rudolf, 259, 439

Marinko, Miha, 133, 230, 234

Marinšek, Janko, domobranski obveščevalec, 127, 132

Maritaine, Jacques, 312

Markeževa družina, Mija, 78

Markovič, kapetan, 492

Markovič, Ante, politik, 52

marksistično družboslovje, 363

– scenarij zgodovine, 420

marksizem, 42

– marksizem in leninizem, 162

Marn, Janez

– Črtomir Mrak, 284, 498

Marolt, Anton, Brinje pri Krki, 194

Marolt, Janez, 138

Marolt, Marjan, odvetnik, 190

Marolt, Sveto-Špik, partizanski skladatelj, 176

Maroltov akademski pevski zbor, 12

Marshall, general, 205

– Marshallov plan, 270

maršal Tito, 410, 454

Martelančeva družina, 170

– oče dr. Ivan, gospodarstvenik, 128, 170

– žena Amalija, gospa Malči, 170

– sinova: Marko in Jošt, v Šempetru, 170

– hčerki: Cveta in Lučka v Tomaju, 170

Martinčič, Janez, mizar, na Fužini, 224

Martinčič, Jože, iz Dolenjega Jezera, 532

Martinčič, v Grčaricah, 266

Martinčkova družina z Ljubgojne, 76

Martinjak pri Cerknici, 532

Martinjak, inž, 128, 190

Martinjak, Polde, 179

Marušič, predvojni minister, 131

Marx in Engels, 397

Marx, Karel, 96, 181, 319, 320, 408

– meščanska država, 407

masaker nad Armenci, 413

Masnik, Anton, 94, 169

maščevalni pomor petnajsterice domačinov v Cerknem, 519

Matejka, Evgen-Pemc, partizanski major, 464

Matena na Barju, 498

matere z Ljubgojne: Balenčeva, Košicova, Mihcova, Vovkova, Bastičeva, 76

materialistično liberalistična miselnost, 112

mati Terezija, 374

Matičič, Cene, 313

Matičič, Ivan, pisatelj, 237

Matičič, Nada, Ljubljana, 324

Matičič, Tone, inž. agronomije na Grmu, 177

Matičič, trgovec v Begunjah, 246

Matildina noč v Stični, 250

Matjašič, Milan, 313

Matjaževa vojska, 456

Mauser, Karel, 1, 126, 265

Mav, Alojzij, psalm: Tiste dni, 419

Mavec, Jakob, kurat, 247, 439

Maver, France, kovač v Žvirčah, komunist, 398

Maverlen, 247

Mavko, Ivo, 498

Mavsar, Franc, 138

Mavsar, Lado-Ronko, narodni heroj, 228

Mavsarjeva družina iz Sentruperta, 84, 475

– Mavsar, Jože, Montana, 324

Mc Creery, Richard, general, poveljnik 8. armade, na Koroškem, 125, 425

Mc Narney, T. Joseph, 205

Medana v Brdih, 351

Medborovnice pri Borovljah, 500

Meddobje, revija, 205, 298, 363

Meden Anton, župan v Begunjah, 289

Meden, Marija, s Kožljeka, 244

medijska kultura, 17

– monokracija, 20

– prostor, 533

mednarodne brigade, 246

mednarodno pravo, 324

– vojno pravo, 107

Medved, dr. Albin, ZDA, 324

Medved, načelnik okrožne izpostave tožilstva, 487

Medved, Tone, rudar iz Hrastnika, stražar v Teharjah, 481

Medvedje Brdo, 219

Medvedjek, 279

medvojni in povojni zločini, 171

medvojno komunistično nasilje, 107

Mehle, Andrej, ustreljen na begu iz Teharij, 448

Mehle, major, vodil 4. polk, 154, 231

– križev pot skozi Podrožco, Jesenice, Kranj, Škofjo Loko v Šentvid in Kočevski Rog, 231

Mehle, Stanko, semeniščnik, 313

Mehle, Tine, ujet na begu iz Teharij, 448

Mehle, Tine, v Borovljah, 482

Mehle, Vinko-Cene, narednik, vrnjen iz Dachaua, 1, 2, 490, 492

Mehta, indijski mislec, 80

meja med italijanskim in nemškim področjem, 231

Mejač, Franjo, Mihvaukee, 229, 243, 253

Mejač, p. Jože, lazarist, 164

Mejač, Vitko, trgovec v Komendi, 130

Mekinje pri Kamniku, samostan, 313, 410

Melaher, Jože, 126

– četniška skupina v Slovenskih goricah, 126

Melgunov, Sergej, knjiga: Rdeči teror v Rusiji, 35

Melik, dr. Anton, 313

Memmer, Arnulf, župnik v Glinjah ob Dravi, 500

Menart, Franc, iz Borovnice, 526

Menart, Janez, 50, 60, 69, 489

menežerski razred, 327

Meničanin, Dušan, 247, 519

Meničaninov, šentviški, četrti udarni bataljon, 247, 249, 251

Menišija, 244, 246

Mentor, dijaški list, 66

Merčun, dr, zdravnik, 532

Merlak, msgr. Ivan, 29, 139, 501

Meršol, dr. Valentin, 2, 30, 78, 79, 299, 304, 492, 500

– na vlaku z ranjenci, 482

Meršol, Mitja, urednik Dela, 25

Mertschink, Franc, vodja Heimatbunda, 279

Mesesnel, Slavko, trgovec na Logu, umorjen, 274

Mestna straža v Ljubljani, 355

metanoia-spreobrnitev, 19

Metelko, Božidar, župnik, 169

Metlika, 254

metodološka načela pisanja, 501

Mežan, France, brata: Jože in Janez, 503

– sestra Marija Mežan, poročena Anželj, 503

Mežan, Lojze, v taborišču Peggez, 503

Mežnar, Jože in brat Ivan, ubita v Predgradu, 252

Mežnarjevi v Križevski vasi, 231

Mežnarjevi v Šentjoštu: stara mati, mama Jelka in otroka Rafko in Albinca, 233

Michnik, Adam, 6, 19, 364

Midland, božja pot Kanadskih mučencev, 253

– gostje: Anton Drobnič, pater Tomaž Podobnik, Vinko Vegelj, rešenec iz brezna Franc Kozina, Jože Rus iz Chicaga, Lojze Gregorič s soprogo, 253

– romanje, 315, 323

Mihajlovič, Draža, 23, 104, 126, 129, 130, 131, 150, 190, 217, 252, 272, 284, 289, 299, 306, 321, 322, 353, 357, 391, 460, 464, 483, 487, 490, 492

Mihcovo brezno, 244, 246, 248

Mihelčič, dr. Lojze in brat Jože, 230, 237

Mihelčič, nadporočnik, 154

Mihelič, Franc, na kočevskem procesu, 439

Mihelič, France, ribniški župan, 480

Mihelič, Silvo, župnik, 270

Mihevc, Ivan, 181

Mihič, Jože, logar, in žena Ana, 181

Mikec, Ivan-Mitja, oznovec, Novo mesto, 177

Mikeln, Miloš, 50, 65

Mikič, četniški kapetan, 126

Miklarji, na Kočevskem, 247, 251

Miklavčič, dr. Maks, profesor, 313

Miklavčič, Franc, 279, 290, 385

Miklavčič, Ivan, 485

Mikličevi, v Ambrusu, 370

– Miklič, Jože, poveljnik vaške straže, 370

Mikola, Milko, 524

Mikolajczik, 133

Mikuž, dr. Metod, 38, 129, 133, 135, 158, 241, 246, 279, 306, 309, 391, 398, 399, 412, 430, 501, 507

– Pregled zgodovine NOB, 257

Mikuž, Tončka, z Brega pri Borovnici, 481

Mikuževa družina, z Brega, žrtev Italijanov, 225

Milač, Metod, 270, 517

Milavec, Lojze in Jože, 485

Milavec, Štefan, z Osredka na Vidovskem, 467

Milke, Erich, 121

milost zardevanja, 22

Milosz, Czeslaw, nobelovec, 4, 416, 420

Milovanovič, Mladen, 439

Mihvaukee, ZDA, 498

Minister in pokoli, knjiga, 79

Mirna peč, 257

– sokolsko društvo, Društvo kmečkih fantov in deklet, 257

– protiklerikalci: Anton Rupena, Jože Šali, Jože Udovč, Alojz Povše, 257

– postojanka MVAC, 286

mirnopeška fara in okolica, 257

– sosede: Prečna, Trebelno, Trebnje, Dobrnič, Ajdovec, 257

– župnik Anton Petrič, 257

– tri vzporedne doline: globodolska, mirnopeška in dolina potoka Igmance, 257

– Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol, 257

– Frata, središče revolucijskega terorja, 257

– orlovsko telovadno društvo, 257

– fantovski odsek in dekliški krožek, 257

– prosvetni tabor, 257

– posvet članov Slovenske legije pri Sv. Ani nad Mirno Pečjo, 257

– Šinkar, Anton, kaplan, 257

– bombardiranje Gorenjega Globodola: mrtva Anton in Marjeta Pust, 257

– prve žrtve komunistične revolucije: Frančiška Drmelj, Jožefa Prime, rojena Kolenc, Jože Kavar, Anton Makse, Marija Makse, 257

– umori duhovnikov dvainštiridesetega: Henrik Novak, Janko Komljanec, Franc Nahtigal, Franc Cvar, Vinko Kastelic, Jože Kofalt, Jakob Omahna, Janez Raztresen, 257

– umor Franca Zupančiča iz Biške vasi, 257

Mis, dr. Franta, 483

misel in njene energije za spreobrnitev, 426

Mišja dolina, 493

mit francoske in oktobrske revolucije, 44

– boja proti fašizmu in enobeja, 25

– o NOB, 114, 162

Mitchell, lan, knjiga: Koliko stane dobro ime, 425

– Aldington proti Tolstoju, 425

mitos slovenskega komunizma, 319

Mivšek, Jože, šolski upravitelj, 217, 221, 232, 233

Mizerit, Martin, učitelj, 78

Mlada jug. nacionalna stranka, 357

mladci, dijaška Katoliška akcija, 164, 233, 359

– mladci in komunizem, 393

Mladika, revija, 267, 312

Mladika, tržaška, 298

Mladina, predvojna, 118

Mladina, revija, 122

Mlakar, Boris, zgodovinar, 19, 22, 29, 118, 135, 357, 487, 490, 509, 519, 528

– knjiga: Domobranstvo na Primorskem, 506

množica imen na ploščah, 91

množični človek, 263

množično grobišče pri Ustju, 506

množično ubijanje, 413

mobilizacija, nemška, 231

mobiliziranci v nemško vojsko, 101

Močilnikar, šofer dr. Janeža, 154

Močnik, Marta, pevka, 419, 435

Moder, Anton, župnik in profesor, 216

moderna, evropska, 20, 408

Modic, dr. Heliodor, 430, 492

Modic, Peter, s Hribarjevega, 224

Modic, Tomaž, 485

Mohar, kaplan, 177

Mohor, Ivan, partijec, prvi dan prijavljen k domobrancem, 431

Mohorčič, Ivan iz Lož, 487

Mohorič, Alojzija, šola pri Lučah, 234

Mohorič, dr. Stanislav, 388

Mohorjeva družba v Celovcu, 78

Mohorjeva družba: Jutro pozabljenih, 139

Moje celice, knjiga, 487

Mojstrana in Dovje, 447

Mokre pod Krimom, 246, 248, 450, 467, 493

Mokronog, 242

Mole, Franc, ranjenec, 275

Mole, Izidor, slikar, 274

Molek, Ivan-Ivanček, 179

Molek, Jože-Puntar, Petkov Joži, komunist, 172, 225

Molitev na gori, knjiga, 240

Molk, Ivan, 173

Molnik, partizansko taborišče, 246

Molotov, sovjetski zun. minister, 43

Monigo pri Trevisu, begunsko taborišče, 258, 429

monopol na odpor proti okupatorju, 133, 534

– žrtve Vosa: Fanouš Emmer, Franc Župec, Jaroslav Kikelj, dr. Lambert Ehrlich, 534

Montaigne, 47

moralni profil komunističnega režima, 319

moratorij kmečkih dolgov, 284

Moravče, 231 /7

More, Zan, oznovec, 526 / morija med drugo svetovno vojno in po njej, 348, 393

morilski pohod na Vidovski planoti, 483

morišča:

– Krimska jama, Žiglovica pri Ribnici, Brezova reber, 91

– na Hrastniškem hribu, blizu Dola, Marnega in Krištandola, 481, 507

– pod Hrastnikom, 330

– v gozdu med Staro goro in Kodreti, 487

– pod Krenom, 178

Moro, Aldo, umorjeni ital. politik, 423

Moskva, 43, 408

most čez Dravo pri Borovljah, 482, most prek Nadiže, 535

mostova čez Sočo v Pevmi in Ločniku, 464

Moša pri Gorici, 535

moški zbor iz Toronta, 494

motorizirani odred 4. armade, 500

Mounier, Emmanuel, začetnik personalizma, 117

– urednik UEsprita, 397

Mozelj pri Kočevju, 34, 190, 226, 244, 259, 288, 411, 412, 413, 439, 468, 480

– Mozeljsko polje, 252

– Mozelj, morišče, 130, 266

Mozetič, Miroslav, 487, 502

Mozirje, 312

Može, Franci, iz Rožne doline, 145

Možina, Vinko, iz Podlipe, 233

Možinetova hiša in družina, 219

Možinetovi v Potoku pri Šentjoštu, 233

– oče Jakob Šubic, žena Marjana, ženina sestra Albina Malavašič, služkinja Frančiška Kavčič, hlapec Janez Gantar, dninar Franc Guzelj, njegov sin Jože Guzelj, 233

Možinetova hiša na vznožju Brinovca, 233

možnost izkrcanja zaveznikov na Jadranu, 130

Mrak, Fani, učiteljica, 78

Mrak, Tone, partizan, 246

Mrakovi: Rihtarjeva družina s Plešivice, 228

– oče Ivan Mrak, umorjen, 228

Mravlje, Francka, 221

Mravlje, Tončka, učiteljica, 78

Mravljetova družina na Brezovici, 150, 217, 388, 393, 405, 475, 483

– oče Anton, sinovi: Vinko, France in Tone, 228, 230, 233, 273, 393, 526

– pokol Mravljetovih, 273

Mrhar, Vera, Blaževa, 484

Mrharjev mlin v Zali, gverilski tečaj, 224

Mrkun, Anton, župnik, 284

mrliški listi za pobite, 527

Mrljak, Anton, 223

Mrtva straža, revija 1937-1941, 237

mrtvi obleganci v Grčaricah, 259

Mrzel, Ludvik, 492

Muller, dr, nemški gen. konzul, 135

Miiller, (Miller), Lado, iz Domžal, 490, 498

Munchen, 43

– miinchenske kleti, 402

– miinchenski sporazum, 44

– Monakovo (Munchen), 89

Miinzenberg, Willi, 43, 514

mučenci iz Ajdovca, Turjaka, Grčaric, 91

mučenje ljudi: gestapo, udba, NKVD, 7

Mueller, Jakob in Kari, Borovljana, 500

Muljava, 267

multikulturnost, 517

multivizijski prikaz, 499

Munda, dr, dekan pravne fakultete, 244

Munih, Marko, dirigent, 358

Murgelj, brata Anton in Lojze, 181

Murgelj, Janez, orožnik, 181

Murn, Franc, 439

Murnova družina iz Podgore, 181

– Martin Murn, 181

Murovica, 231

Murray, Gilbert, 350

Murray, Horatius, general, 6. oklepna divizija, pristojen za Vetrinj, 125, 425

Mussolini, Benito, 42, 119, 122, 288, 432, 487

– salojska republika, 506

– Mussolinijev padec, 1

Mustar, Štefan, iz Kompolj, umorjen, 398

Mustavar, Marija, 220

Mušicki, general, 464

Mušič, Brane, 489

Mušič, Dimitrij, 492

muzej voščenih lutk, 499

Muzej za novejšo zgodovino, 499

Muževna steblika, France Balantič, 41

MVAC, vaške straže, 290, 492

O avtorju

Avtor Urednik

Prijava na poštni seznam Novice Nove Slovenske zaveze

* obvezna polja

Označite, če želite Bilten NSZ prejemati v svoj e-poštni nabiralnik:

Kadarkoli si lahko premislite; v vsaki pošti, ki vam jo bomo poslali, boste na dnu sporočila našli povezavo za odjavo z našega poštnega seznama. Lahko nam tudi pišete na naslov: info@zaveza.si. Vaše podatke bomo skrbno in spoštljivo hranili. S potrditvijo na spodnji gumb potrjujete, da se strinjate s hrambo podatkov, ki ste jih vnesli zgoraj.